Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819, +91 81234 03232, +91 81234 03233

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

I B.A.M.S SR

Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2022 – 23) from 01.01.2024-31.01.2024
Sl.
No
Name of the Student Shareera Rachana Padartha Vijnanaevam Samhita Adhyayan -1 Shareera Kriya Sankrit Ayurveda Ithihasa Library/    Recreational Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 16 21 22 18 12 3 1 93 100
1 ABHILASH 3 11 13 9 9 2 1 48 51.61290323
2 ABHINANDAN VANDAKUDARI 8 15 16 13 8 3 1 64 68.8172043
3 ACHYUT SIDDAPPA DALAWAI 10 14 15 14 9 3 0 65 69.89247312
4 ADITYARAJ PARMESHWAR GAIKWAD 8 11 13 9 8 3 1 53 56.98924731
5 AKANKSHA A PRABHU 15 17 21 16 11 3 0 83 89.24731183
6 ANURAG K P 8 16 18 14 10 0 0 66 70.96774194
7 ASIF 13 15 20 12 8 3 1 72 77.41935484
8 ASIF MOULASAB SANTI 3 3 6 5 4 2 1 24 25.80645161
9 AYSHATHUL MISRRIYA 12 14 17 13 8 3 0 67 72.04301075
10 BHAGYASHREE NARASIMHA BHAT 16 17 20 15 10 3 1 82 88.17204301
11 BHOIR MAHIMA MANISH 13 14 16 13 8 3 1 68 73.11827957
12 BHOOMIKA 16 18 20 14 11 3 1 83 89.24731183
13 CHAITRA GANDOLI 13 15 18 12 8 2 1 69 74.19354839
14 CHARANKUMAR L 6 12 16 10 10 2 0 56 60.21505376
15 CHETAN B MATTI 12 15 16 13 10 3 1 70 75.2688172
16 CHIDANAND ERANNA NINGASHETTY 2 6 5 5 3 0 0 21 22.58064516
17 CHIRANTH M R 11 14 19 10 9 2 1 66 70.96774194
18 DEEKSHA A B 16 17 18 14 8 3 1 77 82.79569892
19 DHANRAJ B MYAGEDI 12 12 16 13 8 2 1 64 68.8172043
20 DHARANI P SHETTY 11 16 17 14 9 1 0 68 73.11827957
21 GAIKWAD ABHIJIT CHANDRASEN 10 13 13 14 6 0 1 57 61.29032258
22 GAUTHAM D K 10 13 18 12 8 3 1 65 69.89247312
23 GIREESH BIRADAR 6 13 16 14 10 2 1 62 66.66666667
24 GUPTA SHUBHAM VIVEK 14 18 20 15 11 3 1 82 88.17204301
25 GURUMURTY 7 13 15 14 9 1 0 59 63.44086022
26 HAMSA M B 13 16 17 13 9 3 0 71 76.34408602
27 JAHNAVI JEWARGI 13 16 19 11 11 3 0 73 78.49462366
28 K ANUSHA SAJJAN 12 14 17 14 8 3 1 69 74.19354839
29 KAMBLE VIVEK YUVRAJ 13 17 18 13 10 3 1 75 80.64516129
30 KHARADE ASMITA PANDURANG 13 17 19 16 11 3 1 80 86.02150538
31 KOLHE AJAY SANJAY 12 16 19 15 10 3 1 76 81.72043011
32 KOLHE ANUSHKA SUDHIR 13 17 19 15 11 3 1 79 84.94623656
33 KOLI ADITYA MOHAN 13 16 19 16 10 1 1 76 81.72043011
34 LAKSHMI B GURADDI 10 13 17 15 11 1 0 67 72.04301075
35 MANOJ 7 11 15 8 9 2 1 53 56.98924731
36 N V VINAYKUMAR 10 14 17 12 10 3 0 66 70.96774194
37 NANDANA RAJ B S 12 16 15 13 10 3 0 69 74.19354839
38 NISARGA M S 13 15 20 15 11 1 1 76 81.72043011
39 NITHISH D ACHARYA 15 17 21 16 11 3 1 84 90.32258065
40 PALLAVI P 13 12 15 13 9 3 1 66 70.96774194
41 Pawar Komal Subhash 12 16 18 15 11 3 0 75 80.64516129
42 PAWAR LAVANYA LALIT 12 16 18 14 10 1 1 72 77.41935484
43 PIMPLE SHAILESH VISHWANATH 7 11 15 7 7 1 0 48 51.61290323
44 POOJA L 13 15 16 13 10 3 1 71 76.34408602
45 POOJA N SHETTY 13 16 19 15 11 3 0 77 82.79569892
46 PRAJWAL M 5 12 18 8 7 0 1 51 54.83870968
47 PREETI DEVAPPA KIRIKIRI 11 13 16 11 9 2 1 63 67.74193548
48 PRERANA V S GATTY 14 16 16 14 10 3 1 74 79.56989247
49 RAJESHWARI SOBARAD 16 15 17 14 8 3 1 74 79.56989247
50 RAMATHEJAS 15 18 21 16 11 3 1 85 91.39784946
51 REEHA RAHIMAN 16 18 20 14 9 3 1 81 87.09677419
52 RUCHITHA NARAYAN 12 14 15 14 7 2 1 65 69.89247312
53 SAHANA 14 16 16 14 11 3 1 75 80.64516129
54 SAMPREETH 16 18 21 16 11 3 1 86 92.47311828
55 SAMRUD J MANDALKAR 13 17 20 14 11 2 1 78 83.87096774
56 SANDHYASHREE 16 18 21 16 10 3 1 85 91.39784946
57 SANJANA 11 14 15 15 11 3 0 69 74.19354839
58 SANJANA S SHETTY 14 17 18 15 11 3 1 79 84.94623656
59 SANJEEVKUMAR 7 13 16 12 10 3 1 62 66.66666667
60 SANMATHI 14 18 21 16 11 3 1 84 90.32258065
61 Shaikh Sahil Sharif 14 18 21 15 9 3 1 81 87.09677419
62 SHASHANK M UMACHAGI 12 15 16 13 10 3 1 70 75.2688172
63 SHINDE VAISHNAVI DINANATH 13 16 17 13 11 3 1 74 79.56989247
64 SHIVARUDRAPPA TOTAD 7 12 15 12 9 3 1 59 63.44086022
65 SHIVATEERTH MAHANAND BHUSHI 10 17 19 15 10 0 1 72 77.41935484
66 SHRINIDHI K S 15 18 21 15 11 3 1 84 90.32258065
67 SHRUSHTI RATHOD 11 15 18 15 10 3 0 72 77.41935484
68 SKANDHASHREE N 10 13 14 14 11 3 0 65 69.89247312
69 SUNIL KUMAR M A 10 16 20 14 10 3 0 73 78.49462366
70 SUNITHA 14 17 19 15 11 3 1 80 86.02150538
71 SUYASH KHUNE 15 18 21 16 11 3 1 85 91.39784946
72 TARUN BASAVARAJ DIDAGUR 14 16 18 14 10 3 1 76 81.72043011
73 TEJASWINI R BORAGANVE 10 11 16 11 9 2 1 60 64.51612903
74 THEJAS KUMAR K C 15 17 19 14 9 3 1 78 83.87096774
75 THRIPTHI 14 16 17 16 10 3 1 77 82.79569892
76 VAIBHAVI D SHETTY 14 17 21 13 11 3 1 80 86.02150538
77 VIJAYALAKSHMI J 15 16 18 14 10 3 1 77 82.79569892
78 VINAYAK GOVIND 13 13 16 14 8 3 0 67 72.04301075
79 VISHWATARUN 11 14 17 13 10 2 0 67 72.04301075
80 WADKAR VAISHNAVI HEMANT 11 14 17 13 10 2 0 67 72.04301075
Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2022 – 23) from 01.01.2024-31.01.2024
Sl.
No
Name of the Student Shareera Rachana Padartha Vijnanaevam Samhita Adhyayan -1 Shareera Kriya Sankrit Ayurveda Ithihasa Library/    Recreational Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 16 21 22 18 12 3 1 93 100
1 ABHILASH 3 11 13 9 9 2 1 48 51.61290323
2 ABHINANDAN VANDAKUDARI 8 15 16 13 8 3 1 64 68.8172043
3 ACHYUT SIDDAPPA DALAWAI 10 14 15 14 9 3 0 65 69.89247312
4 ADITYARAJ PARMESHWAR GAIKWAD 8 11 13 9 8 3 1 53 56.98924731
5 AKANKSHA A PRABHU 15 17 21 16 11 3 0 83 89.24731183
6 ANURAG K P 8 16 18 14 10 0 0 66 70.96774194
7 ASIF 13 15 20 12 8 3 1 72 77.41935484
8 ASIF MOULASAB SANTI 3 3 6 5 4 2 1 24 25.80645161
9 AYSHATHUL MISRRIYA 12 14 17 13 8 3 0 67 72.04301075
10 BHAGYASHREE NARASIMHA BHAT 16 17 20 15 10 3 1 82 88.17204301
11 BHOIR MAHIMA MANISH 13 14 16 13 8 3 1 68 73.11827957
12 BHOOMIKA 16 18 20 14 11 3 1 83 89.24731183
13 CHAITRA GANDOLI 13 15 18 12 8 2 1 69 74.19354839
14 CHARANKUMAR L 6 12 16 10 10 2 0 56 60.21505376
15 CHETAN B MATTI 12 15 16 13 10 3 1 70 75.2688172
16 CHIDANAND ERANNA NINGASHETTY 2 6 5 5 3 0 0 21 22.58064516
17 CHIRANTH M R 11 14 19 10 9 2 1 66 70.96774194
18 DEEKSHA A B 16 17 18 14 8 3 1 77 82.79569892
19 DHANRAJ B MYAGEDI 12 12 16 13 8 2 1 64 68.8172043
20 DHARANI P SHETTY 11 16 17 14 9 1 0 68 73.11827957
21 GAIKWAD ABHIJIT CHANDRASEN 10 13 13 14 6 0 1 57 61.29032258
22 GAUTHAM D K 10 13 18 12 8 3 1 65 69.89247312
23 GIREESH BIRADAR 6 13 16 14 10 2 1 62 66.66666667
24 GUPTA SHUBHAM VIVEK 14 18 20 15 11 3 1 82 88.17204301
25 GURUMURTY 7 13 15 14 9 1 0 59 63.44086022
26 HAMSA M B 13 16 17 13 9 3 0 71 76.34408602
27 JAHNAVI JEWARGI 13 16 19 11 11 3 0 73 78.49462366
28 K ANUSHA SAJJAN 12 14 17 14 8 3 1 69 74.19354839
29 KAMBLE VIVEK YUVRAJ 13 17 18 13 10 3 1 75 80.64516129
30 KHARADE ASMITA PANDURANG 13 17 19 16 11 3 1 80 86.02150538
31 KOLHE AJAY SANJAY 12 16 19 15 10 3 1 76 81.72043011
32 KOLHE ANUSHKA SUDHIR 13 17 19 15 11 3 1 79 84.94623656
33 KOLI ADITYA MOHAN 13 16 19 16 10 1 1 76 81.72043011
34 LAKSHMI B GURADDI 10 13 17 15 11 1 0 67 72.04301075
35 MANOJ 7 11 15 8 9 2 1 53 56.98924731
36 N V VINAYKUMAR 10 14 17 12 10 3 0 66 70.96774194
37 NANDANA RAJ B S 12 16 15 13 10 3 0 69 74.19354839
38 NISARGA M S 13 15 20 15 11 1 1 76 81.72043011
39 NITHISH D ACHARYA 15 17 21 16 11 3 1 84 90.32258065
40 PALLAVI P 13 12 15 13 9 3 1 66 70.96774194
41 Pawar Komal Subhash 12 16 18 15 11 3 0 75 80.64516129
42 PAWAR LAVANYA LALIT 12 16 18 14 10 1 1 72 77.41935484
43 PIMPLE SHAILESH VISHWANATH 7 11 15 7 7 1 0 48 51.61290323
44 POOJA L 13 15 16 13 10 3 1 71 76.34408602
45 POOJA N SHETTY 13 16 19 15 11 3 0 77 82.79569892
46 PRAJWAL M 5 12 18 8 7 0 1 51 54.83870968
47 PREETI DEVAPPA KIRIKIRI 11 13 16 11 9 2 1 63 67.74193548
48 PRERANA V S GATTY 14 16 16 14 10 3 1 74 79.56989247
49 RAJESHWARI SOBARAD 16 15 17 14 8 3 1 74 79.56989247
50 RAMATHEJAS 15 18 21 16 11 3 1 85 91.39784946
51 REEHA RAHIMAN 16 18 20 14 9 3 1 81 87.09677419
52 RUCHITHA NARAYAN 12 14 15 14 7 2 1 65 69.89247312
53 SAHANA 14 16 16 14 11 3 1 75 80.64516129
54 SAMPREETH 16 18 21 16 11 3 1 86 92.47311828
55 SAMRUD J MANDALKAR 13 17 20 14 11 2 1 78 83.87096774
56 SANDHYASHREE 16 18 21 16 10 3 1 85 91.39784946
57 SANJANA 11 14 15 15 11 3 0 69 74.19354839
58 SANJANA S SHETTY 14 17 18 15 11 3 1 79 84.94623656
59 SANJEEVKUMAR 7 13 16 12 10 3 1 62 66.66666667
60 SANMATHI 14 18 21 16 11 3 1 84 90.32258065
61 Shaikh Sahil Sharif 14 18 21 15 9 3 1 81 87.09677419
62 SHASHANK M UMACHAGI 12 15 16 13 10 3 1 70 75.2688172
63 SHINDE VAISHNAVI DINANATH 13 16 17 13 11 3 1 74 79.56989247
64 SHIVARUDRAPPA TOTAD 7 12 15 12 9 3 1 59 63.44086022
65 SHIVATEERTH MAHANAND BHUSHI 10 17 19 15 10 0 1 72 77.41935484
66 SHRINIDHI K S 15 18 21 15 11 3 1 84 90.32258065
67 SHRUSHTI RATHOD 11 15 18 15 10 3 0 72 77.41935484
68 SKANDHASHREE N 10 13 14 14 11 3 0 65 69.89247312
69 SUNIL KUMAR M A 10 16 20 14 10 3 0 73 78.49462366
70 SUNITHA 14 17 19 15 11 3 1 80 86.02150538
71 SUYASH KHUNE 15 18 21 16 11 3 1 85 91.39784946
72 TARUN BASAVARAJ DIDAGUR 14 16 18 14 10 3 1 76 81.72043011
73 TEJASWINI R BORAGANVE 10 11 16 11 9 2 1 60 64.51612903
74 THEJAS KUMAR K C 15 17 19 14 9 3 1 78 83.87096774
75 THRIPTHI 14 16 17 16 10 3 1 77 82.79569892
76 VAIBHAVI D SHETTY 14 17 21 13 11 3 1 80 86.02150538
77 VIJAYALAKSHMI J 15 16 18 14 10 3 1 77 82.79569892
78 VINAYAK GOVIND 13 13 16 14 8 3 0 67 72.04301075
79 VISHWATARUN 11 14 17 13 10 2 0 67 72.04301075
80 WADKAR VAISHNAVI HEMANT 11 14 17 13 10 2 0 67 72.04301075
Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2022 – 23) from 01.12.2023-31.12.2023
S

Sl.
No
Name of the Student Shareera Rachana Padartha Vijnanaevam Samhita Adhyayan -1 Shareera Kriya Sankrit Ayurveda Ithihasa Library/    Recreational Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 9 21 13 19 11 2 1 76 100
1 ABHILASH 5 14 4 13 6 1 1 44 57.89473684
2 ABHINANDAN VANDAKUDARI 5 14 11 13 8 0 1 52 68.42105263
3 ACHYUT SIDDAPPA DALAWAI 8 18 10 17 10 1 1 65 85.52631579
4 ADITYARAJ PARMESHWAR GAIKWAD 6 14 8 15 9 2 1 55 72.36842105
5 AKANKSHA A PRABHU 8 20 13 19 10 2 1 73 96.05263158
6 ANURAG K P 6 14 7 16 9 0 0 52 68.42105263
7 ASIF 7 17 11 14 9 1 0 59 77.63157895
8 ASIF MOULASAB SANTI 8 15 11 12 9 1 0 56 73.68421053
9 AYSHATHUL MISRRIYA 9 18 11 15 10 2 1 66 86.84210526
10 BHAGYASHREE NARASIMHA BHAT 9 21 13 19 11 2 1 76 100
11 BHOIR MAHIMA MANISH 8 17 12 15 10 1 1 64 84.21052632
12 BHOOMIKA 8 19 13 18 11 2 1 72 94.73684211
13 CHAITRA GANDOLI 7 15 9 11 6 1 1 50 65.78947368
14 CHARANKUMAR L 8 18 11 18 11 1 1 68 89.47368421
15 CHETAN B MATTI 4 15 8 14 8 1 1 51 67.10526316
16 CHIDANAND ERANNA NINGASHETTY 6 15 9 15 8 1 1 55 72.36842105
17 CHIRANTH M R 9 21 13 19 11 2 1 76 100
18 DEEKSHA A B 7 15 8 13 8 2 1 54 71.05263158
19 DHANRAJ B MYAGEDI 8 18 11 14 10 2 1 64 84.21052632
20 DHARANI P SHETTY 9 17 11 16 8 1 1 63 82.89473684
21 GAIKWAD ABHIJIT CHANDRASEN 8 20 12 17 10 1 1 69 90.78947368
22 GAUTHAM D K 5 17 11 16 10 1 1 61 80.26315789
23 GIREESH BIRADAR 7 18 8 16 7 2 1 59 77.63157895
24 GUPTA SHUBHAM VIVEK 8 17 11 14 10 2 1 63 82.89473684
25 GURUMURTY 7 16 11 16 9 2 1 62 81.57894737
26 HAMSA M B 8 20 12 18 10 2 1 71 93.42105263
27 JAHNAVI JEWARGI 8 18 11 14 9 2 1 63 82.89473684
28 K ANUSHA SAJJAN 4 12 8 17 9 1 1 52 68.42105263
29 KAMBLE VIVEK YUVRAJ 8 20 13 18 11 2 1 73 96.05263158
30 KHARADE ASMITA PANDURANG 8 21 13 19 11 2 1 75 98.68421053
31 KOLHE AJAY SANJAY 7 18 12 17 9 2 1 66 86.84210526
32 KOLHE ANUSHKA SUDHIR 9 20 12 19 10 2 1 73 96.05263158
33 KOLI ADITYA MOHAN 9 20 13 17 11 2 1 73 96.05263158
34 LAKSHMI B GURADDI 8 20 11 18 9 2 1 69 90.78947368
35 MANOJ 7 18 7 12 8 1 0 53 69.73684211
36 N V VINAYKUMAR 9 20 12 17 11 1 1 71 93.42105263
37 NANDANA RAJ B S 9 19 11 17 11 1 1 69 90.78947368
38 NISARGA M S 7 16 10 17 8 2 1 61 80.26315789
39 NITHISH D ACHARYA 8 20 11 18 11 2 1 71 93.42105263
40 PALLAVI P 9 19 12 16 10 2 1 69 90.78947368
41 Pawar Komal Subhash 9 21 13 17 10 2 1 73 96.05263158
42 PAWAR LAVANYA LALIT 9 18 12 16 10 2 1 68 89.47368421
43 PIMPLE SHAILESH VISHWANATH 7 18 11 17 10 2 1 66 86.84210526
44 POOJA L 9 18 12 16 11 1 1 68 89.47368421
45 POOJA N SHETTY 7 18 12 16 10 1 1 65 85.52631579
46 PRAJWAL M 3 11 5 10 6 1 0 36 47.36842105
47 PREETI DEVAPPA KIRIKIRI 9 19 12 15 10 1 1 67 88.15789474
48 PRERANA V S GATTY 9 20 13 18 11 2 1 74 97.36842105
49 RAJESHWARI SOBARAD 9 21 13 18 11 2 1 75 98.68421053
50 RAMATHEJAS 9 21 13 19 11 2 1 76 100
51 REEHA RAHIMAN 8 20 11 18 11 2 1 71 93.42105263
52 RUCHITHA NARAYAN 7 18 12 15 10 2 1 65 85.52631579
53 SAHANA 8 19 12 19 10 2 1 71 93.42105263
54 SAMPREETH 9 21 13 18 11 2 1 75 98.68421053
55 SAMRUD J MANDALKAR 9 21 13 19 11 2 1 76 100
56 SANDHYASHREE 9 21 13 19 11 2 1 76 100
57 SANJANA 9 20 13 18 11 2 1 74 97.36842105
58 SANJANA S SHETTY 9 20 13 18 11 2 1 74 97.36842105
59 SANJEEVKUMAR 5 16 11 18 10 0 1 61 80.26315789
60 SANMATHI 8 20 13 18 11 2 1 73 96.05263158
61 Shaikh Sahil Sharif 9 20 13 15 9 1 1 68 89.47368421
62 SHASHANK M UMACHAGI 7 19 13 17 11 2 1 70 92.10526316
63 SHINDE VAISHNAVI DINANATH 9 20 13 18 11 2 1 74 97.36842105
64 SHIVARUDRAPPA TOTAD 6 15 11 14 6 0 1 53 69.73684211
65 SHIVATEERTH MAHANAND BHUSHI 7 16 10 13 8 2 0 56 73.68421053
66 SHRINIDHI K S 8 19 12 17 10 2 1 69 90.78947368
67 SHRUSHTI RATHOD 9 19 13 16 8 1 1 67 88.15789474
68 SKANDHASHREE N 8 19 11 19 11 2 1 71 93.42105263
69 SUNIL KUMAR M A 8 17 12 14 11 1 1 64 84.21052632
70 SUNITHA 9 19 12 18 10 1 1 70 92.10526316
71 SUYASH KHUNE 7 17 11 17 11 2 1 66 86.84210526
72 TARUN BASAVARAJ DIDAGUR 7 17 11 15 9 2 1 62 81.57894737
73 TEJASWINI R BORAGANVE 9 21 13 18 11 2 1 75 98.68421053
74 THEJAS KUMAR K C 7 16 10 16 10 1 1 61 80.26315789
75 THRIPTHI 7 17 13 17 10 2 0 66 86.84210526
76 VAIBHAVI D SHETTY 7 17 12 18 10 1 1 66 86.84210526
77 VIJAYALAKSHMI J 7 18 12 17 9 2 1 66 86.84210526
78 VINAYAK GOVIND 8 15 10 16 10 2 1 62 81.57894737
79 VISHWATARUN 7 19 13 14 10 2 1 66 86.84210526
80 WADKAR VAISHNAVI HEMANT 6 18 11 15 9 2 1 62 81.57894737
Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2022 – 23) from 01.11.2023-30.11.2023
Sl.
No
Name of the Student Shareera Rachana Padartha Vijnanaevam Samhita Adhyayan -1 Shareera Kriya Sankrit Ayurveda Ithihasa Library/    Recreational Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 12 11 10 17 10 3 1 64 100
1 ABHILASH 7 6 9 11 6 2 1 42 65.625
2 ABHINANDAN VANDAKUDARI 12 11 10 16 8 3 1 61 95.3125
3 ACHYUT SIDDAPPA DALAWAI 6 5 7 9 6 1 1 35 54.6875
4 ADITYARAJ PARMESHWAR GAIKWAD 1 3 0 0 2 1 0 7 10.9375
5 AKANKSHA A PRABHU 9 9 8 13 8 2 1 50 78.125
6 ANURAG K P 12 11 10 15 10 3 1 62 96.875
7 ASIF 8 6 8 14 6 2 1 45 70.3125
8 ASIF MOULASAB SANTI 8 8 8 13 7 2 1 47 73.4375
9 AYSHATHUL MISRRIYA 11 11 10 17 8 3 1 61 95.3125
10 BHAGYASHREE NARASIMHA BHAT 12 11 10 17 10 3 1 64 100
11 BHOIR MAHIMA MANISH 8 10 10 16 8 3 1 56 87.5
12 BHOOMIKA 12 11 10 17 10 3 1 64 100
13 CHAITRA GANDOLI 10 11 9 13 10 1 0 54 84.375
14 CHARANKUMAR L 7 9 8 13 7 3 1 48 75
15 CHETAN B MATTI 9 11 10 15 9 2 1 57 89.0625
16 CHIDANAND ERANNA NINGASHETTY 7 6 7 12 7 2 1 42 65.625
17 CHIRANTH M R 10 11 10 15 9 3 1 59 92.1875
18 DEEKSHA A B 9 9 10 13 9 2 1 53 82.8125
19 DHANRAJ B MYAGEDI 7 6 7 12 5 2 1 40 62.5
20 DHARANI P SHETTY 8 10 8 16 8 3 1 54 84.375
21 GAIKWAD ABHIJIT CHANDRASEN 9 6 7 12 8 2 0 44 68.75
22 GAUTHAM D K 8 9 9 15 7 3 1 52 81.25
23 GIREESH BIRADAR 9 10 9 16 9 2 1 56 87.5
24 GUPTA SHUBHAM VIVEK 12 11 10 17 10 3 1 64 100
25 GURUMURTY 12 11 10 17 10 3 1 64 100
26 HAMSA M B 11 11 10 15 10 2 1 60 93.75
27 JAHNAVI JEWARGI 11 10 10 15 9 3 1 59 92.1875
28 K ANUSHA SAJJAN 11 10 9 15 10 3 1 59 92.1875
29 KAMBLE VIVEK YUVRAJ 7 8 9 14 8 2 1 49 76.5625
30 KHARADE ASMITA PANDURANG 11 10 9 16 10 3 1 60 93.75
31 KOLHE AJAY SANJAY 9 7 6 11 7 2 0 42 65.625
32 KOLHE ANUSHKA SUDHIR 10 7 10 12 7 3 1 50 78.125
33 KOLI ADITYA MOHAN 8 8 6 11 7 3 0 43 67.1875
34 LAKSHMI B GURADDI 10 9 9 14 9 3 1 55 85.9375
35 MANOJ 9 9 10 15 9 2 1 55 85.9375
36 N V VINAYKUMAR 8 10 10 16 9 3 1 57 89.0625
37 NANDANA RAJ B S 10 9 7 13 8 3 1 51 79.6875
38 NISARGA M S 11 10 8 16 9 3 1 58 90.625
39 NITHISH D ACHARYA 12 11 10 17 10 3 1 64 100
40 PALLAVI P 11 10 8 15 9 2 0 55 85.9375
41 Pawar Komal Subhash 12 10 9 15 10 3 1 60 93.75
42 PAWAR LAVANYA LALIT 11 10 9 16 9 3 1 59 92.1875
43 PIMPLE SHAILESH VISHWANATH 9 7 6 12 7 2 0 43 67.1875
44 POOJA L 10 9 9 16 9 2 0 55 85.9375
45 POOJA N SHETTY 9 10 10 16 8 3 1 57 89.0625
46 PRAJWAL M 4 7 5 6 5 1 0 28 43.75
47 PREETI DEVAPPA KIRIKIRI 8 9 9 15 7 3 1 52 81.25
48 PRERANA V S GATTY 12 11 10 17 10 3 1 64 100
49 RAJESHWARI SOBARAD 8 9 9 16 8 3 1 54 84.375
50 RAMATHEJAS 12 11 10 17 10 3 1 64 100
51 REEHA RAHIMAN 12 9 10 14 10 3 1 59 92.1875
52 RUCHITHA NARAYAN 11 10 10 16 9 3 1 60 93.75
53 SAHANA 11 11 9 15 10 3 1 60 93.75
54 SAMPREETH 12 11 10 17 10 3 1 64 100
55 SAMRUD J MANDALKAR 12 11 10 17 9 3 1 63 98.4375
56 SANDHYASHREE 12 11 10 17 10 3 1 64 100
57 SANJANA 10 10 9 16 10 2 0 57 89.0625
58 SANJANA S SHETTY 9 7 6 12 8 2 1 45 70.3125
59 SANJEEVKUMAR 10 11 10 16 10 3 1 61 95.3125
60 SANMATHI 10 9 7 15 9 3 1 54 84.375
61 Shaikh Sahil Sharif 12 10 10 17 8 3 1 61 95.3125
62 SHASHANK M UMACHAGI 11 11 10 16 10 3 1 62 96.875
63 SHINDE VAISHNAVI DINANATH 12 11 10 17 10 3 1 64 100
64 SHIVARUDRAPPA TOTAD 7 9 10 16 9 2 1 54 84.375
65 SHIVATEERTH MAHANAND BHUSHI 12 10 8 13 9 2 1 55 85.9375
66 SHRINIDHI K S 9 9 7 10 8 2 0 45 70.3125
67 SHRUSHTI RATHOD 12 10 9 15 10 3 1 60 93.75
68 SKANDHASHREE N 12 11 10 16 10 3 1 63 98.4375
69 SUNIL KUMAR M A 7 10 10 12 8 2 1 50 78.125
70 SUNITHA 8 9 7 15 7 3 1 50 78.125
71 SUYASH KHUNE 9 8 6 11 7 2 0 43 67.1875
72 TARUN BASAVARAJ DIDAGUR 10 11 10 17 9 3 1 61 95.3125
73 TEJASWINI R BORAGANVE 11 10 8 16 9 3 1 58 90.625
74 THEJAS KUMAR K C 12 11 10 17 10 3 1 64 100
75 THRIPTHI 10 11 10 16 9 3 1 60 93.75
76 VAIBHAVI D SHETTY 11 9 9 14 9 2 1 55 85.9375
77 VIJAYALAKSHMI J 10 10 8 16 9 3 1 57 89.0625
78 VINAYAK GOVIND 12 11 10 17 10 3 1 64 100
79 VISHWATARUN 9 11 10 17 9 3 1 60 93.75
80 WADKAR VAISHNAVI HEMANT 9 10 9 15 9 3 1 56 87.5
Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2022 – 23) from 01.10.2023-31.10.2023
Sl

Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Library/    Recreational Ayurveda Ithihasa Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 11 5 11 8 11 1 2 49 100
1 ABHILASH 6 3 7 4 9 1 1 31 89.79591837
2 ABHINANDAN VANDAKUDARI 8 4 8 5 5 1 2 33 63.26530612
3 ACHYUT SIDDAPPA DALAWAI 9 5 9 6 9 1 2 41 67.34693878
4 ADITYARAJ PARMESHWAR GAIKWAD 9 5 8 6 7 1 1 37 83.67346939
5 AKANKSHA A PRABHU 11 5 11 8 10 1 2 48 75.51020408
6 ANURAG K P 11 5 11 8 11 1 2 49 97.95918367
7 ASIF 7 3 6 6 7 1 1 31 100
8 ASIF MOULASAB SANTI 9 3 7 7 9 1 2 38 63.26530612
9 AYSHATHUL MISRRIYA 10 5 10 8 9 1 2 45 77.55102041
10 BHAGYASHREE NARASIMHA BHAT 11 5 10 8 11 1 2 48 91.83673469
11 BHOIR MAHIMA MANISH 10 5 10 8 8 1 2 44 97.95918367
12 BHOOMIKA 11 5 11 8 11 1 2 49 89.79591837
13 CHAITRA GANDOLI 11 5 11 8 10 1 2 48 100
14 CHARANKUMAR L 10 4 10 7 10 1 2 44 97.95918367
15 CHETAN B MATTI 9 5 9 5 11 1 1 41 89.79591837
16 CHIDANAND ERANNA NINGASHETTY 7 4 2 5 6 1 1 26 83.67346939
17 CHIRANTH M R 10 5 10 7 11 1 1 45 53.06122449
18 DEEKSHA A B 11 5 11 8 10 1 2 48 91.83673469
19 DHANRAJ B MYAGEDI 8 4 9 7 8 1 2 39 97.95918367
20 DHARANI P SHETTY 11 5 11 8 10 1 2 48 79.59183673
21 GAIKWAD ABHIJIT CHANDRASEN 10 5 10 8 10 1 1 45 97.95918367
22 GAUTHAM D K 11 5 11 7 11 1 2 48 91.83673469
23 GIREESH BIRADAR 8 5 7 6 7 1 2 36 97.95918367
24 GUPTA SHUBHAM VIVEK 11 5 11 8 11 1 2 49 73.46938776
25 GURUMURTY 11 5 11 7 11 1 2 48 100
26 HAMSA M B 11 5 11 8 10 1 2 48 97.95918367
27 JAHNAVI JEWARGI 11 5 10 8 9 1 2 46 97.95918367
28 K ANUSHA SAJJAN 8 3 9 7 8 1 2 38 93.87755102
29 KAMBLE VIVEK YUVRAJ 10 5 9 7 8 1 2 42 77.55102041
30 KHARADE ASMITA PANDURANG 11 5 10 8 9 1 2 46 85.71428571
31 KOLHE AJAY SANJAY 11 5 10 8 8 1 2 45 93.87755102
32 KOLHE ANUSHKA SUDHIR 11 5 9 8 7 1 2 43 91.83673469
33 KOLI ADITYA MOHAN 11 5 11 8 10 1 2 48 87.75510204
34 LAKSHMI B GURADDI 11 5 10 8 9 1 2 46 97.95918367
35 MANOJ 8 5 8 5 9 1 2 38 93.87755102
36 N V VINAYKUMAR 10 5 9 7 9 1 2 43 77.55102041
37 NANDANA RAJ B S 8 4 10 6 9 1 2 40 87.75510204
38 NISARGA M S 11 5 11 8 10 1 2 48 81.63265306
39 NITHISH D ACHARYA 11 5 11 8 11 1 2 49 97.95918367
40 PALLAVI P 11 5 11 8 10 1 2 48 100
41 Pawar Komal Subhash 8 5 10 5 11 0 1 40 97.95918367
42 PAWAR LAVANYA LALIT 11 5 10 8 8 1 2 45 81.63265306
43 PIMPLE SHAILESH VISHWANATH 11 5 10 7 8 1 2 44 91.83673469
44 POOJA L 10 4 11 6 10 1 2 44 89.79591837
45 POOJA N SHETTY 11 5 11 8 11 1 2 49 100
46 PRAJWAL M 3 4 7 1 8 0 0 23 46.93877551
47 PREETI DEVAPPA KIRIKIRI 10 5 11 8 11 1 2 48 97.95918367
48 PRERANA V S GATTY 8 4 10 5 9 1 2 39 79.59183673
49 RAJESHWARI SOBARAD 9 4 11 8 11 1 2 46 93.87755102
50 RAMATHEJAS 11 5 11 8 11 1 2 49 100
51 REEHA RAHIMAN 11 5 11 8 11 1 2 49 100
52 RUCHITHA NARAYAN 11 5 11 8 10 1 2 48 97.95918367
53 SAHANA 11 5 10 8 9 1 2 46 93.87755102
54 SAMPREETH 11 5 11 8 11 1 2 49 100
55 SAMRUD J MANDALKAR 11 5 11 8 11 1 2 49 100
56 SANDHYASHREE 11 5 11 8 11 1 2 49 100
57 SANJANA 11 5 11 8 10 1 2 48 97.95918367
58 SANJANA S SHETTY 11 5 9 8 10 1 2 46 93.87755102
59 SANJEEVKUMAR 8 5 8 5 7 1 2 36 73.46938776
60 SANMATHI 11 5 11 8 10 1 2 48 97.95918367
61 Shaikh Sahil Sharif 10 2 11 7 9 1 2 42 85.71428571
62 SHASHANK M UMACHAGI 9 4 9 5 9 0 1 37 75.51020408
63 SHINDE VAISHNAVI DINANATH 10 5 9 8 7 1 2 42 85.71428571
64 SHIVARUDRAPPA TOTAD 8 5 7 5 8 1 2 36 73.46938776
65 SHIVATEERTH MAHANAND BHUSHI 9 5 10 5 10 1 2 42 85.71428571
66 SHRINIDHI K S 11 5 11 8 11 1 2 49 100
67 SHRUSHTI RATHOD 10 5 11 7 11 1 2 47 95.91836735
68 SKANDHASHREE N 11 5 11 8 11 1 2 49 100
69 SUNIL KUMAR M A 8 5 9 7 9 1 1 40 81.63265306
70 SUNITHA 11 5 11 8 11 1 2 49 100
71 SUYASH KHUNE 11 5 10 7 8 1 2 44 89.79591837
72 TARUN BASAVARAJ DIDAGUR 10 4 10 8 11 1 2 46 93.87755102
73 TEJASWINI R BORAGANVE 11 5 11 8 11 1 2 49 100
74 THEJAS KUMAR K C 10 4 11 6 10 1 2 44 89.79591837
75 THRIPTHI 11 5 11 7 10 1 2 47 95.91836735
76 VAIBHAVI D SHETTY 10 4 10 7 11 1 2 45 91.83673469
77 VIJAYALAKSHMI J 11 5 11 7 10 1 2 47 95.91836735
78 VINAYAK GOVIND 11 5 10 7 11 1 2 47 95.91836735
79 VISHWATARUN 10 4 11 8 11 1 2 47 95.91836735
80 WADKAR VAISHNAVI HEMANT 10 3 9 8 10 1 2 43 87.75510204
Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2022 – 23) from 01.09.2023-30.09.2023
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Library/    Recreational Seminar Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 7 4 15 9 15 3 0 53 100
1 ABHILASH 6 1 8 4 11 1 0 31 58.49056604
2 ABHINANDAN VANDAKUDARI 5 3 10 6 14 2 0 40 75.47169811
3 ACHYUT SIDDAPPA DALAWAI 5 3 12 5 9 2 0 36 67.9245283
4 ADITYARAJ PARMESHWAR GAIKWAD 7 4 14 5 13 3 0 46 86.79245283
5 AKANKSHA A PRABHU 7 4 15 8 15 3 0 52 98.11320755
6 ANURAG K P 5 1 5 3 10 1 0 25 47.16981132
7 ASIF 7 2 13 3 12 3 0 40 75.47169811
8 ASIF MOULASAB SANTI 5 2 12 2 12 3 0 36 67.9245283
9 AYSHATHUL MISRRIYA 7 4 13 8 14 3 0 49 92.45283019
10 BHAGYASHREE NARASIMHA BHAT 7 4 15 9 15 3 0 53 100
11 BHOIR MAHIMA MANISH 6 4 13 5 11 2 0 41 77.35849057
12 BHOOMIKA 6 4 14 7 14 3 0 48 90.56603774
13 CHAITRA GANDOLI 6 3 14 7 13 2 0 45 84.90566038
14 CHARANKUMAR L 3 3 11 4 13 3 0 37 69.81132075
15 CHETAN B MATTI 4 2 11 4 9 1 0 31 58.49056604
16 CHIDANAND ERANNA NINGASHETTY 5 4 14 6 14 3 0 46 86.79245283
17 CHIRANTH M R 6 3 15 8 11 2 0 45 84.90566038
18 DEEKSHA A B 7 4 15 9 14 3 0 52 98.11320755
19 DHANRAJ B MYAGEDI 6 2 10 4 13 2 0 37 69.81132075
20 DHARANI P SHETTY 7 3 12 9 15 2 0 48 90.56603774
21 GAIKWAD ABHIJIT CHANDRASEN 7 4 14 9 13 3 0 50 94.33962264
22 GAUTHAM D K 4 4 15 8 11 2 0 44 83.01886792
23 GIREESH BIRADAR 6 2 10 5 14 1 0 38 71.69811321
24 GUPTA SHUBHAM VIVEK 7 4 14 7 14 3 0 49 92.45283019
25 GURUMURTY 7 3 10 7 15 2 0 44 83.01886792
26 HAMSA M B 7 3 13 8 14 3 0 48 90.56603774
27 JAHNAVI JEWARGI 7 3 12 9 15 2 0 48 90.56603774
28 K ANUSHA SAJJAN 5 3 11 4 11 3 0 37 69.81132075
29 KAMBLE VIVEK YUVRAJ 7 2 11 7 15 1 0 43 81.13207547
30 KHARADE ASMITA PANDURANG 7 4 15 6 15 3 0 50 94.33962264
31 KOLHE AJAY SANJAY 7 4 15 7 15 3 0 51 96.22641509
32 KOLHE ANUSHKA SUDHIR 6 3 14 4 14 2 0 43 81.13207547
33 KOLI ADITYA MOHAN 7 4 15 5 14 3 0 48 90.56603774
34 LAKSHMI B GURADDI 7 3 12 9 15 2 0 48 90.56603774
35 MANOJ 6 2 11 9 15 1 0 44 83.01886792
36 N V VINAYKUMAR 5 3 11 5 14 2 0 40 75.47169811
37 NANDANA RAJ B S 5 2 9 4 12 2 0 34 64.1509434
38 NISARGA M S 7 4 15 8 15 3 0 52 98.11320755
39 NITHISH D ACHARYA 7 4 15 9 15 3 0 53 100
40 PALLAVI P 6 4 13 8 14 3 0 48 90.56603774
41 Pawar Komal Subhash 7 3 13 4 12 3 0 42 79.24528302
42 PAWAR LAVANYA LALIT 5 4 15 6 15 3 0 48 90.56603774
43 PIMPLE SHAILESH VISHWANATH 7 4 15 7 15 3 0 51 96.22641509
44 POOJA L 3 1 8 1 5 1 0 19 35.8490566
45 POOJA N SHETTY 7 4 15 7 13 3 0 49 92.45283019
46 PRAJWAL M 3 2 7 2 5 1 0 20 37.73584906
47 PREETI DEVAPPA KIRIKIRI 7 4 15 5 13 3 0 47 88.67924528
48 PRERANA V S GATTY 6 4 15 9 12 2 0 48 90.56603774
49 RAJESHWARI SOBARAD 5 3 13 8 7 2 0 38 71.69811321
50 RAMATHEJAS 7 4 15 9 15 3 0 53 100
51 REEHA RAHIMAN 6 3 13 6 14 3 0 45 84.90566038
52 RUCHITHA NARAYAN 7 3 13 9 14 3 0 49 92.45283019
53 SAHANA 7 3 12 9 15 2 0 48 90.56603774
54 SAMPREETH 7 4 15 9 15 3 0 53 100
55 SAMRUD J MANDALKAR 6 2 10 4 14 2 0 38 71.69811321
56 SANDHYASHREE 7 4 14 9 15 3 0 52 98.11320755
57 SANJANA 7 4 14 7 14 3 0 49 92.45283019
58 SANJANA S SHETTY 7 4 15 9 15 3 0 53 100
59 SANJEEVKUMAR 6 4 14 4 13 3 0 44 83.01886792
60 SANMATHI 6 4 14 7 14 3 0 48 90.56603774
61 Shaikh Sahil Sharif 7 2 14 7 13 3 0 46 86.79245283
62 SHASHANK M UMACHAGI 6 4 13 6 11 3 0 43 81.13207547
63 SHINDE VAISHNAVI DINANATH 7 4 15 7 15 3 0 51 96.22641509
64 SHIVARUDRAPPA TOTAD 5 4 13 6 14 3 0 45 84.90566038
65 SHIVATEERTH MAHANAND BHUSHI 5 4 13 7 14 2 0 45 84.90566038
66 SHRINIDHI K S 7 4 15 9 15 3 0 53 100
67 SHRUSHTI RATHOD 6 2 12 4 10 3 0 37 69.81132075
68 SKANDHASHREE N 7 4 15 9 15 3 0 53 100
69 SUNIL KUMAR M A 5 3 12 4 8 2 0 34 64.1509434
70 SUNITHA 7 4 15 8 13 3 0 50 94.33962264
71 SUYASH KHUNE 7 4 15 6 15 2 0 49 92.45283019
72 TARUN BASAVARAJ DIDAGUR 7 4 14 8 13 3 0 49 92.45283019
73 TEJASWINI R BORAGANVE 7 3 13 8 14 3 0 48 90.56603774
74 THEJAS KUMAR K C 7 4 15 8 14 3 0 51 96.22641509
75 THRIPTHI 6 3 12 5 12 3 0 41 77.35849057
76 VAIBHAVI D SHETTY 7 3 12 9 15 3 0 49 92.45283019
77 VIJAYALAKSHMI J 7 4 15 7 14 3 0 50 94.33962264
78 VINAYAK GOVIND 5 4 14 7 14 3 0 47 88.67924528
79 VISHWATARUN 6 4 15 4 10 2 0 41 77.35849057
80 WADKAR VAISHNAVI HEMANT 7 4 13 6 15 3 0 48 90.56603774
Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2022 – 23) from 01.08.2023-31.08.2023
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Library/    Recreational Seminar Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 15 12 32 18 20 4 0 101 100
1 ABHILASH 13 10 24 14 18 1 0 80 79.20792079
2 ABHINANDAN VANDAKUDARI 15 12 31 17 19 4 0 98 97.02970297
3 ACHYUT SIDDAPPA DALAWAI 14 10 27 14 19 4 0 88 87.12871287
4 ADITYARAJ PARMESHWAR GAIKWAD 14 10 27 14 17 4 0 86 85.14851485
5 AKANKSHA A PRABHU 15 11 31 18 20 4 0 99 98.01980198
6 ANURAG K P 14 9 29 16 19 4 0 91 90.0990099
7 ASIF 14 11 29 18 17 4 0 93 92.07920792
8 ASIF MOULASAB SANTI 12 11 25 16 16 1 0 81 80.1980198
9 AYSHATHUL MISRRIYA 14 12 31 18 18 3 0 96 95.04950495
10 BHAGYASHREE NARASIMHA BHAT 14 12 30 16 17 4 0 93 92.07920792
11 BHOIR MAHIMA MANISH 14 10 27 18 15 4 0 88 87.12871287
12 BHOOMIKA 15 12 32 18 20 4 0 101 100
13 CHAITRA GANDOLI 14 12 30 16 19 4 0 95 94.05940594
14 CHARANKUMAR L 13 12 24 12 17 4 0 82 81.18811881
15 CHETAN B MATTI 12 6 21 17 16 4 0 76 75.24752475
16 CHIDANAND ERANNA NINGASHETTY 14 8 27 15 18 3 0 85 84.15841584
17 CHIRANTH M R 13 12 28 18 17 4 0 92 91.08910891
18 DEEKSHA A B 15 12 31 16 20 4 0 98 97.02970297
19 DHANRAJ B MYAGEDI 13 11 24 14 19 4 0 85 84.15841584
20 DHARANI P SHETTY 15 12 32 17 20 4 0 100 99.00990099
21 GAIKWAD ABHIJIT CHANDRASEN 13 11 26 15 17 4 0 86 85.14851485
22 GAUTHAM D K 5 11 14 5 9 2 0 46 45.54455446
23 GIREESH BIRADAR 15 12 30 16 20 2 0 95 94.05940594
24 GUPTA SHUBHAM VIVEK 15 12 30 18 17 4 0 96 95.04950495
25 GURUMURTY 15 11 32 18 20 4 0 100 99.00990099
26 HAMSA M B 15 12 31 18 18 4 0 98 97.02970297
27 JAHNAVI JEWARGI 15 12 32 18 20 4 0 101 100
28 K ANUSHA SAJJAN 14 12 28 17 16 4 0 91 90.0990099
29 KAMBLE VIVEK YUVRAJ 15 12 31 18 20 2 0 98 97.02970297
30 KHARADE ASMITA PANDURANG 15 12 32 18 20 4 0 101 100
31 KOLHE AJAY SANJAY 12 11 27 15 19 3 0 87 86.13861386
32 KOLHE ANUSHKA SUDHIR 15 12 29 18 20 3 0 97 96.03960396
33 KOLI ADITYA MOHAN 15 12 30 18 20 4 0 99 98.01980198
34 LAKSHMI B GURADDI 15 12 32 18 20 4 0 101 100
35 MANOJ 14 12 24 16 17 2 0 85 84.15841584
36 N V VINAYKUMAR 15 12 29 16 18 4 0 94 93.06930693
37 NANDANA RAJ B S 13 12 25 16 16 4 0 86 85.14851485
38 NISARGA M S 14 11 31 16 19 4 0 95 94.05940594
39 NITHISH D ACHARYA 15 12 32 18 20 4 0 101 100
40 PALLAVI P 14 11 30 16 19 4 0 94 93.06930693
41 Pawar Komal Subhash 14 9 27 18 19 4 0 91 90.0990099
42 PAWAR LAVANYA LALIT 14 12 26 14 19 4 0 89 88.11881188
43 PIMPLE SHAILESH VISHWANATH 14 10 29 14 18 4 0 89 88.11881188
44 POOJA L 13 12 25 12 15 4 0 81 80.1980198
45 POOJA N SHETTY 15 12 32 18 20 4 0 101 100
46 PRAJWAL M 12 5 19 16 14 4 0 70 69.30693069
47 PREETI DEVAPPA KIRIKIRI 15 12 29 14 18 3 0 91 90.0990099
48 PRERANA V S GATTY 15 12 32 17 20 4 0 100 99.00990099
49 RAJESHWARI SOBARAD 15 12 31 18 20 4 0 100 99.00990099
50 RAMATHEJAS 15 12 32 18 20 4 0 101 100
51 REEHA RAHIMAN 13 12 30 18 19 3 0 95 94.05940594
52 RUCHITHA NARAYAN 14 11 32 17 20 4 0 98 97.02970297
53 SAHANA 15 12 32 18 20 4 0 101 100
54 SAMPREETH 15 12 32 17 20 4 0 100 99.00990099
55 SAMRUD J MANDALKAR 13 12 28 16 19 4 0 92 91.08910891
56 SANDHYASHREE 12 12 28 18 16 2 0 88 87.12871287
57 SANJANA 15 12 31 18 20 4 0 100 99.00990099
58 SANJANA S SHETTY 14 12 30 16 19 4 0 95 94.05940594
59 SANJEEVKUMAR 14 12 29 17 19 4 0 95 94.05940594
60 SANMATHI 15 12 31 18 20 4 0 100 99.00990099
61 Shaikh Sahil Sharif 14 10 30 18 17 2 0 91 90.0990099
62 SHASHANK M UMACHAGI 14 12 26 15 17 4 0 88 87.12871287
63 SHINDE VAISHNAVI DINANATH 14 12 27 13 19 4 0 89 88.11881188
64 SHIVARUDRAPPA TOTAD 14 11 30 17 19 3 0 94 93.06930693
65 SHIVATEERTH MAHANAND BHUSHI 12 12 27 18 17 3 0 89 88.11881188
66 SHRINIDHI K S 15 12 32 18 20 4 0 101 100
67 SHRUSHTI RATHOD 13 10 29 17 19 4 0 92 91.08910891
68 SKANDHASHREE N 15 12 32 16 19 4 0 98 97.02970297
69 SUNIL KUMAR M A 10 9 18 14 17 2 0 70 69.30693069
70 SUNITHA 15 12 32 15 19 4 0 97 96.03960396
71 SUYASH KHUNE 14 11 27 16 20 3 0 91 90.0990099
72 TARUN BASAVARAJ DIDAGUR 13 11 25 16 20 4 0 89 88.11881188
73 TEJASWINI R BORAGANVE 14 12 30 15 20 4 0 95 94.05940594
74 THEJAS KUMAR K C 14 11 30 17 19 4 0 95 94.05940594
75 THRIPTHI 15 12 30 18 20 4 0 99 98.01980198
76 VAIBHAVI D SHETTY 15 11 32 18 20 4 0 100 99.00990099
77 VIJAYALAKSHMI J 14 12 30 16 19 4 0 95 94.05940594
78 VINAYAK GOVIND 14 11 28 16 20 4 0 93 92.07920792
79 VISHWATARUN 13 12 28 16 18 4 0 91 90.0990099
80 WADKAR VAISHNAVI HEMANT 13 10 27 14 19 4 0 87 86.13861386
Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2022 – 23) from 01.07.2023-31.07.2023
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Library/    Recreational Seminar Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 16 12 21 29 23 5 0 106 100
1 ABHILASH 13 10 18 24 20 3 0 88 83.01886792
2 ABHINANDAN VANDAKUDARI 15 12 19 27 22 5 0 100 94.33962264
3 ACHYUT SIDDAPPA DALAWAI 15 10 19 27 22 4 0 97 91.50943396
4 ADITYARAJ PARMESHWAR GAIKWAD 14 10 17 27 22 4 0 94 88.67924528
5 AKANKSHA A PRABHU 15 11 20 28 22 5 0 101 95.28301887
6 ANURAG K P 10 9 10 17 13 4 0 63 59.43396226
7 ASIF 14 11 21 26 22 5 0 99 93.39622642
8 ASIF MOULASAB SANTI 14 11 21 26 22 5 0 99 93.39622642
9 AYSHATHUL MISRRIYA 15 12 20 27 21 5 0 100 94.33962264
10 BHAGYASHREE NARASIMHA BHAT 16 12 21 29 23 5 0 106 100
11 BHOIR MAHIMA MANISH 14 10 19 26 21 4 0 94 88.67924528
12 BHOOMIKA 16 12 21 29 23 5 0 106 100
13 CHAITRA GANDOLI 16 12 21 27 21 5 0 102 96.22641509
14 CHARANKUMAR L 15 12 20 25 22 5 0 99 93.39622642
15 CHETAN B MATTI 8 6 10 16 12 3 0 55 51.88679245
16 CHIDANAND ERANNA NINGASHETTY 12 8 17 25 19 3 0 84 79.24528302
17 CHIRANTH M R 16 12 21 29 23 5 0 106 100
18 DEEKSHA A B 16 12 21 29 23 5 0 106 100
19 DHANRAJ B MYAGEDI 16 11 21 27 22 4 0 101 95.28301887
20 DHARANI P SHETTY 16 12 20 29 23 5 0 105 99.05660377
21 GAIKWAD ABHIJIT CHANDRASEN 15 11 18 28 23 5 0 100 94.33962264
22 GAUTHAM D K 14 11 20 25 22 5 0 97 91.50943396
23 GIREESH BIRADAR 16 12 21 29 23 5 0 106 100
24 GUPTA SHUBHAM VIVEK 16 12 21 29 23 5 0 106 100
25 GURUMURTY 15 11 20 28 22 4 0 100 94.33962264
26 HAMSA M B 16 12 20 28 23 5 0 104 98.11320755
27 JAHNAVI JEWARGI 15 12 20 27 21 5 0 100 94.33962264
28 K ANUSHA SAJJAN 16 12 20 29 23 5 0 105 99.05660377
29 KAMBLE VIVEK YUVRAJ 16 12 21 29 23 5 0 106 100
30 KHARADE ASMITA PANDURANG 16 12 21 29 23 5 0 106 100
31 KOLHE AJAY SANJAY 16 11 20 28 23 5 0 103 97.16981132
32 KOLHE ANUSHKA SUDHIR 14 12 19 27 22 5 0 99 93.39622642
33 KOLI ADITYA MOHAN 16 12 21 29 23 5 0 106 100
34 LAKSHMI B GURADDI 16 12 21 29 23 5 0 106 100
35 MANOJ 16 12 20 28 22 5 0 103 97.16981132
36 N V VINAYKUMAR 16 12 21 29 23 5 0 106 100
37 NANDANA RAJ B S 15 12 21 29 23 5 0 105 99.05660377
38 NISARGA M S 16 11 20 29 22 4 0 102 96.22641509
39 NITHISH D ACHARYA 16 12 21 29 23 5 0 106 100
40 PALLAVI P 15 11 19 24 20 5 0 94 88.67924528
41 Pawar Komal Subhash 13 9 17 25 20 4 0 88 83.01886792
42 PAWAR LAVANYA LALIT 15 12 18 27 22 5 0 99 93.39622642
43 PIMPLE SHAILESH VISHWANATH 14 10 18 28 22 4 0 96 90.56603774
44 POOJA L 13 12 21 27 22 5 0 100 94.33962264
45 POOJA N SHETTY 14 12 20 28 22 5 0 101 95.28301887
46 PRAJWAL M 5 5 8 13 11 2 0 44 41.50943396
47 PREETI DEVAPPA KIRIKIRI 16 12 21 29 23 5 0 106 100
48 PRERANA V S GATTY 16 12 21 29 23 5 0 106 100
49 RAJESHWARI SOBARAD 16 12 21 29 23 5 0 106 100
50 RAMATHEJAS 16 12 21 29 23 5 0 106 100
51 REEHA RAHIMAN 15 12 20 27 21 5 0 100 94.33962264
52 RUCHITHA NARAYAN 15 11 19 28 22 5 0 100 94.33962264
53 SAHANA 16 12 21 29 23 5 0 106 100
54 SAMPREETH 16 12 21 29 23 5 0 106 100
55 SAMRUD J MANDALKAR 14 12 21 28 23 5 0 103 97.16981132
56 SANDHYASHREE 16 12 21 29 23 5 0 106 100
57 SANJANA 15 12 20 27 22 5 0 101 95.28301887
58 SANJANA S SHETTY 15 12 20 27 21 5 0 100 94.33962264
59 SANJEEVKUMAR 16 12 21 29 23 5 0 106 100
60 SANMATHI 16 12 21 29 23 5 0 106 100
61 Shaikh Sahil Sharif 13 10 20 25 21 5 0 94 88.67924528
62 SHASHANK M UMACHAGI 16 12 21 29 23 5 0 106 100
63 SHINDE VAISHNAVI DINANATH 14 12 18 28 22 5 0 99 93.39622642
64 SHIVARUDRAPPA TOTAD 14 11 18 26 21 4 0 94 88.67924528
65 SHIVATEERTH MAHANAND BHUSHI 16 12 20 29 23 5 0 105 99.05660377
66 SHRINIDHI K S 16 12 21 29 23 5 0 106 100
67 SHRUSHTI RATHOD 15 10 19 28 22 5 0 99 93.39622642
68 SKANDHASHREE N 16 12 21 29 23 5 0 106 100
69 SUNIL KUMAR M A 13 9 18 25 21 3 0 89 83.96226415
70 SUNITHA 14 12 21 27 22 5 0 101 95.28301887
71 SUYASH KHUNE 16 11 20 28 23 5 0 103 97.16981132
72 TARUN BASAVARAJ DIDAGUR 16 11 20 28 23 5 0 103 97.16981132
73 TEJASWINI R BORAGANVE 16 12 21 29 23 5 0 106 100
74 THEJAS KUMAR K C 15 11 18 26 22 5 0 97 91.50943396
75 THRIPTHI 15 12 20 27 21 5 0 100 94.33962264
76 VAIBHAVI D SHETTY 14 11 19 27 21 4 0 96 90.56603774
77 VIJAYALAKSHMI J 16 12 20 29 23 5 0 105 99.05660377
78 VINAYAK GOVIND 16 11 19 28 23 5 0 102 96.22641509
79 VISHWATARUN 16 12 21 29 23 5 0 106 100
80 WADKAR VAISHNAVI HEMANT 11 10 19 27 21 4 0 92 86.79245283
                                                                     Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2022 – 23) from 01.06.2023-30.06.2023
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Library/    Recreational Seminar Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 24 23 15 23 21 5 1 112 100
1 ABHILASH 17 20 11 19 15 4 1 87 77.67857143
2 ABHINANDAN VANDAKUDARI 18 23 15 21 18 5 1 101 90.17857143
3 ACHYUT SIDDAPPA DALAWAI 16 21 12 19 18 4 0 90 80.35714286
4 ADITYARAJ PARMESHWAR GAIKWAD 18 23 14 20 17 5 1 98 87.5
5 AKANKSHA A PRABHU 21 23 15 23 18 5 1 106 94.64285714
6 ANURAG K P 19 21 12 20 18 4 0 94 83.92857143
7 ASIF 20 20 13 23 17 4 1 98 87.5
8 ASIF MOULASAB SANTI 18 19 12 22 16 4 1 92 82.14285714
9 AYSHATHUL MISRRIYA 17 23 13 20 15 4 1 93 83.03571429
10 BHAGYASHREE NARASIMHA BHAT 21 23 15 23 18 5 1 106 94.64285714
11 BHOIR MAHIMA MANISH 16 19 15 21 17 3 1 92 82.14285714
12 BHOOMIKA 21 23 15 23 18 5 1 106 94.64285714
13 CHAITRA GANDOLI 20 22 15 22 17 5 1 102 91.07142857
14 CHARANKUMAR L 19 23 15 21 16 5 1 100 89.28571429
15 CHETAN B MATTI 16 21 14 21 18 4 1 95 84.82142857
16 CHIDANAND ERANNA NINGASHETTY 17 21 11 18 17 4 0 88 78.57142857
17 CHIRANTH M R 21 23 14 23 18 5 1 105 93.75
18 DEEKSHA A B 21 23 15 23 18 5 1 106 94.64285714
19 DHANRAJ B MYAGEDI 19 22 13 21 15 4 1 95 84.82142857
20 DHARANI P SHETTY 21 23 11 21 18 5 0 99 88.39285714
21 GAIKWAD ABHIJIT CHANDRASEN 15 19 14 21 18 3 1 91 81.25
22 GAUTHAM D K 19 23 12 19 17 5 0 95 84.82142857
23 GIREESH BIRADAR 19 21 14 23 17 5 1 100 89.28571429
24 GUPTA SHUBHAM VIVEK 20 23 12 20 16 5 0 96 85.71428571
25 GURUMURTY 21 23 12 20 18 4 0 98 87.5
26 HAMSA M B 21 23 15 23 18 5 1 106 94.64285714
27 JAHNAVI JEWARGI 21 23 15 23 18 4 1 105 93.75
28 K ANUSHA SAJJAN 20 20 8 19 16 5 0 88 78.57142857
29 KAMBLE VIVEK YUVRAJ 21 23 12 21 18 5 0 100 89.28571429
30 KHARADE ASMITA PANDURANG 15 20 13 18 18 5 1 90 80.35714286
31 KOLHE AJAY SANJAY 18 23 15 22 17 5 1 101 90.17857143
32 KOLHE ANUSHKA SUDHIR 20 21 14 22 18 5 1 101 90.17857143
33 KOLI ADITYA MOHAN 20 23 12 21 18 5 0 99 88.39285714
34 LAKSHMI B GURADDI 21 23 15 23 18 4 1 105 93.75
35 MANOJ 20 22 14 21 17 5 1 100 89.28571429
36 N V VINAYKUMAR 13 15 11 12 9 1 1 62 55.35714286
37 NANDANA RAJ B S 15 21 14 18 15 4 1 88 78.57142857
38 NISARGA M S 21 22 14 22 16 4 1 100 89.28571429
39 NITHISH D ACHARYA 19 22 12 20 17 5 0 95 84.82142857
40 PALLAVI P 21 23 15 23 18 5 1 106 94.64285714
41 Pawar Komal Subhash 19 23 15 23 18 5 1 104 92.85714286
42 PAWAR LAVANYA LALIT 19 21 14 21 17 5 1 98 87.5
43 PIMPLE SHAILESH VISHWANATH 18 23 15 22 18 5 1 102 91.07142857
44 POOJA L 16 19 13 21 16 4 1 90 80.35714286
45 POOJA N SHETTY 20 23 15 21 17 5 1 102 91.07142857
46 PRAJWAL M 13 19 14 17 15 4 1 83 74.10714286
47 PREETI DEVAPPA KIRIKIRI 20 23 15 23 16 5 1 103 91.96428571
48 PRERANA V S GATTY 21 23 15 22 18 5 1 105 93.75
49 RAJESHWARI SOBARAD 21 23 15 23 18 5 1 106 94.64285714
50 RAMATHEJAS 21 22 12 21 18 5 0 99 88.39285714
51 REEHA RAHIMAN 16 22 11 20 15 5 1 90 80.35714286
52 RUCHITHA NARAYAN 21 23 12 21 18 5 0 100 89.28571429
53 SAHANA 17 20 15 17 15 3 1 88 78.57142857
54 SAMPREETH 20 23 12 21 18 5 0 99 88.39285714
55 SAMRUD J MANDALKAR 18 23 14 20 18 5 1 99 88.39285714
56 SANDHYASHREE 21 23 15 23 18 5 1 106 94.64285714
57 SANJANA 21 23 15 21 17 5 1 103 91.96428571
58 SANJANA S SHETTY 20 23 15 23 18 5 1 105 93.75
59 SANJEEVKUMAR 19 23 14 22 18 5 1 102 91.07142857
60 SANMATHI 20 21 15 23 17 5 1 102 91.07142857
61 Shaikh Sahil Sharif 19 19 9 20 16 5 0 88 78.57142857
62 SHASHANK M UMACHAGI 20 23 12 21 18 5 0 99 88.39285714
63 SHINDE VAISHNAVI DINANATH 20 21 14 22 18 5 1 101 90.17857143
64 SHIVARUDRAPPA TOTAD 18 23 15 22 18 5 1 102 91.07142857
65 SHIVATEERTH MAHANAND BHUSHI 17 20 9 14 13 3 0 76 67.85714286
66 SHRINIDHI K S 21 23 11 21 18 5 0 99 88.39285714
67 SHRUSHTI RATHOD 15 21 12 19 15 5 1 88 78.57142857
68 SKANDHASHREE N 21 21 12 20 18 5 0 97 86.60714286
69 SUNIL KUMAR M A 14 19 15 18 16 3 1 86 76.78571429
70 SUNITHA 18 19 10 22 15 5 1 90 80.35714286
71 SUYASH KHUNE 15 23 14 20 17 5 1 95 84.82142857
72 TARUN BASAVARAJ DIDAGUR 18 23 15 22 18 5 1 102 91.07142857
73 TEJASWINI R BORAGANVE 21 23 15 23 18 5 1 106 94.64285714
74 THEJAS KUMAR K C 18 21 14 20 15 5 1 94 83.92857143
75 THRIPTHI 21 23 15 23 18 5 1 106 94.64285714
76 VAIBHAVI D SHETTY 21 23 15 23 18 5 1 106 94.64285714
77 VIJAYALAKSHMI J 20 23 12 19 17 5 0 96 85.71428571
78 VINAYAK GOVIND 17 23 11 20 18 5 1 95 84.82142857
79 VISHWATARUN 16 22 14 20 14 5 1 92 82.14285714
80 WADKAR VAISHNAVI HEMANT 20 23 14 21 14 5 1 98 87.5
                                                   Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2022 – 23) from 01.05.2023-31.05.2023
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Library/    Recreational Seminar Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 30 27 19 21 25 8 2 132 100
1 ABHILASH 19 21 14 12 15 6 2 89 67.42424242
8 ABHINANDAN VANDAKUDARI 18 22 11 16 12 6 1 86 65.15151515
2 ACHYUT SIDDAPPA DALAWAI 16 15 7 17 13 7 1 76 57.57575758
3 ADITYARAJ PARMESHWAR GAIKWAD 17 19 10 17 13 7 1 84 63.63636364
4 AKANKSHA A PRABHU 18 19 11 20 14 7 1 90 68.18181818
5 ANURAG K P 25 25 16 20 19 8 2 115 87.12121212
6 ASIF 22 25 16 20 20 7 2 112 84.84848485
7 ASIF MOULASAB SANTI 24 24 17 18 19 8 2 112 84.84848485
9 AYSHATHUL MISRRIYA 21 24 13 16 18 7 1 100 75.75757576
10 BHAGYASHREE NARASIMHA BHAT 20 23 15 21 15 8 2 104 78.78787879
11 BHOIR MAHIMA MANISH 26 27 18 18 20 8 2 119 90.15151515
12 BHOOMIKA 20 21 16 21 13 6 1 98 74.24242424
13 CHAITRA GANDOLI 26 27 18 17 20 8 2 118 89.39393939
14 CHARANKUMAR L 23 25 15 19 16 7 2 107 81.06060606
15 CHETAN B MATTI 20 25 12 19 19 7 1 103 78.03030303
16 CHIDANAND ERANNA NINGASHETTY 21 25 11 19 17 7 1 101 76.51515152
17 CHIRANTH M R 23 25 17 18 19 6 2 110 83.33333333
18 DEEKSHA A B 20 23 15 21 17 6 2 104 78.78787879
19 DHANRAJ B MYAGEDI 25 25 16 19 19 8 2 114 86.36363636
20 DHARANI P SHETTY 23 17 13 19 17 6 2 97 73.48484848
21 GAIKWAD ABHIJIT CHANDRASEN 24 23 17 16 17 7 2 106 80.3030303
22 GAUTHAM D K 17 19 8 20 14 6 1 85 64.39393939
23 GIREESH BIRADAR 24 27 17 18 19 8 2 115 87.12121212
24 GUPTA SHUBHAM VIVEK 19 19 11 21 12 7 0 89 67.42424242
25 GURUMURTY 25 25 16 21 20 8 2 117 88.63636364
26 HAMSA M B 26 27 18 20 20 8 2 121 91.66666667
27 JAHNAVI JEWARGI 24 25 15 17 18 7 1 107 81.06060606
28 K ANUSHA SAJJAN 23 23 17 15 18 6 2 104 78.78787879
29 KAMBLE VIVEK YUVRAJ 21 18 14 21 16 6 2 98 74.24242424
30 KHARADE ASMITA PANDURANG 25 25 14 17 19 8 1 109 82.57575758
31 KOLHE AJAY SANJAY 21 21 11 18 16 7 1 95 71.96969697
32 KOLHE ANUSHKA SUDHIR 19 19 14 18 15 7 2 94 71.21212121
33 KOLI ADITYA MOHAN 22 25 17 18 18 8 1 109 82.57575758
34 LAKSHMI B GURADDI 19 21 15 21 15 7 2 100 75.75757576
35 MANOJ 26 27 18 18 20 8 2 119 90.15151515
36 N V VINAYKUMAR 18 19 9 20 15 7 1 89 67.42424242
37 NANDANA RAJ B S 24 27 14 19 19 8 1 112 84.84848485
38 NISARGA M S 24 27 15 21 17 7 2 113 85.60606061
39 NITHISH D ACHARYA 25 27 18 21 20 7 2 120 90.90909091
40 PALLAVI P 26 27 18 21 20 8 2 122 92.42424242
46 Pawar Komal Subhash 24 25 15 21 19 8 2 114 86.36363636
41 PAWAR LAVANYA LALIT 26 27 18 20 20 8 2 121 91.66666667
42 PIMPLE SHAILESH VISHWANATH 25 21 14 17 19 7 2 105 79.54545455
43 POOJA L 17 17 12 16 16 7 2 87 65.90909091
44 POOJA N SHETTY 25 25 16 20 19 8 2 115 87.12121212
45 PRAJWAL M 18 12 10 16 14 5 2 77 58.33333333
47 PREETI DEVAPPA KIRIKIRI 20 19 15 17 15 6 1 93 70.45454545
48 PRERANA V S GATTY 26 27 18 21 20 8 2 122 92.42424242
49 RAJESHWARI SOBARAD 17 19 15 15 13 7 1 87 65.90909091
50 RAMATHEJAS 25 25 18 19 20 8 2 117 88.63636364
51 REEHA RAHIMAN 25 27 17 21 20 8 2 120 90.90909091
52 RUCHITHA NARAYAN 26 27 18 21 20 8 2 122 92.42424242
53 SAHANA 26 27 18 19 20 8 2 120 90.90909091
54 SAMPREETH 25 27 18 20 18 8 2 118 89.39393939
55 SAMRUD J MANDALKAR 25 23 15 20 19 7 2 111 84.09090909
56 SANDHYASHREE 26 26 18 21 20 8 2 121 91.66666667
57 SANJANA 24 25 16 21 18 8 2 114 86.36363636
58 SANJANA S SHETTY 21 24 13 19 17 8 1 103 78.03030303
59 SANJEEVKUMAR 24 23 10 20 18 8 1 104 78.78787879
60 SANMATHI 23 25 16 20 17 8 2 111 84.09090909
61 Shaikh Sahil Sharif 26 26 18 21 20 8 2 121 91.66666667
62 SHASHANK M UMACHAGI 19 22 13 18 16 7 2 97 73.48484848
63 SHINDE VAISHNAVI DINANATH 22 24 17 18 17 7 1 106 80.3030303
64 SHIVARUDRAPPA TOTAD 20 21 10 18 14 7 1 91 68.93939394
65 SHIVATEERTH MAHANAND BHUSHI 20 22 12 18 13 7 1 93 70.45454545
66 SHRINIDHI K S 25 25 18 20 20 7 2 117 88.63636364
67 SHRUSHTI RATHOD 23 25 16 19 19 8 2 112 84.84848485
68 SKANDHASHREE N 25 25 16 21 18 8 2 115 87.12121212
69 SUNIL KUMAR M A 20 21 14 17 12 7 1 92 69.6969697
70 SUNITHA 26 27 18 21 20 8 2 122 92.42424242
71 SUYASH KHUNE 19 21 15 17 15 7 2 96 72.72727273
72 TARUN BASAVARAJ DIDAGUR 23 25 15 20 19 8 2 112 84.84848485
73 TEJASWINI R BORAGANVE 22 25 16 18 17 8 2 108 81.81818182
74 THEJAS KUMAR K C 22 23 14 18 18 8 2 105 79.54545455
75 THRIPTHI 25 25 18 19 20 8 2 117 88.63636364
76 VAIBHAVI D SHETTY 25 25 18 20 18 7 2 115 87.12121212
77 VIJAYALAKSHMI J 17 15 12 17 15 5 1 82 62.12121212
78 VINAYAK GOVIND 21 23 11 17 17 7 1 97 73.48484848
79 VISHWATARUN 23 27 14 20 18 8 0 110 83.33333333
80 WADKAR VAISHNAVI HEMANT 23 23 14 18 18 8 1 105 79.54545455
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 7 4 8 14 7 1 0 41 100
1 Aditi Charwadikar 7 4 6 12 7 1 0 37 90.24390244
8 AI Shaniya 5 1 6 11 5 1 0 29 70.73170732
2 Aishwarya 7 4 8 14 7 1 0 41 100
3 Aishwarya N 7 4 8 14 7 1 0 41 100
4 Aishwarya T R 6 3 7 14 7 1 0 38 92.68292683
5 Akshar S Rao 7 4 8 14 7 1 0 41 100
6 Akshata Alkunte 4 4 6 12 3 0 0 29 70.73170732
7 Akshata Kashi 7 4 8 12 7 1 0 39 95.12195122
9 Anuja 6 4 7 12 5 0 0 34 82.92682927
10 Aravind H S 5 3 6 9 7 1 0 31 75.6097561
11 Aravinda Rudrappa Sajjan 7 4 8 14 7 1 0 41 100
12 Arjun A S 4 4 6 13 3 0 0 30 73.17073171
13 Arun S Chalawadi 6 4 7 13 6 0 0 36 87.80487805
14 Ayesha Misbha 6 3 5 11 7 1 0 33 80.48780488
15 B Akshatha 7 4 7 14 6 1 0 39 95.12195122
16 B Prajwal 2 4 7 12 3 0 0 28 68.29268293
17 Bhoomika B M 6 3 8 14 6 1 0 38 92.68292683
18 Bhoomika D R 7 4 8 13 6 1 0 39 95.12195122
19 Chaithra N R 6 4 8 11 6 1 0 36 87.80487805
20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 5 4 7 14 5 0 0 35 85.36585366
21 Chaya P R 6 3 7 12 5 0 0 33 80.48780488
22 Darshan Subray Naik 5 4 6 11 6 0 0 32 78.04878049
23 Deepak Nayak 7 4 8 14 7 1 0 41 100
24 Deepak Suthar 7 4 8 14 7 1 0 41 100
25 Dupade Madhav Hanumant 5 4 7 13 6 0 0 35 85.36585366
26 Fathima Fazeela 2 2 1 7 3 0 0 15 36.58536585
27 Gauthami M 7 4 8 14 7 1 0 41 100
28 Gayathri R Menon 7 4 7 14 6 1 0 39 95.12195122
29 Ghumatkar Ashish Ravindra 7 4 7 13 4 1 0 36 87.80487805
30 Guru Keerthi L R 5 2 7 12 5 0 0 31 75.6097561
31 Harshitha 7 4 8 14 7 1 0 41 100
32 Harshitha D Bhat 7 4 8 13 6 1 0 39 95.12195122
33 Hemavathi Rathod 7 4 8 14 7 1 0 41 100
34 Hrishikesh V 4 4 6 13 3 0 0 30 73.17073171
35 Humaira 7 4 7 13 7 1 0 39 95.12195122
36 K S Jyothika 7 4 8 13 6 1 0 39 95.12195122
37 Krithi K M 5 1 7 10 6 1 0 30 73.17073171
38 Kudav Ruchi Umesh 6 4 7 11 6 0 0 34 82.92682927
39 Kulal Medini Chandrashekar 7 4 8 13 7 1 0 40 97.56097561
40 Kushi M P 7 3 8 12 7 1 0 38 92.68292683
46 M D Faizan Momin 1 0 0 2 0 0 0 3 7.317073171
41 Mahima 6 4 8 14 6 1 0 39 95.12195122
42 Mallika 7 4 8 12 6 0 0 37 90.24390244
43 Manaswini M 7 4 8 14 7 1 0 41 100
44 Manjunath 6 4 8 13 6 1 0 38 92.68292683
45 Manoj Jangid M R 6 3 5 10 4 1 0 29 70.73170732
47 Nanditha Jain 7 4 8 14 6 1 0 40 97.56097561
48 Neha Sara 5 4 5 11 3 0 0 28 68.29268293
49 Nethra K 6 4 7 14 7 1 0 39 95.12195122
50 Nikitha Byali 7 3 8 14 7 1 0 40 97.56097561
51 Nimisha Shetty 6 4 6 12 5 0 0 33 80.48780488
52 Nirusha S 7 4 8 13 7 1 0 40 97.56097561
53 Nisha Kotari 7 4 8 14 7 1 0 41 100
54 P Shrinidhi Bhat 7 4 7 13 6 1 0 38 92.68292683
55 Parvin Tabassum 6 4 7 13 6 0 0 36 87.80487805
56 Pavan 5 4 7 12 5 0 0 33 80.48780488
57 Pawar Gunjan Ramrao 5 3 5 10 6 1 0 30 73.17073171
58 Pooja Malakari Pujeri 5 4 6 10 3 0 0 28 68.29268293
59 Priya S A 5 4 7 13 5 0 0 34 82.92682927
60 Priyanka 5 4 7 14 6 0 0 36 87.80487805
61 R S Shalini 7 4 6 12 6 1 0 36 87.80487805
62 Ranjita V B 5 4 7 14 6 0 0 36 87.80487805
63 Sahana Arjungouda Patil 4 4 6 12 3 0 0 29 70.73170732
64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 6 4 8 13 6 1 0 38 92.68292683
65 Sanjana S Nayak 5 3 6 11 7 1 0 33 80.48780488
66 Sanjayakumar Suresh Malagi 6 4 7 14 6 1 0 38 92.68292683
67 Sarina R Makkappanavar 4 0 3 7 4 1 0 19 46.34146341
68 Sarvesh Sharad Thombare 7 4 8 13 4 0 0 36 87.80487805
69 Sathvik L 5 4 6 12 5 0 0 32 78.04878049
70 Sawargave Shreya Suryakantrao 7 4 8 14 7 1 0 41 100
71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 0 0 0 5 0 0 0 5 12.19512195
72 Shamiksha 3 4 5 9 2 0 0 23 56.09756098
73 Shayana S Mendon 7 4 7 12 6 1 0 37 90.24390244
74 Shilpa M S 3 4 6 11 3 0 0 27 65.85365854
75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 7 4 8 12 6 1 0 38 92.68292683
76 Shivanand Dinesh Bhat 7 4 8 14 7 1 0 41 100
77 Shobha K R 3 0 3 8 5 1 0 20 48.7804878
78 Shobhitha 7 4 8 14 7 1 0 41 100
79 Shreya Ballal 7 4 8 14 7 1 0 41 100
80 Shrikanth 7 4 8 14 7 1 0 41 100
81 Shrishail S Chikanalli 6 4 8 14 7 1 0 40 97.56097561
82 sINCHANA N A 6 3 7 13 7 1 0 37 90.24390244
83 Sinchana R S Gowda 5 3 6 11 6 1 0 32 78.04878049
84 Sneha Chimmalagi 2 1 5 9 1 0 0 18 43.90243902
85 Somanatha Kundaragi 6 4 7 14 6 1 0 38 92.68292683
86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 6 4 7 13 6 1 0 37 90.24390244
87 Surabhi 7 4 8 14 7 1 0 41 100
88 Thekkethara Keertana Gireendran 6 4 7 14 4 1 0 36 87.80487805
89 Vasudha S Shetty 7 4 8 14 7 1 0 41 100
90 Veena Mahadev Nuchchundi 7 4 8 14 7 1 0 41 100
91 Verma Chandan Rajendra Prasad 3 4 6 13 3 0 0 29 70.73170732
92 Vijayashree N Bhat 7 4 8 14 7 1 0 41 100
93 Vikram S Jat 7 4 8 13 7 1 0 40 97.56097561
94 Vinayak Vaddodagi 5 4 7 13 6 0 0 35 85.36585366
95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 5 4 7 14 5 0 0 35 85.36585366
96 Yeotikar Shivani Sambhaji 7 4 8 14 6 1 0 40 97.56097561
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted Internal Exam and Midterm Holiday
1 Aditi Charwadikar
8 AI Shaniya
2 Aishwarya
3 Aishwarya N
4 Aishwarya T R
5 Akshar S Rao
6 Akshata Alkunte
7 Akshata Kashi
9 Anuja
10 Aravind H S
11 Aravinda Rudrappa Sajjan
12 Arjun A S
13 Arun S Chalawadi
14 Ayesha Misbha
15 B Akshatha
16 B Prajwal
17 Bhoomika B M
18 Bhoomika D R
19 Chaithra N R
20 Chaudhari Harsh Monghajibhai
21 Chaya P R
22 Darshan Subray Naik
23 Deepak Nayak
24 Deepak Suthar
25 Dupade Madhav Hanumant
26 Fathima Fazeela
27 Gauthami M
28 Gayathri R Menon
29 Ghumatkar Ashish Ravindra
30 Guru Keerthi L R
31 Harshitha
32 Harshitha D Bhat
33 Hemavathi Rathod
34 Hrishikesh V
35 Humaira
36 K S Jyothika
37 Krithi K M
38 Kudav Ruchi Umesh
39 Kulal Medini Chandrashekar
40 Kushi M P
46 M D Faizan Momin
41 Mahima
42 Mallika
43 Manaswini M
44 Manjunath
45 Manoj Jangid M R
47 Nanditha Jain
48 Neha Sara
49 Nethra K
50 Nikitha Byali
51 Nimisha Shetty
52 Nirusha S
53 Nisha Kotari
54 P Shrinidhi Bhat
55 Parvin Tabassum
56 Pavan
57 Pawar Gunjan Ramrao
58 Pooja Malakari Pujeri
59 Priya S A
60 Priyanka
61 R S Shalini
62 Ranjita V B
63 Sahana Arjungouda Patil
64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar
65 Sanjana S Nayak
66 Sanjayakumar Suresh Malagi
67 Sarina R Makkappanavar
68 Sarvesh Sharad Thombare
69 Sathvik L
70 Sawargave Shreya Suryakantrao
71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique
72 Shamiksha
73 Shayana S Mendon
74 Shilpa M S
75 Shivabasamma Doddanagouda Akki
76 Shivanand Dinesh Bhat
77 Shobha K R
78 Shobhitha
79 Shreya Ballal
80 Shrikanth
81 Shrishail S Chikanalli
82 sINCHANA N A
83 Sinchana R S Gowda
84 Sneha Chimmalagi
85 Somanatha Kundaragi
86 Sudarshan Rayappa Bhajantri
87 Surabhi
88 Thekkethara Keertana Gireendran
89 Vasudha S Shetty
90 Veena Mahadev Nuchchundi
91 Verma Chandan Rajendra Prasad
92 Vijayashree N Bhat
93 Vikram S Jat
94 Vinayak Vaddodagi
95 Vishalkumar Shivappa Kudagi
96 Yeotikar Shivani Sambhaji
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 7 15 23 29 17 3 0 94 100
1 Aditi Charwadikar 7 13 21 27 16 2 0 86 91.4893617
8 AI Shaniya 7 13 18 23 12 2 0 75 79.78723404
2 Aishwarya 5 12 22 26 15 2 0 82 87.23404255
3 Aishwarya N 7 15 23 29 17 3 0 94 100
4 Aishwarya T R 6 11 19 23 14 2 0 75 79.78723404
5 Akshar S Rao 7 15 23 29 17 2 0 93 98.93617021
6 Akshata Alkunte 6 13 23 28 14 2 0 86 91.4893617
7 Akshata Kashi 5 13 21 28 16 3 0 86 91.4893617
9 Anuja 6 15 22 25 16 3 0 87 92.55319149
10 Aravind H S 7 8 15 22 13 2 0 67 71.27659574
11 Aravinda Rudrappa Sajjan 6 15 21 25 16 3 0 86 91.4893617
12 Arjun A S 6 12 17 28 14 3 0 80 85.10638298
13 Arun S Chalawadi 6 15 22 28 17 3 0 91 96.80851064
14 Ayesha Misbha 7 15 23 29 17 3 0 94 100
15 B Akshatha 7 13 19 27 17 3 0 86 91.4893617
16 B Prajwal 5 10 13 10 9 1 0 48 51.06382979
17 Bhoomika B M 5 11 10 18 10 1 0 55 58.5106383
18 Bhoomika D R 7 12 21 26 15 2 0 83 88.29787234
19 Chaithra N R 7 15 23 29 17 3 0 94 100
20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 5 13 13 22 12 2 0 67 71.27659574
21 Chaya P R 6 11 19 20 13 2 0 71 75.53191489
22 Darshan Subray Naik 7 10 19 20 12 3 0 71 75.53191489
23 Deepak Nayak 5 9 18 22 13 3 0 70 74.46808511
24 Deepak Suthar 7 15 20 25 16 3 0 86 91.4893617
25 Dupade Madhav Hanumant 5 11 20 25 13 2 0 76 80.85106383
26 Fathima Fazeela 7 15 22 29 16 3 0 92 97.87234043
27 Gauthami M 7 15 23 29 17 3 0 94 100
28 Gayathri R Menon 6 14 23 25 16 3 0 87 92.55319149
29 Ghumatkar Ashish Ravindra 6 14 23 29 17 3 0 92 97.87234043
30 Guru Keerthi L R 6 14 19 24 14 3 0 80 85.10638298
31 Harshitha 6 14 21 29 17 3 0 90 95.74468085
32 Harshitha D Bhat 6 14 23 28 16 2 0 89 94.68085106
33 Hemavathi Rathod 5 13 21 26 16 3 0 84 89.36170213
34 Hrishikesh V 7 15 23 29 17 3 0 94 100
35 Humaira 7 15 23 29 17 3 0 94 100
36 K S Jyothika 7 13 23 26 14 2 0 85 90.42553191
37 Krithi K M 7 15 23 29 17 3 0 94 100
38 Kudav Ruchi Umesh 5 15 21 22 14 2 0 79 84.04255319
39 Kulal Medini Chandrashekar 7 13 22 28 16 2 0 88 93.61702128
40 Kushi M P 5 12 19 25 12 1 0 74 78.72340426
46 M D Faizan Momin 6 15 23 27 17 3 0 91 96.80851064
41 Mahima 7 13 23 26 15 2 0 86 91.4893617
42 Mallika 7 12 21 26 15 2 0 83 88.29787234
43 Manaswini M 6 14 20 28 16 3 0 87 92.55319149
44 Manjunath 6 14 21 29 15 3 0 88 93.61702128
45 Manoj Jangid M R 5 9 17 23 11 3 0 68 72.34042553
47 Nanditha Jain 7 15 23 29 17 3 0 94 100
48 Neha Sara 6 13 22 29 16 3 0 89 94.68085106
49 Nethra K 5 9 15 21 14 2 0 66 70.21276596
50 Nikitha Byali 7 14 21 27 17 3 0 89 94.68085106
51 Nimisha Shetty 5 8 14 16 10 1 0 54 57.44680851
52 Nirusha S 6 10 19 27 14 3 0 79 84.04255319
53 Nisha Kotari 5 13 20 27 16 3 0 84 89.36170213
54 P Shrinidhi Bhat 7 15 23 29 17 3 0 94 100
55 Parvin Tabassum 6 15 19 26 15 3 0 84 89.36170213
56 Pavan 7 15 22 28 16 3 0 91 96.80851064
57 Pawar Gunjan Ramrao 7 13 22 26 15 2 0 85 90.42553191
58 Pooja Malakari Pujeri 6 12 22 28 14 2 0 84 89.36170213
59 Priya S A 5 13 20 29 15 3 0 85 90.42553191
60 Priyanka 7 12 20 25 13 2 0 79 84.04255319
61 R S Shalini 5 10 17 17 15 3 0 67 71.27659574
62 Ranjita V B 7 13 19 26 15 3 0 83 88.29787234
63 Sahana Arjungouda Patil 6 13 23 28 14 2 0 86 91.4893617
64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 7 15 23 29 17 3 0 94 100
65 Sanjana S Nayak 6 13 22 25 14 2 0 82 87.23404255
66 Sanjayakumar Suresh Malagi 7 15 23 29 16 3 0 93 98.93617021
67 Sarina R Makkappanavar 6 13 21 26 16 3 0 85 90.42553191
68 Sarvesh Sharad Thombare 4 13 18 25 12 3 0 75 79.78723404
69 Sathvik L 6 14 22 26 15 3 0 86 91.4893617
70 Sawargave Shreya Suryakantrao 5 6 15 11 10 1 0 48 51.06382979
71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 6 12 21 26 14 2 0 81 86.17021277
72 Shamiksha 7 14 21 28 17 3 0 90 95.74468085
73 Shayana S Mendon 7 12 21 26 13 3 0 82 87.23404255
74 Shilpa M S 7 13 23 28 15 3 0 89 94.68085106
75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 6 10 20 25 13 2 0 76 80.85106383
76 Shivanand Dinesh Bhat 6 15 22 27 17 2 0 89 94.68085106
77 Shobha K R 5 8 14 20 11 2 0 60 63.82978723
78 Shobhitha 6 15 23 29 17 3 0 93 98.93617021
79 Shreya Ballal 6 12 20 25 9 3 0 75 79.78723404
80 Shrikanth 7 13 22 28 15 2 0 87 92.55319149
81 Shrishail S Chikanalli 5 13 18 22 15 3 0 76 80.85106383
82 sINCHANA N A 6 13 21 27 16 3 0 86 91.4893617
83 Sinchana R S Gowda 7 13 18 24 14 2 0 78 82.9787234
84 Sneha Chimmalagi 6 12 23 27 15 2 0 85 90.42553191
85 Somanatha Kundaragi 7 15 23 29 15 3 0 92 97.87234043
86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 7 15 23 29 17 3 0 94 100
87 Surabhi 7 14 22 25 16 3 0 87 92.55319149
88 Thekkethara Keertana Gireendran 5 13 21 20 11 2 0 72 76.59574468
89 Vasudha S Shetty 7 15 22 29 17 3 0 93 98.93617021
90 Veena Mahadev Nuchchundi 7 15 22 29 17 3 0 93 98.93617021
91 Verma Chandan Rajendra Prasad 5 13 15 21 11 1 0 66 70.21276596
92 Vijayashree N Bhat 7 14 23 28 15 3 0 90 95.74468085
93 Vikram S Jat 7 14 19 25 17 3 0 85 90.42553191
94 Vinayak Vaddodagi 5 11 18 20 12 3 0 69 73.40425532
95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 4 11 17 23 13 3 0 71 75.53191489
96 Yeotikar Shivani Sambhaji 7 13 21 28 15 2 0 86 91.4893617
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 7 13 16 31 13 0 0 80 100
1 Aditi Charwadikar 7 13 15 30 13 0 0 78 97.5
8 AI Shaniya 6 11 15 18 9 0 0 59 73.75
2 Aishwarya 6 13 16 29 13 0 0 77 96.25
3 Aishwarya N 7 13 16 30 13 0 0 79 98.75
4 Aishwarya T R 5 11 13 29 12 0 0 70 87.5
5 Akshar S Rao 5 12 15 19 12 0 0 63 78.75
6 Akshata Alkunte 7 13 16 31 12 0 0 79 98.75
7 Akshata Kashi 7 13 15 26 11 0 0 72 90
9 Anuja 7 13 16 29 12 0 0 77 96.25
10 Aravind H S 7 11 14 27 10 0 0 69 86.25
11 Aravinda Rudrappa Sajjan 7 13 16 31 13 0 0 80 100
12 Arjun A S 5 10 12 18 8 0 0 53 66.25
13 Arun S Chalawadi 4 2 3 17 3 0 0 29 36.25
14 Ayesha Misbha 7 13 16 27 13 0 0 76 95
15 B Akshatha 6 13 16 22 13 0 0 70 87.5
16 B Prajwal 6 11 13 27 10 0 0 67 83.75
17 Bhoomika B M 7 11 14 28 12 0 0 72 90
18 Bhoomika D R 7 12 15 31 12 0 0 77 96.25
19 Chaithra N R 7 13 16 31 13 0 0 80 100
20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 5 13 14 29 13 0 0 74 92.5
21 Chaya P R 7 13 16 31 12 0 0 79 98.75
22 Darshan Subray Naik 5 11 13 28 11 0 0 68 85
23 Deepak Nayak 7 13 16 31 12 0 0 79 98.75
24 Deepak Suthar 6 13 15 30 11 0 0 75 93.75
25 Dupade Madhav Hanumant 6 12 14 28 11 0 0 71 88.75
26 Fathima Fazeela 7 13 16 31 13 0 0 80 100
27 Gauthami M 7 13 16 31 13 0 0 80 100
28 Gayathri R Menon 5 8 10 21 9 0 0 53 66.25
29 Ghumatkar Ashish Ravindra 5 11 13 16 10 0 0 55 68.75
30 Guru Keerthi L R 7 12 15 24 11 0 0 69 86.25
31 Harshitha 7 13 16 30 12 0 0 78 97.5
32 Harshitha D Bhat 7 13 16 22 13 0 0 71 88.75
33 Hemavathi Rathod 6 12 16 29 12 0 0 75 93.75
34 Hrishikesh V 5 12 14 16 10 0 0 57 71.25
35 Humaira 7 13 16 29 13 0 0 78 97.5
36 K S Jyothika 6 13 15 30 12 0 0 76 95
37 Krithi K M 7 13 16 31 13 0 0 80 100
38 Kudav Ruchi Umesh 7 12 16 25 13 0 0 73 91.25
39 Kulal Medini Chandrashekar 7 13 16 30 13 0 0 79 98.75
40 Kushi M P 7 13 15 29 12 0 0 76 95
46 M D Faizan Momin 7 12 16 30 13 0 0 78 97.5
41 Mahima 7 13 16 31 13 0 0 80 100
42 Mallika 6 12 14 28 12 0 0 72 90
43 Manaswini M 7 13 16 30 12 0 0 78 97.5
44 Manjunath 5 8 8 20 9 0 0 50 62.5
45 Manoj Jangid M R 5 13 15 23 10 0 0 66 82.5
47 Nanditha Jain 6 12 15 28 12 0 0 73 91.25
48 Neha Sara 6 12 13 20 12 0 0 63 78.75
49 Nethra K 6 12 16 29 11 0 0 74 92.5
50 Nikitha Byali 7 11 12 18 11 0 0 59 73.75
51 Nimisha Shetty 6 10 14 14 10 0 0 54 67.5
52 Nirusha S 7 9 12 25 10 0 0 63 78.75
53 Nisha Kotari 7 13 15 20 12 0 0 67 83.75
54 P Shrinidhi Bhat 7 13 16 31 13 0 0 80 100
55 Parvin Tabassum 6 13 16 27 13 0 0 75 93.75
56 Pavan 7 13 16 31 13 0 0 80 100
57 Pawar Gunjan Ramrao 7 13 16 30 13 0 0 79 98.75
58 Pooja Malakari Pujeri 7 12 14 31 11 0 0 75 93.75
59 Priya S A 6 11 15 28 12 0 0 72 90
60 Priyanka 7 12 14 28 11 0 0 72 90
61 R S Shalini 6 11 14 25 11 0 0 67 83.75
62 Ranjita V B 7 11 15 29 11 0 0 73 91.25
63 Sahana Arjungouda Patil 7 13 16 31 12 0 0 79 98.75
64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 7 12 16 28 12 0 0 75 93.75
65 Sanjana S Nayak 6 11 15 26 13 0 0 71 88.75
66 Sanjayakumar Suresh Malagi 6 12 15 29 13 0 0 75 93.75
67 Sarina R Makkappanavar 6 12 16 29 11 0 0 74 92.5
68 Sarvesh Sharad Thombare 4 7 9 19 10 0 0 49 61.25
69 Sathvik L 7 12 16 28 11 0 0 74 92.5
70 Sawargave Shreya Suryakantrao 6 11 15 28 13 0 0 73 91.25
71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 5 13 15 25 11 0 0 69 86.25
72 Shamiksha 7 12 16 29 12 0 0 76 95
73 Shayana S Mendon 7 10 14 19 11 0 0 61 76.25
74 Shilpa M S 7 12 15 28 11 0 0 73 91.25
75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 7 13 16 30 13 0 0 79 98.75
76 Shivanand Dinesh Bhat 6 13 16 20 12 0 0 67 83.75
77 Shobha K R 7 13 15 30 13 0 0 78 97.5
78 Shobhitha 7 13 16 31 13 0 0 80 100
79 Shreya Ballal 6 13 14 31 11 0 0 75 93.75
80 Shrikanth 6 12 15 29 11 0 0 73 91.25
81 Shrishail S Chikanalli 5 11 13 22 10 0 0 61 76.25
82 sINCHANA N A 7 13 16 19 12 0 0 67 83.75
83 Sinchana R S Gowda 6 11 14 25 12 0 0 68 85
84 Sneha Chimmalagi 6 13 16 31 11 0 0 77 96.25
85 Somanatha Kundaragi 7 13 16 31 13 0 0 80 100
86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 5 13 13 18 11 0 0 60 75
87 Surabhi 6 12 15 30 10 0 0 73 91.25
88 Thekkethara Keertana Gireendran 6 10 14 22 11 0 0 63 78.75
89 Vasudha S Shetty 6 12 15 30 11 0 0 74 92.5
90 Veena Mahadev Nuchchundi 7 11 16 30 12 0 0 76 95
91 Verma Chandan Rajendra Prasad 5 11 14 23 12 0 0 65 81.25
92 Vijayashree N Bhat 7 12 16 30 11 0 0 76 95
93 Vikram S Jat 7 13 16 29 13 0 0 78 97.5
94 Vinayak Vaddodagi 6 13 15 28 13 0 0 75 93.75
95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 6 13 15 24 12 0 0 70 87.5
96 Yeotikar Shivani Sambhaji 7 13 16 31 13 0 0 80 100
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 11 14 23 32 21 0 0 101 100
1 Aditi Charwadikar 11 14 23 28 20 0 0 96 95.04950495
8 AI Shaniya 9 11 21 20 18 0 0 79 78.21782178
2 Aishwarya 11 14 23 31 21 0 0 100 99.00990099
3 Aishwarya N 10 14 23 32 20 0 0 99 98.01980198
4 Aishwarya T R 9 14 23 31 21 0 0 98 97.02970297
5 Akshar S Rao 10 14 23 32 21 0 0 100 99.00990099
6 Akshata Alkunte 11 14 23 32 21 0 0 101 100
7 Akshata Kashi 11 13 20 26 19 0 0 89 88.11881188
9 Anuja 9 14 19 30 19 0 0 91 90.0990099
10 Aravind H S 9 12 21 29 20 0 0 91 90.0990099
11 Aravinda Rudrappa Sajjan 11 14 23 29 21 0 0 98 97.02970297
12 Arjun A S 10 12 23 26 20 0 0 91 90.0990099
13 Arun S Chalawadi 9 14 17 25 18 0 0 83 82.17821782
14 Ayesha Misbha 11 14 23 31 21 0 0 100 99.00990099
15 B Akshatha 11 14 22 26 21 0 0 94 93.06930693
16 B Prajwal 9 12 23 25 20 0 0 89 88.11881188
17 Bhoomika B M 10 12 21 27 17 0 0 87 86.13861386
18 Bhoomika D R 9 10 18 23 16 0 0 76 75.24752475
19 Chaithra N R 11 13 22 29 20 0 0 95 94.05940594
20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 9 14 17 25 17 0 0 82 81.18811881
21 Chaya P R 10 12 20 27 16 0 0 85 84.15841584
22 Darshan Subray Naik 10 13 19 31 17 0 0 90 89.10891089
23 Deepak Nayak 11 14 20 30 20 0 0 95 94.05940594
24 Deepak Suthar 10 13 23 29 21 0 0 96 95.04950495
25 Dupade Madhav Hanumant 11 14 22 31 20 0 0 98 97.02970297
26 Fathima Fazeela 11 14 23 30 21 0 0 99 98.01980198
27 Gauthami M 10 14 21 31 20 0 0 96 95.04950495
28 Gayathri R Menon 10 14 22 29 21 0 0 96 95.04950495
29 Ghumatkar Ashish Ravindra 11 11 23 25 20 0 0 90 89.10891089
30 Guru Keerthi L R 10 14 20 30 19 0 0 93 92.07920792
31 Harshitha 11 14 23 31 21 0 0 100 99.00990099
32 Harshitha D Bhat 10 14 22 31 21 0 0 98 97.02970297
33 Hemavathi Rathod 11 14 22 30 21 0 0 98 97.02970297
34 Hrishikesh V 10 12 21 30 19 0 0 92 91.08910891
35 Humaira 11 14 23 31 21 0 0 100 99.00990099
36 K S Jyothika 10 14 23 32 21 0 0 100 99.00990099
37 Krithi K M 10 12 21 27 17 0 0 87 86.13861386
38 Kudav Ruchi Umesh 10 12 20 25 17 0 0 84 83.16831683
39 Kulal Medini Chandrashekar 11 14 23 31 20 0 0 99 98.01980198
40 Kushi M P 11 14 23 29 21 0 0 98 97.02970297
46 M D Faizan Momin 11 14 21 31 21 0 0 98 97.02970297
41 Mahima 9 12 22 27 19 0 0 89 88.11881188
42 Mallika 6 8 10 21 12 0 0 57 56.43564356
43 Manaswini M 10 13 21 30 19 0 0 93 92.07920792
44 Manjunath 11 13 22 28 21 0 0 95 94.05940594
45 Manoj Jangid M R 8 13 20 26 17 0 0 84 83.16831683
47 Nanditha Jain 11 14 23 32 21 0 0 101 100
48 Neha Sara 10 13 21 30 19 0 0 93 92.07920792
49 Nethra K 10 11 19 25 18 0 0 83 82.17821782
50 Nikitha Byali 11 14 23 28 20 0 0 96 95.04950495
51 Nimisha Shetty 9 9 16 22 12 0 0 68 67.32673267
52 Nirusha S 10 13 22 29 20 0 0 94 93.06930693
53 Nisha Kotari 10 14 20 31 20 0 0 95 94.05940594
54 P Shrinidhi Bhat 10 14 22 32 20 0 0 98 97.02970297
55 Parvin Tabassum 10 13 20 31 20 0 0 94 93.06930693
56 Pavan 10 14 20 31 20 0 0 95 94.05940594
57 Pawar Gunjan Ramrao 11 14 23 31 20 0 0 99 98.01980198
58 Pooja Malakari Pujeri 10 13 22 30 21 0 0 96 95.04950495
59 Priya S A 10 14 21 32 20 0 0 97 96.03960396
60 Priyanka 11 13 22 31 19 0 0 96 95.04950495
61 R S Shalini 9 14 23 29 20 0 0 95 94.05940594
62 Ranjita V B 10 12 19 27 19 0 0 87 86.13861386
63 Sahana Arjungouda Patil 11 12 20 30 20 0 0 93 92.07920792
64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 10 14 19 30 20 0 0 93 92.07920792
65 Sanjana S Nayak 11 14 23 31 21 0 0 100 99.00990099
66 Sanjayakumar Suresh Malagi 10 11 23 25 20 0 0 89 88.11881188
67 Sarina R Makkappanavar 11 14 23 29 21 0 0 98 97.02970297
68 Sarvesh Sharad Thombare 10 14 19 25 17 0 0 85 84.15841584
69 Sathvik L 10 12 18 27 18 0 0 85 84.15841584
70 Sawargave Shreya Suryakantrao 11 14 23 31 20 0 0 99 98.01980198
71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 11 13 19 29 17 0 0 89 88.11881188
72 Shamiksha 11 14 23 30 20 0 0 98 97.02970297
73 Shayana S Mendon 10 10 14 25 14 0 0 73 72.27722772
74 Shilpa M S 10 14 19 30 21 0 0 94 93.06930693
75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 9 13 20 31 19 0 0 92 91.08910891
76 Shivanand Dinesh Bhat 11 14 23 31 21 0 0 100 99.00990099
77 Shobha K R 9 12 19 29 19 0 0 88 87.12871287
78 Shobhitha 11 13 23 29 19 0 0 95 94.05940594
79 Shreya Ballal 10 13 23 25 19 0 0 90 89.10891089
80 Shrikanth 10 14 20 31 20 0 0 95 94.05940594
81 Shrishail S Chikanalli 8 7 17 18 13 0 0 63 62.37623762
82 sINCHANA N A 7 8 14 25 14 0 0 68 67.32673267
83 Sinchana R S Gowda 10 14 21 32 20 0 0 97 96.03960396
84 Sneha Chimmalagi 11 14 23 32 21 0 0 101 100
85 Somanatha Kundaragi 11 13 22 24 19 0 0 89 88.11881188
86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 10 14 20 29 20 0 0 93 92.07920792
87 Surabhi 10 14 23 32 21 0 0 100 99.00990099
88 Thekkethara Keertana Gireendran 11 11 22 27 16 0 0 87 86.13861386
89 Vasudha S Shetty 10 14 21 32 20 0 0 97 96.03960396
90 Veena Mahadev Nuchchundi 10 14 21 32 20 0 0 97 96.03960396
91 Verma Chandan Rajendra Prasad 11 14 23 29 21 0 0 98 97.02970297
92 Vijayashree N Bhat 10 14 21 32 20 0 0 97 96.03960396
93 Vikram S Jat 11 14 23 32 21 0 0 101 100
94 Vinayak Vaddodagi 10 11 19 24 15 0 0 79 78.21782178
95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 7 13 17 25 18 0 0 80 79.20792079
96 Yeotikar Shivani Sambhaji 11 14 23 28 20 0 0 96 95.04950495
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Sports and Cultural Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 14 13 29 23 18 0 3 100 100
1 Aditi Charwadikar 13 11 27 22 15 0 3 91 91
8 AI Shaniya 13 10 27 17 14 0 3 84 84
2 Aishwarya 14 13 29 23 18 0 3 100 100
3 Aishwarya N 14 12 27 22 18 0 3 96 96
4 Aishwarya T R 9 10 23 13 17 0 3 75 75
5 Akshar S Rao 14 13 27 22 18 0 3 97 97
6 Akshata Alkunte 14 13 29 23 18 0 3 100 100
7 Akshata Kashi 14 12 28 20 15 0 3 92 92
9 Anuja 14 13 26 22 17 0 3 95 95
10 Aravind H S 13 12 25 21 17 0 3 91 91
11 Aravinda Rudrappa Sajjan 14 13 29 23 18 0 3 100 100
12 Arjun A S 14 13 29 23 18 0 3 100 100
13 Arun S Chalawadi 13 12 26 22 17 0 3 93 93
14 Ayesha Misbha 14 13 29 23 17 0 0 96 96
15 B Akshatha 13 13 27 19 18 0 3 93 93
16 B Prajwal 8 7 17 9 9 0 3 53 53
17 Bhoomika B M 11 11 27 21 14 0 3 87 87
18 Bhoomika D R 12 13 24 18 15 0 3 85 85
19 Chaithra N R 14 13 28 23 18 0 3 99 99
20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 11 13 20 17 13 0 3 77 77
21 Chaya P R 12 11 27 20 17 0 3 90 90
22 Darshan Subray Naik 13 13 23 19 15 0 3 86 86
23 Deepak Nayak 13 13 27 23 18 0 3 97 97
24 Deepak Suthar 11 12 23 21 16 0 3 86 86
25 Dupade Madhav Hanumant 12 11 22 16 16 0 2 79 79
26 Fathima Fazeela 14 13 29 21 17 0 0 94 94
27 Gauthami M 14 13 29 23 17 0 3 99 99
28 Gayathri R Menon 14 13 28 23 18 0 3 99 99
29 Ghumatkar Ashish Ravindra 12 13 25 22 16 0 0 88 88
30 Guru Keerthi L R 14 13 28 22 17 0 3 97 97
31 Harshitha 14 13 29 23 18 0 3 100 100
32 Harshitha D Bhat 14 13 29 23 18 0 3 100 100
33 Hemavathi Rathod 13 10 28 19 16 0 3 89 89
34 Hrishikesh V 14 12 28 21 16 0 3 94 94
35 Humaira 14 13 29 23 18 0 1 98 98
36 K S Jyothika 13 13 27 22 17 0 3 95 95
37 Krithi K M 14 13 28 23 18 0 3 99 99
38 Kudav Ruchi Umesh 14 13 28 23 18 0 3 99 99
39 Kulal Medini Chandrashekar 14 13 28 23 18 0 3 99 99
40 Kushi M P 13 13 27 22 16 0 3 94 94
46 M D Faizan Momin 14 12 27 18 18 0 3 92 92
41 Mahima 13 12 25 18 15 0 3 86 86
42 Mallika 12 11 21 19 17 0 3 83 83
43 Manaswini M 14 13 28 23 18 0 3 99 99
44 Manjunath 14 13 28 22 18 0 3 98 98
45 Manoj Jangid M R 14 13 28 21 17 0 3 96 96
47 Nanditha Jain 13 13 28 23 18 0 3 98 98
48 Neha Sara 13 13 26 22 17 0 3 94 94
49 Nethra K 14 12 27 23 18 0 0 94 94
50 Nikitha Byali 13 13 27 20 18 0 3 94 94
51 Nimisha Shetty 14 13 26 19 17 0 3 92 92
52 Nirusha S 14 13 25 21 17 0 3 93 93
53 Nisha Kotari 14 13 29 23 18 0 3 100 100
54 P Shrinidhi Bhat 14 13 29 20 17 0 3 96 96
55 Parvin Tabassum 14 11 24 21 17 0 3 90 90
56 Pavan 14 13 28 23 17 0 3 98 98
57 Pawar Gunjan Ramrao 14 12 27 23 17 0 3 96 96
58 Pooja Malakari Pujeri 12 10 26 15 17 0 3 83 83
59 Priya S A 14 13 28 23 17 0 3 98 98
60 Priyanka 12 13 25 21 16 0 3 90 90
61 R S Shalini 14 13 28 22 18 0 3 98 98
62 Ranjita V B 12 13 27 20 18 0 3 93 93
63 Sahana Arjungouda Patil 14 13 29 22 18 0 3 99 99
64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 14 13 28 23 17 0 3 98 98
65 Sanjana S Nayak 12 9 25 20 15 0 0 81 81
66 Sanjayakumar Suresh Malagi 14 13 29 23 18 0 3 100 100
67 Sarina R Makkappanavar 8 11 15 16 11 0 0 61 61
68 Sarvesh Sharad Thombare 10 10 20 10 12 0 3 65 65
69 Sathvik L 11 13 25 20 17 0 3 89 89
70 Sawargave Shreya Suryakantrao 14 13 29 23 18 0 3 100 100
71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 13 12 28 22 16 0 3 94 94
72 Shamiksha 14 13 29 22 16 0 0 94 94
73 Shayana S Mendon 11 10 20 18 16 0 0 75 75
74 Shilpa M S 14 12 29 20 15 0 3 93 93
75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 14 13 26 21 16 0 3 93 93
76 Shivanand Dinesh Bhat 14 13 29 23 18 0 3 100 100
77 Shobha K R 13 10 24 22 16 0 3 88 88
78 Shobhitha 12 13 29 22 18 0 3 97 97
79 Shreya Ballal 14 13 28 22 17 0 3 97 97
80 Shrikanth 13 12 19 18 14 0 3 79 79
81 Shrishail S Chikanalli 10 11 21 20 15 0 3 80 80
82 sINCHANA N A 13 12 22 18 15 0 3 83 83
83 Sinchana R S Gowda 12 12 24 20 14 0 3 85 85
84 Sneha Chimmalagi 12 13 29 22 18 0 3 97 97
85 Somanatha Kundaragi 14 13 29 23 18 0 3 100 100
86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 14 13 28 23 18 0 3 99 99
87 Surabhi 14 12 29 22 17 0 3 97 97
88 Thekkethara Keertana Gireendran 13 13 28 22 16 0 3 95 95
89 Vasudha S Shetty 14 13 28 23 18 0 3 99 99
90 Veena Mahadev Nuchchundi 14 13 29 23 18 0 3 100 100
91 Verma Chandan Rajendra Prasad 12 11 24 18 15 0 3 83 83
92 Vijayashree N Bhat 14 12 28 22 17 0 3 96 96
93 Vikram S Jat 11 13 25 21 16 0 3 89 89
94 Vinayak Vaddodagi 10 12 24 20 16 0 3 85 85
95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 11 12 26 22 17 0 3 91 91
96 Yeotikar Shivani Sambhaji 14 13 29 23 18 0 3 100 100
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 5 5 9 18 3 0 2 42 100
1 Aditi Charwadikar 5 3 4 9 3 0 2 26 61.9047619
8 AI Shaniya 2 4 6 8 3 0 2 25 59.52380952
2 Aishwarya 2 2 5 9 0 0 2 20 47.61904762
3 Aishwarya N 5 5 9 18 3 0 2 42 100
4 Aishwarya T R 4 5 9 15 3 0 2 38 90.47619048
5 Akshar S Rao 5 4 8 11 3 0 2 33 78.57142857
6 Akshata Alkunte 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
7 Akshata Kashi 5 3 5 13 3 0 2 31 73.80952381
9 Anuja 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
10 Aravind H S 4 4 5 8 3 0 2 26 61.9047619
11 Aravinda Rudrappa Sajjan 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
12 Arjun A S 5 5 8 13 3 0 2 36 85.71428571
13 Arun S Chalawadi 5 5 9 18 2 0 2 41 97.61904762
14 Ayesha Misbha 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
15 B Akshatha 4 3 5 13 3 0 2 30 71.42857143
16 B Prajwal 3 4 7 12 3 0 2 31 73.80952381
17 Bhoomika B M 5 5 8 16 3 0 2 39 92.85714286
18 Bhoomika D R 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
19 Chaithra N R 5 5 9 13 3 0 2 37 88.0952381
20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 4 5 7 12 3 0 2 33 78.57142857
21 Chaya P R 4 4 7 15 2 0 2 34 80.95238095
22 Darshan Subray Naik 3 4 6 7 3 0 2 25 59.52380952
23 Deepak Nayak 4 3 4 10 3 0 2 26 61.9047619
24 Deepak Suthar 4 5 8 11 3 0 2 33 78.57142857
25 Dupade Madhav Hanumant 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
26 Fathima Fazeela 5 5 9 18 3 0 2 42 100
27 Gauthami M 5 5 9 18 3 0 2 42 100
28 Gayathri R Menon 1 2 5 9 0 0 2 19 45.23809524
29 Ghumatkar Ashish Ravindra 4 4 8 13 3 0 2 34 80.95238095
30 Guru Keerthi L R 5 5 9 15 2 0 2 38 90.47619048
31 Harshitha 5 5 8 18 3 0 2 41 97.61904762
32 Harshitha D Bhat 4 5 8 18 3 0 2 40 95.23809524
33 Hemavathi Rathod 5 5 9 18 3 0 2 42 100
34 Hrishikesh V 5 5 9 13 3 0 2 37 88.0952381
35 Humaira 5 5 9 16 3 0 2 40 95.23809524
36 K S Jyothika 5 5 9 18 3 0 2 42 100
37 Krithi K M 5 5 9 13 3 0 2 37 88.0952381
38 Kudav Ruchi Umesh 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
39 Kulal Medini Chandrashekar 5 5 8 14 3 0 2 37 88.0952381
40 Kushi M P 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
46 M D Faizan Momin 0 0 0 3 0 0 2 5 11.9047619
41 Mahima 3 4 9 12 3 0 2 33 78.57142857
42 Mallika 5 5 9 18 3 0 2 42 100
43 Manaswini M 5 5 9 15 3 0 2 39 92.85714286
44 Manjunath 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
45 Manoj Jangid M R 5 5 7 13 3 0 2 35 83.33333333
47 Nanditha Jain 5 5 9 15 3 0 2 39 92.85714286
48 Neha Sara 5 4 8 11 3 0 2 33 78.57142857
49 Nethra K 4 2 5 9 3 0 2 25 59.52380952
50 Nikitha Byali 5 4 8 12 3 0 2 34 80.95238095
51 Nimisha Shetty 5 5 9 15 3 0 2 39 92.85714286
52 Nirusha S 4 3 5 11 3 0 2 28 66.66666667
53 Nisha Kotari 5 5 9 13 3 0 2 37 88.0952381
54 P Shrinidhi Bhat 5 5 9 15 3 0 2 39 92.85714286
55 Parvin Tabassum 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
56 Pavan 0 2 5 6 0 0 2 15 35.71428571
57 Pawar Gunjan Ramrao 5 3 4 12 3 0 2 29 69.04761905
58 Pooja Malakari Pujeri 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
59 Priya S A 5 5 8 13 3 0 2 36 85.71428571
60 Priyanka 4 4 7 14 2 0 2 33 78.57142857
61 R S Shalini 5 5 8 16 2 0 2 38 90.47619048
62 Ranjita V B 5 5 8 12 3 0 2 35 83.33333333
63 Sahana Arjungouda Patil 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 5 4 6 14 3 0 2 34 80.95238095
65 Sanjana S Nayak 4 4 7 18 2 0 2 37 88.0952381
66 Sanjayakumar Suresh Malagi 5 4 4 10 3 0 2 28 66.66666667
67 Sarina R Makkappanavar 5 5 9 18 3 0 2 42 100
68 Sarvesh Sharad Thombare 4 4 6 14 3 0 2 33 78.57142857
69 Sathvik L 4 4 4 12 2 0 2 28 66.66666667
70 Sawargave Shreya Suryakantrao 0 0 1 3 0 0 2 6 14.28571429
71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 4 3 4 10 3 0 2 26 61.9047619
72 Shamiksha 5 5 9 17 3 0 2 41 97.61904762
73 Shayana S Mendon 5 4 9 14 3 0 2 37 88.0952381
74 Shilpa M S 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 5 5 9 18 3 0 2 42 100
76 Shivanand Dinesh Bhat 5 5 9 13 3 0 2 37 88.0952381
77 Shobha K R 5 5 9 18 3 0 2 42 100
78 Shobhitha 5 4 6 14 3 0 2 34 80.95238095
79 Shreya Ballal 5 5 9 18 3 0 2 42 100
80 Shrikanth 4 5 9 12 3 0 2 35 83.33333333
81 Shrishail S Chikanalli 3 5 9 8 2 0 2 29 69.04761905
82 sINCHANA N A 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
83 Sinchana R S Gowda 4 5 9 15 3 0 2 38 90.47619048
84 Sneha Chimmalagi 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
85 Somanatha Kundaragi 5 5 9 16 3 0 2 40 95.23809524
86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 0 1 2 6 0 0 2 11 26.19047619
87 Surabhi 5 5 9 18 3 0 2 42 100
88 Thekkethara Keertana Gireendran 4 4 8 10 3 0 2 31 73.80952381
89 Vasudha S Shetty 5 5 9 18 3 0 2 42 100
90 Veena Mahadev Nuchchundi 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
91 Verma Chandan Rajendra Prasad 3 4 7 10 3 0 2 29 69.04761905
92 Vijayashree N Bhat 5 5 9 18 3 0 2 42 100
93 Vikram S Jat 5 5 9 15 3 0 2 39 92.85714286
94 Vinayak Vaddodagi 4 5 8 13 2 0 2 34 80.95238095
95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 2 1 2 10 2 0 2 19 45.23809524
96 Yeotikar Shivani Sambhaji 1 0 0 4 0 0 2 7 16.66666667
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 14 11 17 31 14 0 7 94 100
1 Aditi Charwadikar 14 11 17 31 14 0 7 94 100
8 AI Shaniya 11 10 12 27 12 0 4 76 80.85106383
2 Aishwarya 14 11 17 31 14 0 7 94 100
3 Aishwarya N 14 11 17 31 14 0 7 94 100
4 Aishwarya T R 13 9 16 22 14 0 5 79 84.04255319
5 Akshar S Rao 13 10 16 29 14 0 7 89 94.68085106
6 Akshata Alkunte 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
7 Akshata Kashi 14 10 16 30 13 0 7 90 95.74468085
9 Anuja 11 11 14 27 10 0 7 80 85.10638298
10 Aravind H S 13 10 14 24 13 0 7 81 86.17021277
11 Aravinda Rudrappa Sajjan 14 11 17 28 14 0 7 91 96.80851064
12 Arjun A S 14 10 17 28 13 0 7 89 94.68085106
13 Arun S Chalawadi 13 10 16 27 12 0 4 82 87.23404255
14 Ayesha Misbha 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
15 B Akshatha 14 10 16 24 13 0 7 84 89.36170213
16 B Prajwal 12 9 14 26 11 0 4 76 80.85106383
17 Bhoomika B M 12 10 15 24 12 0 7 80 85.10638298
18 Bhoomika D R 12 11 15 25 14 0 7 84 89.36170213
19 Chaithra N R 12 9 14 29 12 0 7 83 88.29787234
20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 11 10 13 28 12 0 7 81 86.17021277
21 Chaya P R 14 9 16 25 13 0 7 84 89.36170213
22 Darshan Subray Naik 11 8 13 28 10 0 5 75 79.78723404
23 Deepak Nayak 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
24 Deepak Suthar 12 10 16 31 14 0 7 90 95.74468085
25 Dupade Madhav Hanumant 12 10 15 29 13 0 7 86 91.4893617
26 Fathima Fazeela 14 11 17 31 14 0 7 94 100
27 Gauthami M 14 11 17 31 14 0 7 94 100
28 Gayathri R Menon 12 8 14 26 11 0 7 78 82.9787234
29 Ghumatkar Ashish Ravindra 12 10 15 26 14 0 7 84 89.36170213
30 Guru Keerthi L R 13 11 14 26 14 0 7 85 90.42553191
31 Harshitha 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
32 Harshitha D Bhat 12 11 16 28 14 0 7 88 93.61702128
33 Hemavathi Rathod 13 11 16 27 14 0 7 88 93.61702128
34 Hrishikesh V 10 9 13 29 11 0 7 79 84.04255319
35 Humaira 14 11 16 31 14 0 7 93 98.93617021
36 K S Jyothika 14 10 15 31 14 0 7 91 96.80851064
37 Krithi K M 14 11 16 31 14 0 7 93 98.93617021
38 Kudav Ruchi Umesh 14 11 17 30 13 0 7 92 97.87234043
39 Kulal Medini Chandrashekar 14 11 17 31 14 0 7 94 100
40 Kushi M P 14 11 17 31 14 0 7 94 100
46 M D Faizan Momin 14 10 14 28 14 0 7 87 92.55319149
41 Mahima 13 10 16 29 12 0 5 85 90.42553191
42 Mallika 12 10 14 28 14 0 7 85 90.42553191
43 Manaswini M 13 11 16 29 14 0 7 90 95.74468085
44 Manjunath 14 10 16 29 13 0 7 89 94.68085106
45 Manoj Jangid M R 11 8 13 22 12 0 7 73 77.65957447
47 Nanditha Jain 14 11 17 31 14 0 7 94 100
48 Neha Sara 14 11 17 31 14 0 7 94 100
49 Nethra K 12 11 15 26 12 0 3 79 84.04255319
50 Nikitha Byali 14 10 16 27 13 0 5 85 90.42553191
51 Nimisha Shetty 14 10 17 29 13 0 7 90 95.74468085
52 Nirusha S 11 9 12 30 12 0 7 81 86.17021277
53 Nisha Kotari 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
54 P Shrinidhi Bhat 14 11 17 31 14 0 7 94 100
55 Parvin Tabassum 13 11 15 30 12 0 7 88 93.61702128
56 Pavan 12 11 16 27 12 0 7 85 90.42553191
57 Pawar Gunjan Ramrao 14 11 17 31 14 0 7 94 100
58 Pooja Malakari Pujeri 13 10 15 30 14 0 7 89 94.68085106
59 Priya S A 14 11 15 29 13 0 7 89 94.68085106
60 Priyanka 12 11 14 26 14 0 7 84 89.36170213
61 R S Shalini 14 11 17 31 14 0 7 94 100
62 Ranjita V B 10 7 13 22 8 0 7 67 71.27659574
63 Sahana Arjungouda Patil 14 11 17 31 14 0 7 94 100
64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
65 Sanjana S Nayak 13 11 16 30 12 0 5 87 92.55319149
66 Sanjayakumar Suresh Malagi 14 10 17 30 13 0 7 91 96.80851064
67 Sarina R Makkappanavar 13 11 16 26 14 0 7 87 92.55319149
68 Sarvesh Sharad Thombare 13 11 16 26 14 0 7 87 92.55319149
69 Sathvik L 13 11 14 26 14 0 5 83 88.29787234
70 Sawargave Shreya Suryakantrao 12 10 16 29 11 0 7 85 90.42553191
71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 13 10 15 30 12 0 7 87 92.55319149
72 Shamiksha 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
73 Shayana S Mendon 14 11 16 27 13 0 5 86 91.4893617
74 Shilpa M S 11 9 14 29 13 0 7 83 88.29787234
75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 13 10 15 30 12 0 7 87 92.55319149
76 Shivanand Dinesh Bhat 14 10 16 29 13 0 7 89 94.68085106
77 Shobha K R 13 11 15 26 14 0 7 86 91.4893617
78 Shobhitha 14 11 17 31 14 0 7 94 100
79 Shreya Ballal 13 10 17 28 12 0 7 87 92.55319149
80 Shrikanth 14 10 17 29 13 0 7 90 95.74468085
81 Shrishail S Chikanalli 14 10 16 25 12 0 3 80 85.10638298
82 sINCHANA N A 13 11 15 29 13 0 7 88 93.61702128
83 Sinchana R S Gowda 13 10 17 29 13 0 7 89 94.68085106
84 Sneha Chimmalagi 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
85 Somanatha Kundaragi 14 11 17 29 14 0 7 92 97.87234043
86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 12 10 16 30 12 0 7 87 92.55319149
87 Surabhi 14 11 17 31 14 0 7 94 100
88 Thekkethara Keertana Gireendran 12 10 14 27 12 0 7 82 87.23404255
89 Vasudha S Shetty 14 11 17 31 14 0 7 94 100
90 Veena Mahadev Nuchchundi 13 11 17 31 12 0 7 91 96.80851064
91 Verma Chandan Rajendra Prasad 9 8 11 20 8 0 7 63 67.0212766
92 Vijayashree N Bhat 14 11 17 31 14 0 7 94 100
93 Vikram S Jat 14 11 17 31 14 0 7 94 100
94 Vinayak Vaddodagi 13 10 14 27 12 0 7 83 88.29787234
95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 12 10 14 27 12 0 7 82 87.23404255
96 Yeotikar Shivani Sambhaji 14 11 17 31 14 0 7 94 100
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 14 11 17 31 14 0 7 94 100
1 Aditi Charwadikar 14 11 17 31 14 0 7 94 100
8 AI Shaniya 11 10 12 27 12 0 4 76 80.85106383
2 Aishwarya 14 11 17 31 14 0 7 94 100
3 Aishwarya N 14 11 17 31 14 0 7 94 100
4 Aishwarya T R 13 9 16 22 14 0 5 79 84.04255319
5 Akshar S Rao 13 10 16 29 14 0 7 89 94.68085106
6 Akshata Alkunte 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
7 Akshata Kashi 14 10 16 30 13 0 7 90 95.74468085
9 Anuja 11 11 14 27 10 0 7 80 85.10638298
10 Aravind H S 13 10 14 24 13 0 7 81 86.17021277
11 Aravinda Rudrappa Sajjan 14 11 17 28 14 0 7 91 96.80851064
12 Arjun A S 14 10 17 28 13 0 7 89 94.68085106
13 Arun S Chalawadi 13 10 16 27 12 0 4 82 87.23404255
14 Ayesha Misbha 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
15 B Akshatha 14 10 16 24 13 0 7 84 89.36170213
16 B Prajwal 12 9 14 26 11 0 4 76 80.85106383
17 Bhoomika B M 12 10 15 24 12 0 7 80 85.10638298
18 Bhoomika D R 12 11 15 25 14 0 7 84 89.36170213
19 Chaithra N R 12 9 14 29 12 0 7 83 88.29787234
20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 11 10 13 28 12 0 7 81 86.17021277
21 Chaya P R 14 9 16 25 13 0 7 84 89.36170213
22 Darshan Subray Naik 11 8 13 28 10 0 5 75 79.78723404
23 Deepak Nayak 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
24 Deepak Suthar 12 10 16 31 14 0 7 90 95.74468085
25 Dupade Madhav Hanumant 12 10 15 29 13 0 7 86 91.4893617
26 Fathima Fazeela 14 11 17 31 14 0 7 94 100
27 Gauthami M 14 11 17 31 14 0 7 94 100
28 Gayathri R Menon 12 8 14 26 11 0 7 78 82.9787234
29 Ghumatkar Ashish Ravindra 12 10 15 26 14 0 7 84 89.36170213
30 Guru Keerthi L R 13 11 14 26 14 0 7 85 90.42553191
31 Harshitha 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
32 Harshitha D Bhat 12 11 16 28 14 0 7 88 93.61702128
33 Hemavathi Rathod 13 11 16 27 14 0 7 88 93.61702128
34 Hrishikesh V 10 9 13 29 11 0 7 79 84.04255319
35 Humaira 14 11 16 31 14 0 7 93 98.93617021
36 K S Jyothika 14 10 15 31 14 0 7 91 96.80851064
37 Krithi K M 14 11 16 31 14 0 7 93 98.93617021
38 Kudav Ruchi Umesh 14 11 17 30 13 0 7 92 97.87234043
39 Kulal Medini Chandrashekar 14 11 17 31 14 0 7 94 100
40 Kushi M P 14 11 17 31 14 0 7 94 100
46 M D Faizan Momin 14 10 14 28 14 0 7 87 92.55319149
41 Mahima 13 10 16 29 12 0 5 85 90.42553191
42 Mallika 12 10 14 28 14 0 7 85 90.42553191
43 Manaswini M 13 11 16 29 14 0 7 90 95.74468085
44 Manjunath 14 10 16 29 13 0 7 89 94.68085106
45 Manoj Jangid M R 11 8 13 22 12 0 7 73 77.65957447
47 Nanditha Jain 14 11 17 31 14 0 7 94 100
48 Neha Sara 14 11 17 31 14 0 7 94 100
49 Nethra K 12 11 15 26 12 0 3 79 84.04255319
50 Nikitha Byali 14 10 16 27 13 0 5 85 90.42553191
51 Nimisha Shetty 14 10 17 29 13 0 7 90 95.74468085
52 Nirusha S 11 9 12 30 12 0 7 81 86.17021277
53 Nisha Kotari 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
54 P Shrinidhi Bhat 14 11 17 31 14 0 7 94 100
55 Parvin Tabassum 13 11 15 30 12 0 7 88 93.61702128
56 Pavan 12 11 16 27 12 0 7 85 90.42553191
57 Pawar Gunjan Ramrao 14 11 17 31 14 0 7 94 100
58 Pooja Malakari Pujeri 13 10 15 30 14 0 7 89 94.68085106
59 Priya S A 14 11 15 29 13 0 7 89 94.68085106
60 Priyanka 12 11 14 26 14 0 7 84 89.36170213
61 R S Shalini 14 11 17 31 14 0 7 94 100
62 Ranjita V B 10 7 13 22 8 0 7 67 71.27659574
63 Sahana Arjungouda Patil 14 11 17 31 14 0 7 94 100
64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
65 Sanjana S Nayak 13 11 16 30 12 0 5 87 92.55319149
66 Sanjayakumar Suresh Malagi 14 10 17 30 13 0 7 91 96.80851064
67 Sarina R Makkappanavar 13 11 16 26 14 0 7 87 92.55319149
68 Sarvesh Sharad Thombare 13 11 16 26 14 0 7 87 92.55319149
69 Sathvik L 13 11 14 26 14 0 5 83 88.29787234
70 Sawargave Shreya Suryakantrao 12 10 16 29 11 0 7 85 90.42553191
71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 13 10 15 30 12 0 7 87 92.55319149
72 Shamiksha 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
73 Shayana S Mendon 14 11 16 27 13 0 5 86 91.4893617
74 Shilpa M S 11 9 14 29 13 0 7 83 88.29787234
75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 13 10 15 30 12 0 7 87 92.55319149
76 Shivanand Dinesh Bhat 14 10 16 29 13 0 7 89 94.68085106
77 Shobha K R 13 11 15 26 14 0 7 86 91.4893617
78 Shobhitha 14 11 17 31 14 0 7 94 100
79 Shreya Ballal 13 10 17 28 12 0 7 87 92.55319149
80 Shrikanth 14 10 17 29 13 0 7 90 95.74468085
81 Shrishail S Chikanalli 14 10 16 25 12 0 3 80 85.10638298
82 sINCHANA N A 13 11 15 29 13 0 7 88 93.61702128
83 Sinchana R S Gowda 13 10 17 29 13 0 7 89 94.68085106
84 Sneha Chimmalagi 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
85 Somanatha Kundaragi 14 11 17 29 14 0 7 92 97.87234043
86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 12 10 16 30 12 0 7 87 92.55319149
87 Surabhi 14 11 17 31 14 0 7 94 100
88 Thekkethara Keertana Gireendran 12 10 14 27 12 0 7 82 87.23404255
89 Vasudha S Shetty 14 11 17 31 14 0 7 94 100
90 Veena Mahadev Nuchchundi 13 11 17 31 12 0 7 91 96.80851064
91 Verma Chandan Rajendra Prasad 9 8 11 20 8 0 7 63 67.0212766
92 Vijayashree N Bhat 14 11 17 31 14 0 7 94 100
93 Vikram S Jat 14 11 17 31 14 0 7 94 100
94 Vinayak Vaddodagi 13 10 14 27 12 0 7 83 88.29787234
95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 12 10 14 27 12 0 7 82 87.23404255
96 Yeotikar Shivani Sambhaji 14 11 17 31 14 0 7 94 100
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 17 17 23 36 28 0 7 128 100
1 Aditi Charwadikar 16 16 21 34 25 0 7 119 92.96875
8 AI Shaniya 14 15 22 36 27 0 4 118 92.1875
2 Aishwarya 15 16 20 34 25 0 7 117 91.40625
3 Aishwarya N 17 16 23 35 28 0 7 126 98.4375
4 Aishwarya T R 15 15 21 30 26 0 5 112 87.5
5 Akshar S Rao 16 17 23 36 28 0 7 127 99.21875
6 Akshata Alkunte 17 16 22 34 26 0 7 122 95.3125
7 Akshata Kashi 15 17 22 36 26 0 7 123 96.09375
9 Anuja 16 16 21 34 22 0 7 116 90.625
10 Aravind H S 13 15 19 30 23 0 7 107 83.59375
11 Aravinda Rudrappa Sajjan 17 16 22 32 27 0 7 121 94.53125
12 Arjun A S 17 16 22 33 28 0 7 123 96.09375
13 Arun S Chalawadi 8 11 16 23 14 0 4 76 59.375
14 Ayesha Misbha 16 15 21 30 23 0 7 112 87.5
15 B Akshatha 16 16 21 31 25 0 7 116 90.625
16 B Prajwal 12 13 18 29 21 0 4 97 75.78125
17 Bhoomika B M 15 16 20 32 28 0 7 118 92.1875
18 Bhoomika D R 16 17 23 34 28 0 7 125 97.65625
19 Chaithra N R 17 17 23 36 28 0 7 128 100
20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 14 14 16 27 21 0 7 99 77.34375
21 Chaya P R 14 16 21 35 27 0 7 120 93.75
22 Darshan Subray Naik 14 14 22 31 23 0 5 109 85.15625
23 Deepak Nayak 17 17 20 33 27 0 7 121 94.53125
24 Deepak Suthar 17 16 20 29 25 0 7 114 89.0625
25 Dupade Madhav Hanumant 16 16 17 31 23 0 7 110 85.9375
26 Fathima Fazeela 17 16 23 36 26 0 7 125 97.65625
27 Gauthami M 17 17 23 36 28 0 7 128 100
28 Gayathri R Menon 17 17 23 35 28 0 7 127 99.21875
29 Ghumatkar Ashish Ravindra 14 15 19 29 25 0 7 109 85.15625
30 Guru Keerthi L R 11 15 17 29 23 0 7 102 79.6875
31 Harshitha 17 17 23 36 28 0 7 128 100
32 Harshitha D Bhat 16 17 21 34 26 0 7 121 94.53125
33 Hemavathi Rathod 15 17 20 36 26 0 7 121 94.53125
34 Hrishikesh V 17 16 23 33 27 0 7 123 96.09375
35 Humaira 17 16 23 35 25 0 7 123 96.09375
36 K S Jyothika 17 17 23 36 28 0 7 128 100
37 Krithi K M 17 17 23 36 28 0 7 128 100
38 Kudav Ruchi Umesh 15 17 22 36 28 0 7 125 97.65625
39 Kulal Medini Chandrashekar 15 17 22 36 27 0 7 124 96.875
40 Kushi M P 17 17 23 36 28 0 7 128 100
46 M D Faizan Momin 15 13 22 33 23 0 7 113 88.28125
41 Mahima 15 14 21 34 25 0 5 114 89.0625
42 Mallika 12 13 19 32 20 0 7 103 80.46875
43 Manaswini M 17 17 23 36 28 0 7 128 100
44 Manjunath 16 16 21 34 26 0 7 120 93.75
45 Manoj Jangid M R 16 16 21 34 27 0 7 121 94.53125
47 Nanditha Jain 17 17 23 36 28 0 7 128 100
48 Neha Sara 17 16 23 35 28 0 7 126 98.4375
49 Nethra K 11 16 19 29 24 0 3 102 79.6875
50 Nikitha Byali 17 16 22 32 25 0 5 117 91.40625
51 Nimisha Shetty 15 17 22 36 28 0 7 125 97.65625
52 Nirusha S 14 15 19 31 24 0 7 110 85.9375
53 Nisha Kotari 16 16 21 35 26 0 7 121 94.53125
54 P Shrinidhi Bhat 17 17 23 36 28 0 7 128 100
55 Parvin Tabassum 14 15 18 33 19 0 7 106 82.8125
56 Pavan 16 16 22 33 28 0 7 122 95.3125
57 Pawar Gunjan Ramrao 13 15 20 33 24 0 7 112 87.5
58 Pooja Malakari Pujeri 17 16 22 34 26 0 7 122 95.3125
59 Priya S A 16 17 20 35 26 0 7 121 94.53125
60 Priyanka 15 15 21 30 24 0 7 112 87.5
61 R S Shalini 16 16 20 33 24 0 7 116 90.625
62 Ranjita V B 17 16 22 34 26 0 7 122 95.3125
63 Sahana Arjungouda Patil 17 16 22 34 25 0 7 121 94.53125
64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 17 17 23 34 28 0 7 126 98.4375
65 Sanjana S Nayak 16 17 22 35 26 0 5 121 94.53125
66 Sanjayakumar Suresh Malagi 15 17 21 34 26 0 7 120 93.75
67 Sarina R Makkappanavar 14 14 20 29 20 0 7 104 81.25
68 Sarvesh Sharad Thombare 15 16 21 33 26 0 7 118 92.1875
69 Sathvik L 11 13 15 29 21 0 5 94 73.4375
70 Sawargave Shreya Suryakantrao 13 14 19 32 23 0 7 108 84.375
71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 12 12 15 27 18 0 7 91 71.09375
72 Shamiksha 17 17 23 35 28 0 7 127 99.21875
73 Shayana S Mendon 15 14 21 32 24 0 5 111 86.71875
74 Shilpa M S 16 16 21 36 26 0 7 122 95.3125
75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 17 17 23 36 28 0 7 128 100
76 Shivanand Dinesh Bhat 16 15 23 32 26 0 7 119 92.96875
77 Shobha K R 17 17 21 35 28 0 7 125 97.65625
78 Shobhitha 16 17 23 35 27 0 7 125 97.65625
79 Shreya Ballal 16 15 23 32 26 0 7 119 92.96875
80 Shrikanth 17 17 23 36 28 0 7 128 100
81 Shrishail S Chikanalli 9 12 14 26 17 0 3 81 63.28125
82 sINCHANA N A 16 16 20 32 26 0 7 117 91.40625
83 Sinchana R S Gowda 15 17 22 35 28 0 7 124 96.875
84 Sneha Chimmalagi 15 16 18 32 22 0 7 110 85.9375
85 Somanatha Kundaragi 17 17 21 34 28 0 7 124 96.875
86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 17 15 22 30 25 0 7 116 90.625
87 Surabhi 17 17 23 36 28 0 7 128 100
88 Thekkethara Keertana Gireendran 15 17 22 36 28 0 7 125 97.65625
89 Vasudha S Shetty 17 17 23 36 28 0 7 128 100
90 Veena Mahadev Nuchchundi 16 13 22 32 24 0 7 114 89.0625
91 Verma Chandan Rajendra Prasad 15 12 15 23 22 0 7 94 73.4375
92 Vijayashree N Bhat 15 16 19 29 23 0 7 109 85.15625
93 Vikram S Jat 16 17 23 35 28 0 7 126 98.4375
94 Vinayak Vaddodagi 13 14 20 29 20 0 7 103 80.46875
95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 13 16 21 33 24 0 7 114 89.0625
96 Yeotikar Shivani Sambhaji 13 15 20 33 24 0 7 112 87.5
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 19 10 27 37 27 0 2 122 100
1 Aditi Charwadikar 16 7 21 27 21 0 2 94 77.04918033
8 AI Shaniya 17 10 23 34 25 0 2 111 90.98360656
2 Aishwarya 18 8 27 30 25 0 2 110 90.16393443
3 Aishwarya N 19 10 27 37 27 0 2 122 100
4 Aishwarya T R 18 10 24 32 25 0 2 111 90.98360656
5 Akshar S Rao 19 10 27 35 27 0 2 120 98.36065574
6 Akshata Alkunte 18 10 26 35 27 0 2 118 96.72131148
7 Akshata Kashi 18 9 26 34 26 0 2 115 94.26229508
9 Anuja 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
10 Aravind H S 14 8 18 25 23 0 2 90 73.7704918
11 Aravinda Rudrappa Sajjan 18 10 26 36 27 0 2 119 97.54098361
12 Arjun A S 15 8 23 32 24 0 2 104 85.24590164
13 Arun S Chalawadi 18 10 22 34 24 0 2 110 90.16393443
14 Ayesha Misbha 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
15 B Akshatha 14 10 24 31 25 0 2 106 86.8852459
16 B Prajwal 16 10 25 31 24 0 2 108 88.52459016
17 Bhoomika B M 18 10 26 35 25 0 2 116 95.08196721
18 Bhoomika D R 16 7 18 30 18 0 2 91 74.59016393
19 Chaithra N R 19 10 26 36 26 0 2 119 97.54098361
20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 13 9 14 23 17 0 2 78 63.93442623
21 Chaya P R 13 9 15 23 17 0 2 79 64.75409836
22 Darshan Subray Naik 12 8 15 20 16 0 2 73 59.83606557
23 Deepak Nayak 14 9 18 28 19 0 2 90 73.7704918
24 Deepak Suthar 13 9 14 25 17 0 2 80 65.57377049
25 Dupade Madhav Hanumant 14 7 17 24 16 0 2 80 65.57377049
26 Fathima Fazeela 13 8 17 26 18 0 2 84 68.85245902
27 Gauthami M 14 9 18 27 19 0 2 89 72.95081967
28 Gayathri R Menon 14 9 18 28 19 0 2 90 73.7704918
29 Ghumatkar Ashish Ravindra 14 6 21 29 22 0 2 94 77.04918033
30 Guru Keerthi L R 18 9 22 31 25 0 2 107 87.70491803
31 Harshitha 17 9 26 36 26 0 2 116 95.08196721
32 Harshitha D Bhat 19 10 26 36 26 0 2 119 97.54098361
33 Hemavathi Rathod 19 10 26 36 26 0 2 119 97.54098361
34 Hrishikesh V 13 4 15 24 15 0 2 73 59.83606557
35 Humaira 19 10 27 37 27 0 2 122 100
36 K S Jyothika 13 6 16 27 16 0 2 80 65.57377049
37 Krithi K M 19 10 27 37 26 0 2 121 99.18032787
38 Kudav Ruchi Umesh 14 8 20 30 24 0 2 98 80.32786885
39 Kulal Medini Chandrashekar 10 10 16 24 18 0 2 80 65.57377049
40 Kushi M P 19 10 27 37 27 0 2 122 100
46 M D Faizan Momin 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
41 Mahima 10 7 12 23 11 0 2 65 53.27868852
42 Mallika 16 9 23 32 24 0 2 106 86.8852459
43 Manaswini M 19 9 26 34 25 0 2 115 94.26229508
44 Manjunath 19 10 27 34 27 0 2 119 97.54098361
45 Manoj Jangid M R 18 10 23 35 25 0 2 113 92.62295082
47 Nanditha Jain 19 10 27 37 27 0 2 122 100
48 Neha Sara 16 8 25 34 25 0 2 110 90.16393443
49 Nethra K 18 9 27 31 25 0 2 112 91.80327869
50 Nikitha Byali 14 10 20 33 21 0 2 100 81.96721311
51 Nimisha Shetty 16 10 26 33 26 0 2 113 92.62295082
52 Nirusha S 17 7 21 30 22 0 2 99 81.14754098
53 Nisha Kotari 19 10 27 34 27 0 2 119 97.54098361
54 P Shrinidhi Bhat 19 9 26 37 26 0 2 119 97.54098361
55 Parvin Tabassum 17 10 26 36 26 0 2 117 95.90163934
56 Pavan 13 5 18 27 16 0 2 81 66.39344262
57 Pawar Gunjan Ramrao 15 7 21 28 21 0 2 94 77.04918033
58 Pooja Malakari Pujeri 19 10 25 36 26 0 2 118 96.72131148
59 Priya S A 18 9 26 34 26 0 2 115 94.26229508
60 Priyanka 19 10 24 37 26 0 2 118 96.72131148
61 R S Shalini 19 9 26 33 25 0 2 114 93.44262295
62 Ranjita V B 15 10 20 32 21 0 2 100 81.96721311
63 Sahana Arjungouda Patil 19 9 27 34 27 0 2 118 96.72131148
64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 18 9 21 33 20 0 2 103 84.42622951
65 Sanjana S Nayak 12 5 16 21 14 0 2 70 57.37704918
66 Sanjayakumar Suresh Malagi 19 10 26 33 26 0 2 116 95.08196721
67 Sarina R Makkappanavar 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
68 Sarvesh Sharad Thombare 19 10 26 33 25 0 0 113 92.62295082
69 Sathvik L 11 8 17 27 22 0 2 87 71.31147541
70 Sawargave Shreya Suryakantrao 17 10 23 32 24 0 2 108 88.52459016
71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 17 10 27 36 26 0 2 118 96.72131148
72 Shamiksha 19 10 27 37 27 0 2 122 100
73 Shayana S Mendon 16 10 23 33 23 0 2 107 87.70491803
74 Shilpa M S 16 9 23 26 24 0 2 100 81.96721311
75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 16 9 20 30 21 0 2 98 80.32786885
76 Shivanand Dinesh Bhat 18 10 23 36 25 0 2 114 93.44262295
77 Shobha K R 11 3 15 17 12 0 0 58 47.54098361
78 Shobhitha 19 10 26 37 27 0 2 121 99.18032787
79 Shreya Ballal 18 9 24 32 24 0 2 109 89.3442623
80 Shrikanth 19 9 27 32 25 0 2 114 93.44262295
81 Shrishail S Chikanalli 17 9 20 31 23 0 2 102 83.60655738
82 sINCHANA N A 17 8 24 32 22 0 2 105 86.06557377
83 Sinchana R S Gowda 18 10 26 35 25 0 2 116 95.08196721
84 Sneha Chimmalagi 18 10 26 36 27 0 2 119 97.54098361
85 Somanatha Kundaragi 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 16 6 17 28 18 0 2 87 71.31147541
87 Surabhi 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
88 Thekkethara Keertana Gireendran 15 9 20 26 22 0 2 94 77.04918033
89 Vasudha S Shetty 19 10 27 37 27 0 2 122 100
90 Veena Mahadev Nuchchundi 18 9 23 34 25 0 2 111 90.98360656
91 Verma Chandan Rajendra Prasad 19 10 26 36 26 0 2 119 97.54098361
92 Vijayashree N Bhat 19 10 22 34 22 0 2 109 89.3442623
93 Vikram S Jat 19 10 26 36 27 0 2 120 98.36065574
94 Vinayak Vaddodagi 18 9 20 31 22 0 2 102 83.60655738
95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 14 6 15 27 17 0 2 81 66.39344262
96 Yeotikar Shivani Sambhaji 15 7 21 26 21 0 2 92 75.40983607
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 13 9 22 27 13 0 0 84 100
1 Aditi Charwadikar 11 9 19 26 12 0 0 77 91.66666667
8 AI Shaniya 11 7 18 26 12 0 0 74 88.0952381
2 Aishwarya 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
3 Aishwarya N 13 9 22 27 13 0 0 84 100
4 Aishwarya T R 11 9 17 23 10 0 0 70 83.33333333
5 Akshar S Rao 11 9 22 27 13 0 0 82 97.61904762
6 Akshata Alkunte 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
7 Akshata Kashi 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
9 Anuja 13 9 22 27 13 0 0 84 100
10 Aravind H S 12 8 18 24 11 0 0 73 86.9047619
11 Aravinda Rudrappa Sajjan 12 8 18 21 10 0 0 69 82.14285714
12 Arjun A S 13 9 22 23 12 0 0 79 94.04761905
13 Arun S Chalawadi 10 9 18 23 9 0 0 69 82.14285714
14 Ayesha Misbha 13 9 21 26 13 0 0 82 97.61904762
15 B Akshatha 10 9 17 22 10 0 0 68 80.95238095
16 B Prajwal 12 9 22 27 13 0 0 83 98.80952381
17 Bhoomika B M 13 9 22 27 13 0 0 84 100
18 Bhoomika D R 13 8 22 26 12 0 0 81 96.42857143
19 Chaithra N R 12 9 18 26 10 0 0 75 89.28571429
20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Chaya P R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Darshan Subray Naik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Deepak Nayak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Deepak Suthar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Dupade Madhav Hanumant 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fathima Fazeela 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Gauthami M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Gayathri R Menon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ghumatkar Ashish Ravindra 13 9 18 24 8 0 0 72 85.71428571
30 Guru Keerthi L R 12 8 20 26 9 0 0 75 89.28571429
31 Harshitha 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
32 Harshitha D Bhat 12 9 18 25 10 0 0 74 88.0952381
33 Hemavathi Rathod 13 9 22 25 13 0 0 82 97.61904762
34 Hrishikesh V 13 9 22 27 13 0 0 84 100
35 Humaira 13 9 22 27 13 0 0 84 100
36 K S Jyothika 13 9 22 27 13 0 0 84 100
37 Krithi K M 13 9 22 27 13 0 0 84 100
38 Kudav Ruchi Umesh 13 9 22 27 13 0 0 84 100
39 Kulal Medini Chandrashekar 9 6 14 18 8 0 0 55 65.47619048
40 Kushi M P 13 9 22 27 13 0 0 84 100
46 M D Faizan Momin 11 9 20 26 12 0 0 78 92.85714286
41 Mahima 13 8 18 24 11 0 0 74 88.0952381
42 Mallika 13 8 21 26 12 0 0 80 95.23809524
43 Manaswini M 13 9 22 27 13 0 0 84 100
44 Manjunath 10 6 15 21 10 0 0 62 73.80952381
45 Manoj Jangid M R 13 8 20 26 11 0 0 78 92.85714286
47 Nanditha Jain 12 9 22 27 13 0 0 83 98.80952381
48 Neha Sara 13 8 21 27 13 0 0 82 97.61904762
49 Nethra K 13 9 22 27 13 0 0 84 100
50 Nikitha Byali 13 9 22 27 13 0 0 84 100
51 Nimisha Shetty 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
52 Nirusha S 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
53 Nisha Kotari 13 9 21 27 13 0 0 83 98.80952381
54 P Shrinidhi Bhat 12 9 18 24 10 0 0 73 86.9047619
55 Parvin Tabassum 13 9 22 27 13 0 0 84 100
56 Pavan 12 9 18 25 10 0 0 74 88.0952381
57 Pawar Gunjan Ramrao 11 9 20 26 12 0 0 78 92.85714286
58 Pooja Malakari Pujeri 13 9 21 27 13 0 0 83 98.80952381
59 Priya S A 13 9 22 27 13 0 0 84 100
60 Priyanka 11 9 20 26 12 0 0 78 92.85714286
61 R S Shalini 13 9 17 23 10 0 0 72 85.71428571
62 Ranjita V B 11 8 21 25 12 0 0 77 91.66666667
63 Sahana Arjungouda Patil 12 9 19 24 13 0 0 77 91.66666667
64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 12 9 20 27 12 0 0 80 95.23809524
65 Sanjana S Nayak 11 7 16 24 12 0 0 70 83.33333333
66 Sanjayakumar Suresh Malagi 10 9 18 24 13 0 0 74 88.0952381
67 Sarina R Makkappanavar 13 9 21 27 13 0 0 83 98.80952381
68 Sarvesh Sharad Thombare 13 9 22 25 12 0 0 81 96.42857143
69 Sathvik L 12 8 18 22 10 0 0 70 83.33333333
70 Sawargave Shreya Suryakantrao 13 9 21 22 10 0 0 75 89.28571429
71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 12 8 18 25 13 0 0 76 90.47619048
72 Shamiksha 13 9 22 27 13 0 0 84 100
73 Shayana S Mendon 12 9 20 27 12 0 0 80 95.23809524
74 Shilpa M S 13 9 22 27 13 0 0 84 100
75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 13 9 22 27 13 0 0 84 100
76 Shivanand Dinesh Bhat 13 9 22 27 13 0 0 84 100
77 Shobha K R 13 9 22 27 13 0 0 84 100
78 Shobhitha 13 8 22 27 13 0 0 83 98.80952381
79 Shreya Ballal 11 8 15 25 10 0 0 69 82.14285714
80 Shrikanth 13 9 22 27 13 0 0 84 100
81 Shrishail S Chikanalli 12 8 20 25 10 0 0 75 89.28571429
82 sINCHANA N A 7 6 12 14 9 0 0 48 57.14285714
83 Sinchana R S Gowda 13 9 22 27 13 0 0 84 100
84 Sneha Chimmalagi 13 9 22 27 13 0 0 84 100
85 Somanatha Kundaragi 13 9 22 27 13 0 0 84 100
86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 13 9 22 27 13 0 0 84 100
87 Surabhi 13 9 22 27 13 0 0 84 100
88 Thekkethara Keertana Gireendran 12 9 21 27 13 0 0 82 97.61904762
89 Vasudha S Shetty 13 9 22 27 13 0 0 84 100
90 Veena Mahadev Nuchchundi 12 8 17 22 9 0 0 68 80.95238095
91 Verma Chandan Rajendra Prasad 12 9 22 26 13 0 0 82 97.61904762
92 Vijayashree N Bhat 12 8 19 25 11 0 0 75 89.28571429
93 Vikram S Jat 13 9 21 27 13 0 0 83 98.80952381
94 Vinayak Vaddodagi 12 8 19 24 10 0 0 73 86.9047619
95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 10 7 17 24 9 0 0 67 79.76190476
96 Yeotikar Shivani Sambhaji 10 9 20 25 11 0 0 75 89.28571429
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted Study Holidays and University Exam
1 Akanksha Ashok
2 Akhila A
3 Akshay Kumar K
4 Amodh Bhat
5 Amridha
6 Ananvitha G A
7 Ankitha
8 Anoosha T D
9 Aparna S
10 Bhattu Ammu Singh
11 Bhoomika A R
12 Bhoomika Hiremath
13 Bhoomika M U
14 Bhupathiranga
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh
16 Chaitra B S
17 Chandini
18 Charan Kumar Adagall
19 Charith Hegde
20 Chiraglakshminath
21 Dakshayini
22 Devi P Shetty
23 Devika
24 Devika P D
25 Deyora Crystal Dsouza
26 Dhavalashree S
27 Durga Lakshmi Nair
28 Fathimathul Haseeba
29 Fiza Anjum
30 Gopi G N
31 H Mohammad Abujar Gafari
32 Haritha Krishnan K U
33 Harshini Chandrashekhar Shetty
34 Inchara M D
35 J Arun Kumar
36 Kaveri
37 Kendre Vaishnavi Naganath
38 Kharotia Neha Premsingh
39 Khushi Anil Singh
40 Kottavara Laxmikant Anil
41 Krishna Suresh
42 Kshithija
43 Lakshmi Madiwalar
44 Mahammad Akbar Ali
45 Mahendra Choudhary
46 Mansi Prakash Chachle
47 Maria Joshna
48 Maru Khushalkumar
49 Mohammed Siddiq
50 Nidhi
51 Nidhi K S
52 Nikhitha M S Shetty
53 Nikhitha Raju
54 Nikshitha R Shetty
55 Nisar Ahamad Ronad
56 Pallavi S Nayak
57 Parveen Begum
58 Prachi Singh
59 Praseetha P
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
61 Prathika
62 Pratibha B Choudri
63 Priyadarshini
64 Priyanshu Chauhan
65 R Manjunath
66 Rakshitha
67 Ramkrishna
68 Rithika Joy
69 Rohini
70 Sachin Lakkanagoudar
71 Sai Chandan C S
72 Sakshi Shetty
73 Sameeksha S Acharya
74 Sayedabibiaamina Inamdar
75 Sharath Kumar Hakari
76 Shashikala Siddapur
77 Shivani Bhat M
78 Shreya K
79 Shreyas H
80 Shruthi S
81 Spoorthy P Shetty
82 Sunanda Kamble
83 Sunil Kumar Hadimani
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar
85 Sushma K T
86 Sushmita
87 T N Rashmi
88 T S Prajwal
89 T Vaishnavi Mahesh
90 Tanuja Rajendra Agasimani
91 Varsha
92 Varsha Kamath
93 Varsha V R
94 Vidyashree Mahendrayya
95 Vijaya Krishna K
96 Vittal Pujar
97 Vivek kumar sinha
98 Yaseen
99 Zareena Nikhat Manna
100 Zeinab
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted Study Holidays and University Exam
1 Akanksha Ashok
2 Akhila A
3 Akshay Kumar K
4 Amodh Bhat
5 Amridha
6 Ananvitha G A
7 Ankitha
8 Anoosha T D
9 Aparna S
10 Bhattu Ammu Singh
11 Bhoomika A R
12 Bhoomika Hiremath
13 Bhoomika M U
14 Bhupathiranga
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh
16 Chaitra B S
17 Chandini
18 Charan Kumar Adagall
19 Charith Hegde
20 Chiraglakshminath
21 Dakshayini
22 Devi P Shetty
23 Devika
24 Devika P D
25 Deyora Crystal Dsouza
26 Dhavalashree S
27 Durga Lakshmi Nair
28 Fathimathul Haseeba
29 Fiza Anjum
30 Gopi G N
31 H Mohammad Abujar Gafari
32 Haritha Krishnan K U
33 Harshini Chandrashekhar Shetty
34 Inchara M D
35 J Arun Kumar
36 Kaveri
37 Kendre Vaishnavi Naganath
38 Kharotia Neha Premsingh
39 Khushi Anil Singh
40 Kottavara Laxmikant Anil
41 Krishna Suresh
42 Kshithija
43 Lakshmi Madiwalar
44 Mahammad Akbar Ali
45 Mahendra Choudhary
46 Mansi Prakash Chachle
47 Maria Joshna
48 Maru Khushalkumar
49 Mohammed Siddiq
50 Nidhi
51 Nidhi K S
52 Nikhitha M S Shetty
53 Nikhitha Raju
54 Nikshitha R Shetty
55 Nisar Ahamad Ronad
56 Pallavi S Nayak
57 Parveen Begum
58 Prachi Singh
59 Praseetha P
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
61 Prathika
62 Pratibha B Choudri
63 Priyadarshini
64 Priyanshu Chauhan
65 R Manjunath
66 Rakshitha
67 Ramkrishna
68 Rithika Joy
69 Rohini
70 Sachin Lakkanagoudar
71 Sai Chandan C S
72 Sakshi Shetty
73 Sameeksha S Acharya
74 Sayedabibiaamina Inamdar
75 Sharath Kumar Hakari
76 Shashikala Siddapur
77 Shivani Bhat M
78 Shreya K
79 Shreyas H
80 Shruthi S
81 Spoorthy P Shetty
82 Sunanda Kamble
83 Sunil Kumar Hadimani
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar
85 Sushma K T
86 Sushmita
87 T N Rashmi
88 T S Prajwal
89 T Vaishnavi Mahesh
90 Tanuja Rajendra Agasimani
91 Varsha
92 Varsha Kamath
93 Varsha V R
94 Vidyashree Mahendrayya
95 Vijaya Krishna K
96 Vittal Pujar
97 Vivek kumar sinha
98 Yaseen
99 Zareena Nikhat Manna
100 Zeinab
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted Study Holidays and Preparatory Exam
1 Akanksha Ashok
2 Akhila A
3 Akshay Kumar K
4 Amodh Bhat
5 Amridha
6 Ananvitha G A
7 Ankitha
8 Anoosha T D
9 Aparna S
10 Bhattu Ammu Singh
11 Bhoomika A R
12 Bhoomika Hiremath
13 Bhoomika M U
14 Bhupathiranga
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh
16 Chaitra B S
17 Chandini
18 Charan Kumar Adagall
19 Charith Hegde
20 Chiraglakshminath
21 Dakshayini
22 Devi P Shetty
23 Devika
24 Devika P D
25 Deyora Crystal Dsouza
26 Dhavalashree S
27 Durga Lakshmi Nair
28 Fathimathul Haseeba
29 Fiza Anjum
30 Gopi G N
31 H Mohammad Abujar Gafari
32 Haritha Krishnan K U
33 Harshini Chandrashekhar Shetty
34 Inchara M D
35 J Arun Kumar
36 Kaveri
37 Kendre Vaishnavi Naganath
38 Kharotia Neha Premsingh
39 Khushi Anil Singh
40 Kottavara Laxmikant Anil
41 Krishna Suresh
42 Kshithija
43 Lakshmi Madiwalar
44 Mahammad Akbar Ali
45 Mahendra Choudhary
46 Mansi Prakash Chachle
47 Maria Joshna
48 Maru Khushalkumar
49 Mohammed Siddiq
50 Nidhi
51 Nidhi K S
52 Nikhitha M S Shetty
53 Nikhitha Raju
54 Nikshitha R Shetty
55 Nisar Ahamad Ronad
56 Pallavi S Nayak
57 Parveen Begum
58 Prachi Singh
59 Praseetha P
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
61 Prathika
62 Pratibha B Choudri
63 Priyadarshini
64 Priyanshu Chauhan
65 R Manjunath
66 Rakshitha
67 Ramkrishna
68 Rithika Joy
69 Rohini
70 Sachin Lakkanagoudar
71 Sai Chandan C S
72 Sakshi Shetty
73 Sameeksha S Acharya
74 Sayedabibiaamina Inamdar
75 Sharath Kumar Hakari
76 Shashikala Siddapur
77 Shivani Bhat M
78 Shreya K
79 Shreyas H
80 Shruthi S
81 Spoorthy P Shetty
82 Sunanda Kamble
83 Sunil Kumar Hadimani
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar
85 Sushma K T
86 Sushmita
87 T N Rashmi
88 T S Prajwal
89 T Vaishnavi Mahesh
90 Tanuja Rajendra Agasimani
91 Varsha
92 Varsha Kamath
93 Varsha V R
94 Vidyashree Mahendrayya
95 Vijaya Krishna K
96 Vittal Pujar
97 Vivek kumar sinha
98 Yaseen
99 Zareena Nikhat Manna
100 Zeinab
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 3 8 8 14 7 6 46 100
1 Akanksha Ashok 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
2 Akhila A 3 8 7 14 6 6 44 95.65217391
3 Akshay Kumar K 3 5 8 12 7 6 41 89.13043478
4 Amodh Bhat 3 7 7 13 7 6 43 93.47826087
5 Amridha 3 8 6 12 4 6 39 84.7826087
6 Ananvitha G A 3 8 6 11 5 6 39 84.7826087
7 Ankitha 3 7 6 13 7 6 42 91.30434783
8 Anoosha T D 3 7 8 14 7 6 45 97.82608696
9 Aparna S 3 7 5 12 4 6 37 80.43478261
10 Bhattu Ammu Singh 3 8 8 14 7 6 46 100
11 Bhoomika A R 3 8 6 14 5 6 42 91.30434783
12 Bhoomika Hiremath 3 7 7 14 7 6 44 95.65217391
13 Bhoomika M U 3 7 7 14 6 6 43 93.47826087
14 Bhupathiranga 1 8 5 14 5 6 39 84.7826087
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 3 8 8 14 7 6 46 100
16 Chaitra B S 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
17 Chandini 3 8 8 13 7 6 45 97.82608696
18 Charan Kumar Adagall 1 6 7 12 4 4 34 73.91304348
19 Charith Hegde 2 3 7 13 5 4 34 73.91304348
20 Chiraglakshminath 3 6 7 14 6 4 40 86.95652174
21 Dakshayini 3 8 8 14 7 6 46 100
22 Devi P Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
23 Devika 3 8 8 14 7 6 46 100
24 Devika P D 3 7 5 12 3 6 36 78.26086957
25 Deyora Crystal Dsouza 3 8 8 14 7 6 46 100
26 Dhavalashree S 2 8 6 13 6 6 41 89.13043478
27 Durga Lakshmi Nair 0 2 0 3 2 4 11 23.91304348
28 Fathimathul Haseeba 3 7 5 9 6 6 36 78.26086957
29 Fiza Anjum 3 8 8 14 7 6 46 100
30 Gopi G N 3 6 6 10 2 6 33 71.73913043
31 H Mohammad Abujar Gafari 2 7 7 13 6 6 41 89.13043478
32 Haritha Krishnan K U 1 6 3 9 2 4 25 54.34782609
33 Harshini Chandrashekhar Shetty 3 7 7 14 7 6 44 95.65217391
34 Inchara M D 2 7 5 10 4 6 34 73.91304348
35 J Arun Kumar 3 8 7 12 4 6 40 86.95652174
36 Kaveri 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
37 Kendre Vaishnavi Naganath 3 6 5 10 5 4 33 71.73913043
38 Kharotia Neha Premsingh 3 8 8 14 7 6 46 100
39 Khushi Anil Singh 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
40 Kottavara Laxmikant Anil 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
41 Krishna Suresh 2 7 4 8 4 6 31 67.39130435
42 Kshithija 2 6 7 11 6 6 38 82.60869565
43 Lakshmi Madiwalar 3 8 5 12 5 6 39 84.7826087
44 Mahammad Akbar Ali 3 8 8 14 7 6 46 100
45 Mahendra Choudhary 2 7 7 13 6 4 39 84.7826087
46 Mansi Prakash Chachle 3 7 5 11 6 4 36 78.26086957
47 Maria Joshna 3 8 8 14 7 6 46 100
48 Maru Khushalkumar 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
49 Mohammed Siddiq 3 8 8 14 7 6 46 100
50 Nidhi 3 8 8 14 7 6 46 100
51 Nidhi K S 3 8 6 11 3 6 37 80.43478261
52 Nikhitha M S Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
53 Nikhitha Raju 3 8 8 14 7 4 44 95.65217391
54 Nikshitha R Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
55 Nisar Ahamad Ronad 3 8 8 13 5 6 43 93.47826087
56 Pallavi S Nayak 3 8 7 13 6 6 43 93.47826087
57 Parveen Begum 3 8 8 14 7 6 46 100
58 Prachi Singh 3 7 8 14 6 6 44 95.65217391
59 Praseetha P 3 8 6 12 6 6 41 89.13043478
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 3 8 7 14 6 6 44 95.65217391
61 Prathika 3 8 8 14 7 6 46 100
62 Pratibha B Choudri 0 4 1 2 3 2 12 26.08695652
63 Priyadarshini 3 8 8 14 7 6 46 100
64 Priyanshu Chauhan 0 1 4 4 5 2 16 34.7826087
65 R Manjunath 1 7 6 14 5 4 37 80.43478261
66 Rakshitha 3 8 8 14 7 6 46 100
67 Ramkrishna 3 7 8 14 7 6 45 97.82608696
68 Rithika Joy 2 5 5 10 7 6 35 76.08695652
69 Rohini 3 8 8 14 7 6 46 100
70 Sachin Lakkanagoudar 2 7 6 11 5 6 37 80.43478261
71 Sai Chandan C S 3 7 5 12 7 6 40 86.95652174
72 Sakshi Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
73 Sameeksha S Acharya 3 8 7 13 4 6 41 89.13043478
74 Sayedabibiaamina Inamdar 3 7 7 14 7 6 44 95.65217391
75 Sharath Kumar Hakari 2 5 6 9 4 6 32 69.56521739
76 Shashikala Siddapur 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
77 Shivani Bhat M 1 5 6 10 5 6 33 71.73913043
78 Shreya K 3 8 5 9 3 4 32 69.56521739
79 Shreyas H 3 8 8 14 7 6 46 100
80 Shruthi S 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
81 Spoorthy P Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
82 Sunanda Kamble 3 8 8 14 7 6 46 100
83 Sunil Kumar Hadimani 2 6 5 10 3 4 30 65.2173913
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 2 8 6 14 4 6 40 86.95652174
85 Sushma K T 3 8 7 14 7 4 43 93.47826087
86 Sushmita 3 7 6 12 6 6 40 86.95652174
87 T N Rashmi 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
88 T S Prajwal 3 8 7 12 4 6 40 86.95652174
89 T Vaishnavi Mahesh 3 8 8 14 7 6 46 100
90 Tanuja Rajendra Agasimani 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
91 Varsha 3 7 8 14 7 6 45 97.82608696
92 Varsha Kamath 3 8 8 13 7 6 45 97.82608696
93 Varsha V R 2 7 6 10 4 6 35 76.08695652
94 Vidyashree Mahendrayya 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
95 Vijaya Krishna K 3 7 8 14 6 6 44 95.65217391
96 Vittal Pujar 3 8 7 12 4 6 40 86.95652174
97 Vivek kumar sinha 2 7 3 10 3 4 29 63.04347826
98 Yaseen 3 8 8 14 7 6 46 100
99 Zareena Nikhat Manna 3 8 6 11 6 4 38 82.60869565
100 Zeinab 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 8 10 22 28 11 14 93 100
1 Akanksha Ashok 7 9 20 25 11 14 86 92.47311828
2 Akhila A 8 9 20 25 10 14 86 92.47311828
3 Akshay Kumar K 6 7 17 20 9 13 72 77.41935484
4 Amodh Bhat 6 8 16 21 5 10 66 70.96774194
5 Amridha 6 10 21 28 10 14 89 95.69892473
6 Ananvitha G A 8 10 22 28 11 12 91 97.84946237
7 Ankitha 8 10 22 28 11 14 93 100
8 Anoosha T D 4 6 15 16 5 10 56 60.21505376
9 Aparna S 4 7 17 14 8 8 58 62.3655914
10 Bhattu Ammu Singh 4 9 18 23 9 10 73 78.49462366
11 Bhoomika A R 7 8 19 23 9 14 80 86.02150538
12 Bhoomika Hiremath 5 8 15 19 6 14 67 72.04301075
13 Bhoomika M U 7 9 19 25 8 14 82 88.17204301
14 Bhupathiranga 3 7 15 19 6 10 60 64.51612903
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 6 8 18 24 10 14 80 86.02150538
16 Chaitra B S 4 6 13 20 7 8 58 62.3655914
17 Chandini 8 10 21 28 11 14 92 98.92473118
18 Charan Kumar Adagall 6 9 18 23 8 14 78 83.87096774
19 Charith Hegde 2 7 14 18 8 10 59 63.44086022
20 Chiraglakshminath 6 6 19 20 9 8 68 73.11827957
21 Dakshayini 8 10 22 28 11 14 93 100
22 Devi P Shetty 8 10 22 28 11 12 91 97.84946237
23 Devika 8 9 20 24 10 14 85 91.39784946
24 Devika P D 5 7 17 21 7 12 69 74.19354839
25 Deyora Crystal Dsouza 8 10 22 28 11 14 93 100
26 Dhavalashree S 7 10 20 28 9 12 86 92.47311828
27 Durga Lakshmi Nair 7 10 22 25 8 14 86 92.47311828
28 Fathimathul Haseeba 5 5 16 14 8 10 58 62.3655914
29 Fiza Anjum 7 8 19 22 9 14 79 84.94623656
30 Gopi G N 6 6 20 22 8 10 72 77.41935484
31 H Mohammad Abujar Gafari 3 6 13 18 5 8 53 56.98924731
32 Haritha Krishnan K U 6 9 17 23 11 12 78 83.87096774
33 Harshini Chandrashekhar Shetty 4 10 21 26 10 14 85 91.39784946
34 Inchara M D 2 8 16 22 8 12 68 73.11827957
35 J Arun Kumar 7 10 22 28 11 14 92 98.92473118
36 Kaveri 7 9 20 27 11 14 88 94.62365591
37 Kendre Vaishnavi Naganath 6 8 20 24 8 12 78 83.87096774
38 Kharotia Neha Premsingh 7 9 22 26 10 12 86 92.47311828
39 Khushi Anil Singh 7 9 19 24 9 14 82 88.17204301
40 Kottavara Laxmikant Anil 8 10 21 27 10 14 90 96.77419355
41 Krishna Suresh 6 9 19 24 7 14 79 84.94623656
42 Kshithija 2 6 16 17 3 10 54 58.06451613
43 Lakshmi Madiwalar 2 7 14 21 6 14 64 68.8172043
44 Mahammad Akbar Ali 2 7 16 11 4 12 52 55.91397849
45 Mahendra Choudhary 8 8 18 22 10 14 80 86.02150538
46 Mansi Prakash Chachle 7 8 21 23 8 12 79 84.94623656
47 Maria Joshna 8 10 22 28 11 14 93 100
48 Maru Khushalkumar 3 9 19 28 11 12 82 88.17204301
49 Mohammed Siddiq 8 8 21 23 8 12 80 86.02150538
50 Nidhi 6 9 17 23 10 10 75 80.64516129
51 Nidhi K S 7 7 17 22 8 11 72 77.41935484
52 Nikhitha M S Shetty 8 9 22 28 11 14 92 98.92473118
53 Nikhitha Raju 7 10 17 27 10 12 83 89.24731183
54 Nikshitha R Shetty 7 7 19 22 11 14 80 86.02150538
55 Nisar Ahamad Ronad 6 8 16 28 10 12 80 86.02150538
56 Pallavi S Nayak 5 7 17 20 8 9 66 70.96774194
57 Parveen Begum 8 9 22 28 11 14 92 98.92473118
58 Prachi Singh 6 8 16 20 6 10 66 70.96774194
59 Praseetha P 7 9 21 25 9 14 85 91.39784946
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 5 5 16 15 8 8 57 61.29032258
61 Prathika 5 8 19 22 9 11 74 79.56989247
62 Pratibha B Choudri 5 5 11 16 7 8 52 55.91397849
63 Priyadarshini 8 10 22 28 11 14 93 100
64 Priyanshu Chauhan 4 8 20 24 9 12 77 82.79569892
65 R Manjunath 3 6 14 16 4 13 56 60.21505376
66 Rakshitha 8 10 21 28 11 14 92 98.92473118
67 Ramkrishna 7 10 22 28 11 14 92 98.92473118
68 Rithika Joy 6 7 15 22 8 13 71 76.34408602
69 Rohini 7 9 20 25 11 13 85 91.39784946
70 Sachin Lakkanagoudar 3 8 19 22 9 13 74 79.56989247
71 Sai Chandan C S 6 9 21 26 9 12 83 89.24731183
72 Sakshi Shetty 8 10 22 27 11 14 92 98.92473118
73 Sameeksha S Acharya 6 8 18 21 10 14 77 82.79569892
74 Sayedabibiaamina Inamdar 7 10 22 28 11 12 90 96.77419355
75 Sharath Kumar Hakari 2 5 11 18 7 12 55 59.13978495
76 Shashikala Siddapur 8 10 22 28 11 14 93 100
77 Shivani Bhat M 7 9 21 23 5 14 79 84.94623656
78 Shreya K 7 10 20 26 11 14 88 94.62365591
79 Shreyas H 8 10 22 28 11 14 93 100
80 Shruthi S 8 10 22 28 10 14 92 98.92473118
81 Spoorthy P Shetty 8 10 22 28 11 14 93 100
82 Sunanda Kamble 5 7 19 20 7 12 70 75.2688172
83 Sunil Kumar Hadimani 0 6 10 16 5 8 45 48.38709677
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 2 8 21 23 8 12 74 79.56989247
85 Sushma K T 8 9 21 25 9 14 86 92.47311828
86 Sushmita 6 9 17 25 9 12 78 83.87096774
87 T N Rashmi 7 9 20 24 10 14 84 90.32258065
88 T S Prajwal 8 10 18 23 8 12 79 84.94623656
89 T Vaishnavi Mahesh 8 10 22 28 11 14 93 100
90 Tanuja Rajendra Agasimani 4 6 12 18 8 12 60 64.51612903
91 Varsha 8 10 21 27 10 14 90 96.77419355
92 Varsha Kamath 8 10 21 28 11 14 92 98.92473118
93 Varsha V R 3 7 15 14 4 8 51 54.83870968
94 Vidyashree Mahendrayya 7 8 19 22 9 14 79 84.94623656
95 Vijaya Krishna K 1 8 17 23 10 10 69 74.19354839
96 Vittal Pujar 4 9 18 24 9 14 78 83.87096774
97 Vivek kumar sinha 3 5 15 16 4 10 53 56.98924731
98 Yaseen 4 9 21 28 11 14 87 93.5483871
99 Zareena Nikhat Manna 7 8 17 25 10 10 77 82.79569892
100 Zeinab 8 10 22 28 11 14 93 100
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 16 12 25 38 17 21 129 100
1 Akanksha Ashok 16 12 25 37 17 21 128 99.2248062
2 Akhila A 16 12 25 35 17 21 126 97.6744186
3 Akshay Kumar K 16 12 25 37 17 18 125 96.89922481
4 Amodh Bhat 12 12 21 30 14 19 108 83.72093023
5 Amridha 15 11 24 36 16 21 123 95.34883721
6 Ananvitha G A 15 12 24 36 16 20 123 95.34883721
7 Ankitha 14 12 24 35 16 21 122 94.57364341
8 Anoosha T D 15 12 24 34 15 20 120 93.02325581
9 Aparna S 14 11 23 30 12 20 110 85.27131783
10 Bhattu Ammu Singh 15 11 22 34 17 19 118 91.47286822
11 Bhoomika A R 16 11 23 37 16 21 124 96.12403101
12 Bhoomika Hiremath 11 11 19 20 9 18 88 68.21705426
13 Bhoomika M U 11 10 21 28 13 19 102 79.06976744
14 Bhupathiranga 14 9 22 27 14 14 100 77.51937984
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 16 12 25 37 17 19 126 97.6744186
16 Chaitra B S 15 10 21 33 16 19 114 88.37209302
17 Chandini 16 12 25 37 17 21 128 99.2248062
18 Charan Kumar Adagall 16 11 23 29 16 14 109 84.49612403
19 Charith Hegde 14 10 19 34 16 21 114 88.37209302
20 Chiraglakshminath 14 10 23 33 16 17 113 87.59689922
21 Dakshayini 16 12 25 35 17 20 125 96.89922481
22 Devi P Shetty 13 11 24 31 13 20 112 86.82170543
23 Devika 14 12 24 33 13 20 116 89.92248062
24 Devika P D 14 11 22 31 16 20 114 88.37209302
25 Deyora Crystal Dsouza 16 12 25 38 17 21 129 100
26 Dhavalashree S 7 5 12 17 9 14 64 49.6124031
27 Durga Lakshmi Nair 13 9 22 30 15 20 109 84.49612403
28 Fathimathul Haseeba 16 12 24 37 16 21 126 97.6744186
29 Fiza Anjum 13 11 21 34 16 20 115 89.14728682
30 Gopi G N 13 10 20 27 9 17 96 74.41860465
31 H Mohammad Abujar Gafari 16 12 22 28 14 21 113 87.59689922
32 Haritha Krishnan K U 15 11 25 34 15 21 121 93.79844961
33 Harshini Chandrashekhar Shetty 14 12 24 29 14 21 114 88.37209302
34 Inchara M D 11 12 24 30 14 19 110 85.27131783
35 J Arun Kumar 16 11 24 35 16 20 122 94.57364341
36 Kaveri 15 11 22 35 17 21 121 93.79844961
37 Kendre Vaishnavi Naganath 12 10 19 33 17 20 111 86.04651163
38 Kharotia Neha Premsingh 16 12 25 38 17 21 129 100
39 Khushi Anil Singh 16 12 24 37 16 21 126 97.6744186
40 Kottavara Laxmikant Anil 15 12 24 35 15 21 122 94.57364341
41 Krishna Suresh 14 11 23 30 14 19 111 86.04651163
42 Kshithija 14 12 25 29 17 21 118 91.47286822
43 Lakshmi Madiwalar 14 11 20 24 15 21 105 81.39534884
44 Mahammad Akbar Ali 9 8 17 20 11 19 84 65.11627907
45 Mahendra Choudhary 16 12 25 38 16 21 128 99.2248062
46 Mansi Prakash Chachle 13 11 21 34 17 17 113 87.59689922
47 Maria Joshna 14 12 23 34 17 21 121 93.79844961
48 Maru Khushalkumar 14 10 22 30 17 21 114 88.37209302
49 Mohammed Siddiq 16 12 25 37 17 21 128 99.2248062
50 Nidhi 15 12 25 34 17 21 124 96.12403101
51 Nidhi K S 12 8 19 25 12 18 94 72.86821705
52 Nikhitha M S Shetty 15 12 25 38 17 21 128 99.2248062
53 Nikhitha Raju 15 11 23 34 14 20 117 90.69767442
54 Nikshitha R Shetty 16 12 25 38 17 21 129 100
55 Nisar Ahamad Ronad 14 12 22 31 14 19 112 86.82170543
56 Pallavi S Nayak 15 11 22 38 17 21 124 96.12403101
57 Parveen Begum 15 12 25 35 16 21 124 96.12403101
58 Prachi Singh 14 10 23 34 16 19 116 89.92248062
59 Praseetha P 13 11 22 33 14 19 112 86.82170543
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 14 10 21 31 13 17 106 82.17054264
61 Prathika 14 12 24 33 14 19 116 89.92248062
62 Pratibha B Choudri 12 10 20 30 13 19 104 80.62015504
63 Priyadarshini 16 12 25 38 17 21 129 100
64 Priyanshu Chauhan 10 10 19 27 11 19 96 74.41860465
65 R Manjunath 15 11 23 28 16 18 111 86.04651163
66 Rakshitha 15 12 24 36 15 21 123 95.34883721
67 Ramkrishna 15 12 24 35 15 21 122 94.57364341
68 Rithika Joy 13 11 19 31 12 19 105 81.39534884
69 Rohini 14 12 23 32 14 21 116 89.92248062
70 Sachin Lakkanagoudar 12 12 22 24 11 21 102 79.06976744
71 Sai Chandan C S 9 9 17 19 10 19 83 64.34108527
72 Sakshi Shetty 16 12 25 38 17 21 129 100
73 Sameeksha S Acharya 15 11 23 37 17 18 121 93.79844961
74 Sayedabibiaamina Inamdar 15 12 24 36 15 21 123 95.34883721
75 Sharath Kumar Hakari 12 11 22 30 15 20 110 85.27131783
76 Shashikala Siddapur 16 12 25 38 17 21 129 100
77 Shivani Bhat M 13 10 21 32 15 18 109 84.49612403
78 Shreya K 15 12 24 35 14 21 121 93.79844961
79 Shreyas H 15 12 25 33 16 21 122 94.57364341
80 Shruthi S 15 12 24 36 15 21 123 95.34883721
81 Spoorthy P Shetty 14 12 24 33 14 21 118 91.47286822
82 Sunanda Kamble 15 11 21 34 13 19 113 87.59689922
83 Sunil Kumar Hadimani 12 11 19 30 11 20 103 79.84496124
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 13 12 23 26 13 21 108 83.72093023
85 Sushma K T 16 12 25 37 17 21 128 99.2248062
86 Sushmita 13 12 22 25 12 21 105 81.39534884
87 T N Rashmi 15 11 22 33 13 21 115 89.14728682
88 T S Prajwal 12 12 24 27 15 21 111 86.04651163
89 T Vaishnavi Mahesh 16 12 25 38 17 21 129 100
90 Tanuja Rajendra Agasimani 16 12 24 37 17 21 127 98.4496124
91 Varsha 15 12 25 36 17 21 126 97.6744186
92 Varsha Kamath 16 12 25 38 17 21 129 100
93 Varsha V R 14 12 23 31 12 21 113 87.59689922
94 Vidyashree Mahendrayya 16 12 25 37 17 21 128 99.2248062
95 Vijaya Krishna K 15 12 23 36 17 21 124 96.12403101
96 Vittal Pujar 12 12 20 28 15 21 108 83.72093023
97 Vivek kumar sinha 9 9 18 24 14 21 95 73.64341085
98 Yaseen 15 12 24 36 17 21 125 96.89922481
99 Zareena Nikhat Manna 11 9 23 31 14 21 109 84.49612403
100 Zeinab 16 12 24 37 16 21 126 97.6744186
Sl.No Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class Conducted Percentage of Attendance
Total Class Conducted 17 10 26 34 14 10 111 100
1 Akanksha Ashok 16 10 25 33 14 10 108 97.2973
2 Akhila A 15 10 25 32 14 10 106 95.4955
3 Akshay Kumar K 14 8 20 30 12 8 92 82.88288
4 Amodh Bhat 13 9 24 32 12 10 100 90.09009
5 Amridha 16 8 22 28 12 10 96 86.48649
6 Ananvitha G A 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
7 Ankitha 17 10 26 34 14 10 111 100
8 Anoosha T D 15 9 26 34 14 10 108 97.2973
9 Aparna S 15 7 24 30 12 10 98 88.28829
10 Bhattu Ammu Singh 12 10 21 28 13 8 92 82.88288
11 Bhoomika A R 15 9 23 31 13 10 101 90.99099
12 Bhoomika Hiremath 13 8 20 26 13 8 88 79.27928
13 Bhoomika M U 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
14 Bhupathiranga 11 6 18 25 8 6 74 66.66667
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 17 10 26 34 14 10 111 100
16 Chaitra B S 17 10 25 32 14 10 108 97.2973
17 Chandini 17 9 25 33 14 10 108 97.2973
18 Charan Kumar Adagall 14 9 25 28 12 8 96 86.48649
19 Charith Hegde 15 9 26 33 13 10 106 95.4955
20 Chiraglakshminath 17 10 25 34 13 8 107 96.3964
21 Dakshayini 17 10 26 34 14 10 111 100
22 Devi P Shetty 17 10 26 34 14 10 111 100
23 Devika 17 10 25 34 13 10 109 98.1982
24 Devika P D 16 9 23 31 14 10 103 92.79279
25 Deyora Crystal Dsouza 17 10 26 34 14 10 111 100
26 Dhavalashree S 3 3 6 9 3 6 30 27.02703
27 Durga Lakshmi Nair 14 8 21 32 14 10 99 89.18919
28 Fathimathul Haseeba 13 10 23 31 12 10 99 89.18919
29 Fiza Anjum 17 10 25 34 14 10 110 99.0991
30 Gopi G N 17 10 24 32 14 8 105 94.59459
31 H Mohammad Abujar Gafari 16 8 25 34 10 8 101 90.99099
32 Haritha Krishnan K U 13 7 23 27 11 10 91 81.98198
33 Harshini Chandrashekhar Shetty 17 10 26 34 14 10 111 100
34 Inchara M D 13 9 21 29 10 6 88 79.27928
35 J Arun Kumar 16 9 25 31 14 10 105 94.59459
36 Kaveri 17 10 26 34 14 8 109 98.1982
37 Kendre Vaishnavi Naganath 15 9 23 31 13 8 99 89.18919
38 Kharotia Neha Premsingh 17 10 25 34 14 10 110 99.0991
39 Khushi Anil Singh 16 8 24 32 12 10 102 91.89189
40 Kottavara Laxmikant Anil 17 10 26 34 13 10 110 99.0991
41 Krishna Suresh 15 9 19 31 12 10 96 86.48649
42 Kshithija 14 8 20 27 13 10 92 82.88288
43 Lakshmi Madiwalar 12 7 21 28 9 8 85 76.57658
44 Mahammad Akbar Ali 10 8 17 22 8 10 75 67.56757
45 Mahendra Choudhary 16 10 24 34 14 10 108 97.2973
46 Mansi Prakash Chachle 14 7 17 27 9 10 84 75.67568
47 Maria Joshna 16 9 24 31 14 10 104 93.69369
48 Maru Khushalkumar 10 7 20 27 8 8 80 72.07207
49 Mohammed Siddiq 17 10 25 34 14 10 110 99.0991
50 Nidhi 17 10 26 34 14 10 111 100
51 Nidhi K S 12 10 22 25 9 10 88 79.27928
52 Nikhitha M S Shetty 17 10 24 33 14 10 108 97.2973
53 Nikhitha Raju 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
54 Nikshitha R Shetty 14 9 23 29 13 10 98 88.28829
55 Nisar Ahamad Ronad 15 8 26 33 12 8 102 91.89189
56 Pallavi S Nayak 17 10 26 34 14 10 111 100
57 Parveen Begum 17 9 26 34 14 10 110 99.0991
58 Prachi Singh 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
59 Praseetha P 16 8 24 33 12 10 103 92.79279
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 16 10 24 32 14 10 106 95.4955
61 Prathika 16 10 23 32 14 10 105 94.59459
62 Pratibha B Choudri 13 7 19 26 11 10 86 77.47748
63 Priyadarshini 17 10 26 34 14 10 111 100
64 Priyanshu Chauhan 13 8 20 24 12 10 87 78.37838
65 R Manjunath 11 10 14 29 10 8 82 73.87387
66 Rakshitha 13 9 21 30 10 10 93 83.78378
67 Ramkrishna 13 9 22 30 11 10 95 85.58559
68 Rithika Joy 16 10 25 32 12 10 105 94.59459
69 Rohini 17 10 26 34 14 10 111 100
70 Sachin Lakkanagoudar 9 8 18 27 9 10 81 72.97297
71 Sai Chandan C S 10 7 18 23 9 8 75 67.56757
72 Sakshi Shetty 17 10 26 34 14 10 111 100
73 Sameeksha S Acharya 16 10 24 34 14 10 108 97.2973
74 Sayedabibiaamina Inamdar 8 5 16 19 5 8 61 54.95495
75 Sharath Kumar Hakari 9 7 13 20 6 10 65 58.55856
76 Shashikala Siddapur 17 10 26 34 14 10 111 100
77 Shivani Bhat M 13 9 22 31 12 10 97 87.38739
78 Shreya K 14 9 22 30 13 10 98 88.28829
79 Shreyas H 16 9 25 32 12 10 104 93.69369
80 Shruthi S 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
81 Spoorthy P Shetty 17 10 26 34 14 10 111 100
82 Sunanda Kamble 17 8 24 32 12 8 101 90.99099
83 Sunil Kumar Hadimani 9 7 15 20 8 10 69 62.16216
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 12 8 22 30 8 8 88 79.27928
85 Sushma K T 17 10 24 34 13 10 108 97.2973
86 Sushmita 14 9 23 27 13 10 96 86.48649
87 T N Rashmi 13 10 25 30 11 10 99 89.18919
88 T S Prajwal 14 10 20 30 13 10 97 87.38739
89 T Vaishnavi Mahesh 15 10 26 34 14 10 109 98.1982
90 Tanuja Rajendra Agasimani 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
91 Varsha 16 9 25 32 12 10 104 93.69369
92 Varsha Kamath 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
93 Varsha V R 16 10 23 33 12 10 104 93.69369
94 Vidyashree Mahendrayya 17 10 25 34 14 10 110 99.0991
95 Vijaya Krishna K 13 9 25 34 13 10 104 93.69369
96 Vittal Pujar 12 7 15 24 9 10 77 69.36937
97 Vivek kumar sinha 6 4 11 15 6 7 49 44.14414
98 Yaseen 16 9 25 34 12 10 106 95.4955
99 Zareena Nikhat Manna 16 9 23 32 14 10 104 93.69369
100 Zeinab 17 10 25 34 13 10 109 98.1982

 

Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 14 15 26 40 19 18 132 100
1 Akanksha Ashok 14 15 26 40 19 18 132 100
2 Akhila A 12 14 21 37 17 16 117 88.63636364
3 Akshay Kumar K 14 14 23 38 18 18 125 94.6969697
4 Amodh Bhat 5 10 16 27 12 16 86 65.15151515
5 Amridha 13 15 26 40 19 18 131 99.24242424
6 Ananvitha G A 14 14 24 37 18 18 125 94.6969697
7 Ankitha 14 15 26 40 19 18 132 100
8 Anoosha T D 13 14 23 37 17 16 120 90.90909091
9 Aparna S 10 11 23 30 17 14 105 79.54545455
10 Bhattu Ammu Singh 13 14 24 37 19 18 125 94.6969697
11 Bhoomika A R 12 14 25 37 17 18 123 93.18181818
12 Bhoomika Hiremath 9 13 21 36 15 18 112 84.84848485
13 Bhoomika M U 12 13 23 33 18 18 117 88.63636364
14 Bhupathiranga 11 11 19 31 17 18 107 81.06060606
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 14 15 25 38 18 18 128 96.96969697
16 Chaitra B S 12 11 18 35 15 14 105 79.54545455
17 Chandini 14 15 26 40 18 18 131 99.24242424
18 Charan Kumar Adagall 9 10 19 35 15 16 104 78.78787879
19 Charith Hegde 11 9 19 28 12 14 93 70.45454545
20 Chiraglakshminath 14 14 23 38 19 18 126 95.45454545
21 Dakshayini 14 15 26 40 19 18 132 100
22 Devi P Shetty 14 14 24 39 18 16 125 94.6969697
23 Devika 11 14 24 36 19 18 122 92.42424242
24 Devika P D 11 12 21 35 17 16 112 84.84848485
25 Deyora Crystal Dsouza 14 14 25 38 16 18 125 94.6969697
26 Dhavalashree S 12 14 25 38 16 18 123 93.18181818
27 Durga Lakshmi Nair 12 12 18 30 16 16 104 78.78787879
28 Fathimathul Haseeba 8 9 15 21 10 16 79 59.84848485
29 Fiza Anjum 12 12 17 28 12 16 97 73.48484848
30 Gopi G N 12 13 23 34 13 18 113 85.60606061
31 H Mohammad Abujar Gafari 13 14 25 35 18 18 123 93.18181818
32 Haritha Krishnan K U 10 10 19 26 15 12 92 69.6969697
33 Harshini Chandrashekhar Shetty 11 12 23 36 17 16 115 87.12121212
34 Inchara M D 12 13 22 36 16 16 115 87.12121212
35 J Arun Kumar 14 15 26 40 19 18 132 100
36 Kaveri 11 14 25 38 17 18 123 93.18181818
37 Kendre Vaishnavi Naganath 11 14 25 37 19 18 124 93.93939394
38 Kharotia Neha Premsingh 14 14 25 39 19 18 129 97.72727273
39 Khushi Anil Singh 12 12 22 35 19 16 116 87.87878788
40 Kottavara Laxmikant Anil 14 15 25 39 19 18 130 98.48484848
41 Krishna Suresh 12 13 22 33 17 16 113 85.60606061
42 Kshithija 12 12 17 27 11 16 95 71.96969697
43 Lakshmi Madiwalar 10 11 22 31 11 16 101 76.51515152
44 Mahammad Akbar Ali 9 10 15 23 11 18 86 65.15151515
45 Mahendra Choudhary 14 14 25 38 18 18 127 96.21212121
46 Mansi Prakash Chachle 13 14 24 38 16 16 121 91.66666667
47 Maria Joshna 13 14 23 35 18 18 121 91.66666667
48 Maru Khushalkumar 7 8 12 14 8 18 67 50.75757576
49 Mohammed Siddiq 13 14 25 37 17 18 124 93.93939394
50 Nidhi 11 13 22 36 16 16 114 86.36363636
51 Nidhi K S 12 13 23 30 12 16 106 80.3030303
52 Nikhitha M S Shetty 14 15 25 38 18 18 128 96.96969697
53 Nikhitha Raju 14 15 26 40 19 18 132 100
54 Nikshitha R Shetty 14 14 22 33 14 18 115 87.12121212
55 Nisar Ahamad Ronad 13 11 19 30 12 15 100 75.75757576
56 Pallavi S Nayak 6 9 15 21 10 11 72 54.54545455
57 Parveen Begum 13 13 21 35 16 16 114 86.36363636
58 Prachi Singh 13 13 23 38 17 16 120 90.90909091
59 Praseetha P 11 13 22 35 17 16 114 86.36363636
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 12 14 22 37 18 18 121 91.66666667
61 Prathika 14 15 26 40 19 18 132 100
62 Pratibha B Choudri 10 10 20 34 14 14 102 77.27272727
63 Priyadarshini 14 15 26 40 18 18 131 99.24242424
64 Priyanshu Chauhan 11 10 12 22 5 12 72 54.54545455
65 R Manjunath 12 13 21 35 15 16 112 84.84848485
66 Rakshitha 14 15 26 40 19 18 132 100
67 Ramkrishna 14 15 26 40 19 18 132 100
68 Rithika Joy 14 15 25 38 18 18 128 96.96969697
69 Rohini 14 15 25 38 18 18 128 96.96969697
70 Sachin Lakkanagoudar 13 13 22 36 14 16 114 86.36363636
71 Sai Chandan C S 13 14 23 38 19 18 125 94.6969697
72 Sakshi Shetty 14 15 26 40 19 18 132 100
73 Sameeksha S Acharya 13 15 25 38 17 18 126 95.45454545
74 Sayedabibiaamina Inamdar 12 13 24 35 18 14 116 87.87878788
75 Sharath Kumar Hakari 12 14 24 39 16 18 123 93.18181818
76 Shashikala Siddapur 14 14 23 35 15 18 119 90.15151515
77 Shivani Bhat M 12 11 20 34 15 16 108 81.81818182
78 Shreya K 14 15 24 37 19 18 127 96.21212121
79 Shreyas H 12 14 24 36 18 18 122 92.42424242
80 Shruthi S 14 15 26 40 19 18 132 100
81 Spoorthy P Shetty 14 15 26 40 19 18 132 100
82 Sunanda Kamble 13 14 25 39 18 18 127 96.21212121
83 Sunil Kumar Hadimani 11 13 24 39 17 18 122 92.42424242
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 11 11 21 32 15 16 106 80.3030303
85 Sushma K T 14 15 26 40 19 18 132 100
86 Sushmita 13 14 23 37 19 18 124 93.93939394
87 T N Rashmi 12 12 21 36 18 16 115 87.12121212
88 T S Prajwal 11 14 25 39 19 18 126 95.45454545
89 T Vaishnavi Mahesh 14 15 26 40 19 18 132 100
90 Tanuja Rajendra Agasimani 13 14 24 37 17 18 123 93.18181818
91 Varsha 12 15 25 39 16 18 125 94.6969697
92 Varsha Kamath 13 15 24 39 19 16 126 95.45454545
93 Varsha V R 10 12 22 35 16 16 111 84.09090909
94 Vidyashree Mahendrayya 14 15 25 38 18 18 128 96.96969697
95 Vijaya Krishna K 13 15 25 34 17 18 122 92.42424242
96 Vittal Pujar 12 15 26 40 19 18 130 98.48484848
97 Vivek kumar sinha 11 11 14 26 12 14 88 66.66666667
98 Yaseen 14 11 18 29 13 14 99 75
99 Zareena Nikhat Manna 12 12 21 31 15 14 105 79.54545455
100 Zeinab 14 14 25 39 19 18 129 97.72727273
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 17 9 28 44 15 0 113 100
1 Akanksha Ashok 17 7 27 43 15 0 109 96.46017699
2 Akhila A 16 9 28 44 15 0 112 99.11504425
3 Akshay Kumar K 17 9 27 43 15 0 111 98.2300885
4 Amodh Bhat 16 7 21 37 14 0 95 84.07079646
5 Amridha 17 9 28 44 15 0 113 100
6 Ananvitha G A 17 8 28 44 15 0 112 99.11504425
7 Ankitha 15 9 25 43 15 0 107 94.69026549
8 Anoosha T D 17 9 25 38 12 0 101 89.38053097
9 Aparna S 13 7 21 35 14 0 90 79.6460177
10 Bhattu Ammu Singh 13 8 20 38 14 0 93 82.30088496
11 Bhoomika A R 17 9 26 41 13 0 106 93.80530973
12 Bhoomika Hiremath 13 8 17 31 9 0 78 69.02654867
13 Bhoomika M U 16 8 27 43 15 0 109 96.46017699
14 Bhupathiranga 14 9 27 39 11 0 100 88.49557522
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 17 8 27 41 14 0 107 94.69026549
16 Chaitra B S 15 8 23 41 15 0 102 90.26548673
17 Chandini 17 9 27 43 14 0 110 97.34513274
18 Charan Kumar Adagall 14 5 27 39 12 0 97 85.84070796
19 Charith Hegde 17 8 24 39 15 0 103 91.15044248
20 Chiraglakshminath 17 5 27 39 15 0 103 91.15044248
21 Dakshayini 17 9 28 44 15 0 113 100
22 Devi P Shetty 15 9 26 40 15 0 105 92.92035398
23 Devika 17 8 28 44 15 0 112 99.11504425
24 Devika P D 15 7 22 40 14 0 98 86.72566372
25 Deyora Crystal Dsouza 17 9 27 44 15 0 112 99.11504425
26 Dhavalashree S 16 8 28 43 15 0 110 97.34513274
27 Durga Lakshmi Nair 15 8 23 39 14 0 99 87.61061947
28 Fathimathul Haseeba 15 9 22 35 11 0 92 81.4159292
29 Fiza Anjum 17 8 27 43 14 0 109 96.46017699
30 Gopi G N 15 6 23 41 15 0 100 88.49557522
31 H Mohammad Abujar Gafari 7 8 19 29 13 0 76 67.25663717
32 Haritha Krishnan K U 17 7 26 41 14 0 105 92.92035398
33 Harshini Chandrashekhar Shetty 17 9 28 44 15 0 113 100
34 Inchara M D 17 8 28 43 15 0 111 98.2300885
35 J Arun Kumar 16 7 27 43 15 0 108 95.57522124
36 Kaveri 14 9 25 40 12 0 100 88.49557522
37 Kendre Vaishnavi Naganath 16 8 28 42 13 0 107 94.69026549
38 Kharotia Neha Premsingh 16 8 28 43 15 0 110 97.34513274
39 Khushi Anil Singh 13 7 21 35 13 0 89 78.76106195
40 Kottavara Laxmikant Anil 17 8 27 42 15 0 109 96.46017699
41 Krishna Suresh 16 7 26 40 15 0 104 92.03539823
42 Kshithija 12 8 21 33 14 0 88 77.87610619
43 Lakshmi Madiwalar 11 6 15 30 11 0 73 64.60176991
44 Mahammad Akbar Ali 13 9 17 31 9 0 79 69.91150442
45 Mahendra Choudhary 16 8 26 43 15 0 108 95.57522124
46 Mansi Prakash Chachle 10 8 19 31 13 0 81 71.68141593
47 Maria Joshna 15 8 23 39 14 0 99 87.61061947
48 Maru Khushalkumar 7 8 16 21 3 0 55 48.67256637
49 Mohammed Siddiq 16 8 28 44 15 0 111 98.2300885
50 Nidhi 17 9 28 43 15 0 112 99.11504425
51 Nidhi K S 16 7 26 38 14 0 101 89.38053097
52 Nikhitha M S Shetty 13 7 26 39 15 0 100 88.49557522
53 Nikhitha Raju 16 8 28 43 14 0 109 96.46017699
54 Nikshitha R Shetty 17 9 26 44 15 0 111 98.2300885
55 Nisar Ahamad Ronad 13 7 25 38 13 0 96 84.95575221
56 Pallavi S Nayak 17 9 28 43 15 0 112 99.11504425
57 Parveen Begum 17 9 27 42 11 0 106 93.80530973
58 Prachi Singh 17 7 27 39 12 0 102 90.26548673
59 Praseetha P 16 8 25 40 13 0 102 90.26548673
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 15 9 26 37 14 0 101 89.38053097
61 Prathika 16 9 28 42 15 0 110 97.34513274
62 Pratibha B Choudri 16 9 25 39 12 0 101 89.38053097
63 Priyadarshini 16 8 28 44 15 0 111 98.2300885
64 Priyanshu Chauhan 12 9 23 29 12 0 85 75.22123894
65 R Manjunath 17 9 27 41 14 0 108 95.57522124
66 Rakshitha 16 8 26 41 15 0 106 93.80530973
67 Ramkrishna 16 8 26 41 15 0 106 93.80530973
68 Rithika Joy 14 7 27 39 14 0 101 89.38053097
69 Rohini 17 6 24 44 14 0 105 92.92035398
70 Sachin Lakkanagoudar 16 9 23 37 13 0 98 86.72566372
71 Sai Chandan C S 14 8 22 34 14 0 92 81.4159292
72 Sakshi Shetty 17 9 28 44 15 0 113 100
73 Sameeksha S Acharya 16 9 28 41 15 0 109 96.46017699
74 Sayedabibiaamina Inamdar 16 9 23 37 15 0 100 88.49557522
75 Sharath Kumar Hakari 17 8 28 44 15 0 112 99.11504425
76 Shashikala Siddapur 17 9 27 44 15 0 112 99.11504425
77 Shivani Bhat M 17 5 27 39 14 0 102 90.26548673
78 Shreya K 17 8 28 44 15 0 112 99.11504425
79 Shreyas H 16 8 27 40 15 0 106 93.80530973
80 Shruthi S 17 8 28 44 15 0 112 99.11504425
81 Spoorthy P Shetty 17 9 26 42 15 0 109 96.46017699
82 Sunanda Kamble 15 8 24 43 15 0 105 92.92035398
83 Sunil Kumar Hadimani 14 8 23 38 15 0 98 86.72566372
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 15 9 14 31 10 0 79 69.91150442
85 Sushma K T 17 9 28 44 15 0 113 100
86 Sushmita 15 9 24 34 13 0 95 84.07079646
87 T N Rashmi 17 8 25 42 15 0 107 94.69026549
88 T S Prajwal 16 8 24 44 15 0 107 94.69026549
89 T Vaishnavi Mahesh 17 9 28 44 15 0 113 100
90 Tanuja Rajendra Agasimani 16 9 26 40 15 0 106 93.80530973
91 Varsha 15 9 22 35 14 0 95 84.07079646
92 Varsha Kamath 16 9 28 44 15 0 112 99.11504425
93 Varsha V R 15 8 27 44 14 0 108 95.57522124
94 Vidyashree Mahendrayya 16 9 28 44 15 0 112 99.11504425
95 Vijaya Krishna K 16 9 28 44 15 0 112 99.11504425
96 Vittal Pujar 16 8 26 42 14 0 106 93.80530973
97 Vivek kumar sinha 15 9 25 34 13 0 96 84.95575221
98 Yaseen 16 8 26 39 15 0 104 92.03539823
99 Zareena Nikhat Manna 15 9 24 40 14 0 102 90.26548673
100 Zeinab 17 9 28 44 15 0 113 100
S
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 17 9 22 46 19 0 113 100
1 Akanksha Ashok 17 7 22 44 19 0 109 96.46017699
2 Akhila A 17 9 22 46 17 0 111 98.2300885
3 Akshay Kumar K 17 9 22 45 19 0 112 99.11504425
4 Amodh Bhat 15 7 19 35 16 0 92 81.4159292
5 Amridha 17 9 22 45 19 0 112 99.11504425
6 Ananvitha G A 17 8 22 46 18 0 111 98.2300885
7 Ankitha 17 9 22 46 19 0 113 100
8 Anoosha T D 16 9 21 43 18 0 107 94.69026549
9 Aparna S 12 7 20 41 16 0 96 84.95575221
10 Bhattu Ammu Singh 15 8 16 34 13 0 86 76.10619469
11 Bhoomika A R 17 9 21 45 19 0 111 98.2300885
12 Bhoomika Hiremath 15 8 21 42 17 0 103 91.15044248
13 Bhoomika M U 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
14 Bhupathiranga 15 9 20 39 17 0 100 88.49557522
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 17 8 22 45 19 0 111 98.2300885
16 Chaitra B S 15 8 20 43 18 0 104 92.03539823
17 Chandini 17 9 22 44 19 0 111 98.2300885
18 Charan Kumar Adagall 12 5 12 31 15 0 75 66.37168142
19 Charith Hegde 16 8 20 44 18 0 106 93.80530973
20 Chiraglakshminath 16 5 21 45 18 0 105 92.92035398
21 Dakshayini 17 9 22 46 19 0 113 100
22 Devi P Shetty 16 9 22 45 17 0 109 96.46017699
23 Devika 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
24 Devika P D 16 7 20 45 18 0 106 93.80530973
25 Deyora Crystal Dsouza 17 9 22 46 19 0 113 100
26 Dhavalashree S 17 8 21 46 19 0 111 98.2300885
27 Durga Lakshmi Nair 16 8 22 44 19 0 109 96.46017699
28 Fathimathul Haseeba 15 9 20 43 19 0 106 93.80530973
29 Fiza Anjum 16 8 21 44 19 0 108 95.57522124
30 Gopi G N 16 6 21 44 18 0 105 92.92035398
31 H Mohammad Abujar Gafari 5 8 12 29 11 0 65 57.52212389
32 Haritha Krishnan K U 17 7 21 45 18 0 108 95.57522124
33 Harshini Chandrashekhar Shetty 16 9 20 40 18 0 103 91.15044248
34 Inchara M D 16 8 20 46 19 0 109 96.46017699
35 J Arun Kumar 16 7 21 44 18 0 106 93.80530973
36 Kaveri 17 9 21 43 18 0 108 95.57522124
37 Kendre Vaishnavi Naganath 16 8 20 45 19 0 108 95.57522124
38 Kharotia Neha Premsingh 16 8 22 46 19 0 111 98.2300885
39 Khushi Anil Singh 16 7 18 37 15 0 93 82.30088496
40 Kottavara Laxmikant Anil 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
41 Krishna Suresh 16 7 21 44 18 0 106 93.80530973
42 Kshithija 17 8 22 43 18 0 108 95.57522124
43 Lakshmi Madiwalar 15 6 14 39 17 0 91 80.53097345
44 Mahammad Akbar Ali 15 9 22 40 18 0 104 92.03539823
45 Mahendra Choudhary 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
46 Mansi Prakash Chachle 14 8 20 41 17 0 100 88.49557522
47 Maria Joshna 17 8 22 44 18 0 109 96.46017699
48 Maru Khushalkumar 11 8 18 33 15 0 85 75.22123894
49 Mohammed Siddiq 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
50 Nidhi 17 9 22 44 19 0 111 98.2300885
51 Nidhi K S 14 7 21 46 18 0 106 93.80530973
52 Nikhitha M S Shetty 16 7 21 46 19 0 109 96.46017699
53 Nikhitha Raju 16 8 22 44 18 0 108 95.57522124
54 Nikshitha R Shetty 16 9 22 45 19 0 111 98.2300885
55 Nisar Ahamad Ronad 17 7 21 44 19 0 108 95.57522124
56 Pallavi S Nayak 17 9 20 40 17 0 103 91.15044248
57 Parveen Begum 12 9 19 44 17 0 101 89.38053097
58 Prachi Singh 14 7 21 41 17 0 100 88.49557522
59 Praseetha P 17 8 21 42 17 0 105 92.92035398
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 15 9 18 42 19 0 103 91.15044248
61 Prathika 16 9 22 46 19 0 112 99.11504425
62 Pratibha B Choudri 15 9 20 46 19 0 109 96.46017699
63 Priyadarshini 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
64 Priyanshu Chauhan 15 9 18 36 17 0 95 84.07079646
65 R Manjunath 14 9 20 43 18 0 104 92.03539823
66 Rakshitha 17 8 22 45 19 0 111 98.2300885
67 Ramkrishna 17 8 22 45 19 0 111 98.2300885
68 Rithika Joy 17 7 21 44 19 0 108 95.57522124
69 Rohini 16 6 19 44 18 0 103 91.15044248
70 Sachin Lakkanagoudar 8 9 15 30 14 0 76 67.25663717
71 Sai Chandan C S 12 8 18 37 17 0 92 81.4159292
72 Sakshi Shetty 17 9 22 46 19 0 113 100
73 Sameeksha S Acharya 17 9 21 44 17 0 108 95.57522124
74 Sayedabibiaamina Inamdar 15 9 17 38 18 0 97 85.84070796
75 Sharath Kumar Hakari 15 8 19 44 18 0 104 92.03539823
76 Shashikala Siddapur 17 9 22 46 19 0 113 100
77 Shivani Bhat M 16 5 22 46 18 0 107 94.69026549
78 Shreya K 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
79 Shreyas H 17 8 22 45 19 0 111 98.2300885
80 Shruthi S 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
81 Spoorthy P Shetty 16 9 20 43 17 0 105 92.92035398
82 Sunanda Kamble 17 8 22 45 18 0 110 97.34513274
83 Sunil Kumar Hadimani 15 8 18 38 17 0 96 84.95575221
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 14 9 16 37 14 0 90 79.6460177
85 Sushma K T 17 9 22 45 19 0 112 99.11504425
86 Sushmita 16 9 20 39 18 0 102 90.26548673
87 T N Rashmi 17 8 22 44 18 0 109 96.46017699
88 T S Prajwal 16 8 21 45 17 0 107 94.69026549
89 T Vaishnavi Mahesh 17 9 22 46 18 0 112 99.11504425
90 Tanuja Rajendra Agasimani 17 9 22 44 19 0 111 98.2300885
91 Varsha 16 9 21 43 17 0 106 93.80530973
92 Varsha Kamath 17 9 22 46 19 0 113 100
93 Varsha V R 15 8 21 41 19 0 104 92.03539823
94 Vidyashree Mahendrayya 16 9 22 46 19 0 112 99.11504425
95 Vijaya Krishna K 17 9 22 45 19 0 112 99.11504425
96 Vittal Pujar 16 8 21 41 18 0 104 92.03539823
97 Vivek kumar sinha 17 9 22 40 18 0 106 93.80530973
98 Yaseen 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
99 Zareena Nikhat Manna 17 9 19 45 19 0 109 96.46017699
100 Zeinab 17 9 22 46 19 0 113 100

 

Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 10 9 14 31 14 0 78 100
1 Akanksha Ashok 10 7 14 31 14 0 76 97.43589744
2 Akhila A 10 9 14 31 14 0 78 100
3 Akshay Kumar K 10 9 14 31 14 0 78 100
4 Amodh Bhat 9 7 12 26 11 0 65 83.33333333
5 Amridha 10 9 14 31 14 0 78 100
6 Ananvitha G A 10 8 14 30 14 0 76 97.43589744
7 Ankitha 9 9 14 31 14 0 77 98.71794872
8 Anoosha T D 10 9 14 31 13 0 77 98.71794872
9 Aparna S 6 7 11 24 11 0 59 75.64102564
10 Bhattu Ammu Singh 7 8 12 26 12 0 65 83.33333333
11 Bhoomika A R 10 9 14 31 13 0 77 98.71794872
12 Bhoomika Hiremath 9 8 12 28 13 0 70 89.74358974
13 Bhoomika M U 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
14 Bhupathiranga 10 9 13 28 14 0 74 94.87179487
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
16 Chaitra B S 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
17 Chandini 10 9 14 31 14 0 78 100
18 Charan Kumar Adagall 10 5 14 31 13 0 73 93.58974359
19 Charith Hegde 10 8 14 30 13 0 75 96.15384615
20 Chiraglakshminath 10 5 14 29 14 0 72 92.30769231
21 Dakshayini 10 9 14 31 14 0 78 100
22 Devi P Shetty 10 9 14 31 14 0 78 100
23 Devika 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
24 Devika P D 10 7 13 31 14 0 75 96.15384615
25 Deyora Crystal Dsouza 10 9 14 31 14 0 78 100
26 Dhavalashree S 10 8 11 29 13 0 71 91.02564103
27 Durga Lakshmi Nair 9 8 12 28 12 0 69 88.46153846
28 Fathimathul Haseeba 9 9 13 27 13 0 71 91.02564103
29 Fiza Anjum 9 8 14 30 13 0 74 94.87179487
30 Gopi G N 10 6 13 31 13 0 73 93.58974359
31 H Mohammad Abujar Gafari 10 8 12 29 14 0 73 93.58974359
32 Haritha Krishnan K U 10 7 12 30 14 0 73 93.58974359
33 Harshini Chandrashekhar Shetty 10 9 14 29 14 0 76 97.43589744
34 Inchara M D 10 8 13 29 14 0 74 94.87179487
35 J Arun Kumar 10 7 14 31 14 0 76 97.43589744
36 Kaveri 10 9 14 31 14 0 78 100
37 Kendre Vaishnavi Naganath 10 8 13 30 13 0 74 94.87179487
38 Kharotia Neha Premsingh 8 8 14 28 12 0 70 89.74358974
39 Khushi Anil Singh 7 7 12 28 12 0 66 84.61538462
40 Kottavara Laxmikant Anil 10 8 13 30 13 0 74 94.87179487
41 Krishna Suresh 10 7 14 31 14 0 76 97.43589744
42 Kshithija 9 8 14 31 14 0 76 97.43589744
43 Lakshmi Madiwalar 6 6 8 24 10 0 54 69.23076923
44 Mahammad Akbar Ali 6 9 14 31 13 0 73 93.58974359
45 Mahendra Choudhary 10 8 14 29 11 0 72 92.30769231
46 Mansi Prakash Chachle 9 8 14 26 13 0 70 89.74358974
47 Maria Joshna 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
48 Maru Khushalkumar 7 8 12 24 10 0 61 78.20512821
49 Mohammed Siddiq 9 8 14 26 12 0 69 88.46153846
50 Nidhi 10 9 14 31 14 0 78 100
51 Nidhi K S 10 7 14 30 13 0 74 94.87179487
52 Nikhitha M S Shetty 10 7 14 31 14 0 76 97.43589744
53 Nikhitha Raju 10 8 12 28 14 0 72 92.30769231
54 Nikshitha R Shetty 10 9 14 31 14 0 78 100
55 Nisar Ahamad Ronad 10 7 14 31 14 0 76 97.43589744
56 Pallavi S Nayak 10 9 14 30 13 0 76 97.43589744
57 Parveen Begum 9 9 11 30 13 0 72 92.30769231
58 Prachi Singh 10 7 13 31 13 0 74 94.87179487
59 Praseetha P 9 8 14 31 13 0 75 96.15384615
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 8 9 10 28 12 0 67 85.8974359
61 Prathika 10 9 14 31 14 0 78 100
62 Pratibha B Choudri 9 9 11 31 13 0 73 93.58974359
63 Priyadarshini 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
64 Priyanshu Chauhan 9 9 14 25 12 0 69 88.46153846
65 R Manjunath 10 9 14 31 14 0 78 100
66 Rakshitha 10 8 11 31 14 0 74 94.87179487
67 Ramkrishna 10 8 11 31 14 0 74 94.87179487
68 Rithika Joy 9 7 11 30 12 0 69 88.46153846
69 Rohini 9 6 14 31 14 0 74 94.87179487
70 Sachin Lakkanagoudar 9 9 11 28 13 0 70 89.74358974
71 Sai Chandan C S 10 8 13 26 11 0 68 87.17948718
72 Sakshi Shetty 10 9 14 31 14 0 78 100
73 Sameeksha S Acharya 10 9 14 31 14 0 78 100
74 Sayedabibiaamina Inamdar 10 9 12 28 12 0 71 91.02564103
75 Sharath Kumar Hakari 9 8 14 31 14 0 76 97.43589744
76 Shashikala Siddapur 10 9 14 31 14 0 78 100
77 Shivani Bhat M 10 5 14 31 14 0 74 94.87179487
78 Shreya K 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
79 Shreyas H 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
80 Shruthi S 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
81 Spoorthy P Shetty 10 9 14 31 14 0 78 100
82 Sunanda Kamble 10 8 14 30 14 0 76 97.43589744
83 Sunil Kumar Hadimani 8 8 10 27 8 0 61 78.20512821
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 8 9 12 28 11 0 68 87.17948718
85 Sushma K T 10 9 12 31 14 0 76 97.43589744
86 Sushmita 10 9 14 31 13 0 77 98.71794872
87 T N Rashmi 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
88 T S Prajwal 10 8 13 29 13 0 73 93.58974359
89 T Vaishnavi Mahesh 10 9 14 31 14 0 78 100
90 Tanuja Rajendra Agasimani 10 9 14 30 14 0 77 98.71794872
91 Varsha 9 9 14 30 14 0 76 97.43589744
92 Varsha Kamath 10 9 14 31 14 0 78 100
93 Varsha V R 10 8 13 31 14 0 76 97.43589744
94 Vidyashree Mahendrayya 9 9 14 31 13 0 76 97.43589744
95 Vijaya Krishna K 10 9 14 31 14 0 78 100
96 Vittal Pujar 8 8 13 31 13 0 73 93.58974359
97 Vivek kumar sinha 9 9 14 31 14 0 77 98.71794872
98 Yaseen 10 8 13 30 14 0 75 96.15384615
99 Zareena Nikhat Manna 10 9 13 30 14 0 76 97.43589744
100 Zeinab 10 9 14 31 14 0 78 100
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 16 9 23 49 16 0 113 100
1 Akanksha Ashok 15 7 20 44 15 0 101 89.38053097
2 Akhila A 14 9 23 49 16 0 111 98.2300885
3 Akshay Kumar K 15 9 23 49 16 0 112 99.11504425
4 Amodh Bhat 14 7 21 42 16 0 100 88.49557522
5 Amridha 16 9 23 49 16 0 113 100
6 Ananvitha G A 15 8 22 47 15 0 107 94.69026549
7 Ankitha 16 9 23 49 16 0 113 100
8 Anoosha T D 16 9 22 49 16 0 112 99.11504425
9 Aparna S 13 7 22 41 13 0 96 84.95575221
10 Bhattu Ammu Singh 13 8 21 44 13 0 99 87.61061947
11 Bhoomika A R 15 9 22 47 15 0 108 95.57522124
12 Bhoomika Hiremath 14 8 21 44 16 0 103 91.15044248
13 Bhoomika M U 15 8 22 47 15 0 107 94.69026549
14 Bhupathiranga 15 9 21 44 16 0 105 92.92035398
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 16 8 22 45 15 0 106 93.80530973
16 Chaitra B S 14 8 22 45 14 0 103 91.15044248
17 Chandini 15 9 21 49 16 0 110 97.34513274
18 Charan Kumar Adagall 11 5 16 40 11 0 83 73.45132743
19 Charith Hegde 15 8 23 47 14 0 107 94.69026549
20 Chiraglakshminath 12 5 16 37 11 0 81 71.68141593
21 Dakshayini 16 9 23 49 16 0 113 100
22 Devi P Shetty 16 9 22 48 16 0 111 98.2300885
23 Devika 13 8 21 47 12 0 101 89.38053097
24 Devika P D 15 7 22 44 15 0 103 91.15044248
25 Deyora Crystal Dsouza 16 9 23 49 16 0 113 100
26 Dhavalashree S 15 8 20 46 15 0 104 92.03539823
27 Durga Lakshmi Nair 12 8 22 45 15 0 102 90.26548673
28 Fathimathul Haseeba 16 9 20 46 16 0 107 94.69026549
29 Fiza Anjum 16 8 23 49 16 0 112 99.11504425
30 Gopi G N 14 6 20 43 14 0 97 85.84070796
31 H Mohammad Abujar Gafari 16 8 20 45 16 0 105 92.92035398
32 Haritha Krishnan K U 13 7 22 42 15 0 99 87.61061947
33 Harshini Chandrashekhar Shetty 16 9 22 48 16 0 111 98.2300885
34 Inchara M D 15 8 21 47 15 0 106 93.80530973
35 J Arun Kumar 13 7 20 41 15 0 96 84.95575221
36 Kaveri 14 9 20 46 14 0 103 91.15044248
37 Kendre Vaishnavi Naganath 15 8 21 45 13 0 102 90.26548673
38 Kharotia Neha Premsingh 15 8 22 46 14 0 105 92.92035398
39 Khushi Anil Singh 13 7 22 43 15 0 100 88.49557522
40 Kottavara Laxmikant Anil 15 8 22 46 14 0 105 92.92035398
41 Krishna Suresh 14 7 21 45 14 0 101 89.38053097
42 Kshithija 14 8 20 43 13 0 98 86.72566372
43 Lakshmi Madiwalar 11 6 18 43 13 0 91 80.53097345
44 Mahammad Akbar Ali 13 9 20 46 12 0 100 88.49557522
45 Mahendra Choudhary 14 8 22 46 14 0 104 92.03539823
46 Mansi Prakash Chachle 14 8 22 48 14 0 106 93.80530973
47 Maria Joshna 13 8 19 42 16 0 98 86.72566372
48 Maru Khushalkumar 13 8 22 47 14 0 104 92.03539823
49 Mohammed Siddiq 15 8 21 46 14 0 104 92.03539823
50 Nidhi 16 9 23 49 16 0 113 100
51 Nidhi K S 15 7 20 46 14 0 102 90.26548673
52 Nikhitha M S Shetty 13 7 18 41 15 0 94 83.18584071
53 Nikhitha Raju 13 8 21 47 15 0 104 92.03539823
54 Nikshitha R Shetty 16 9 23 49 16 0 113 100
55 Nisar Ahamad Ronad 14 7 19 47 15 0 102 90.26548673
56 Pallavi S Nayak 16 9 23 49 16 0 113 100
57 Parveen Begum 15 9 23 48 16 0 111 98.2300885
58 Prachi Singh 15 7 22 42 14 0 100 88.49557522
59 Praseetha P 16 8 20 49 15 0 108 95.57522124
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 15 9 22 47 16 0 109 96.46017699
61 Prathika 15 9 21 48 16 0 109 96.46017699
62 Pratibha B Choudri 11 9 21 47 15 0 103 91.15044248
63 Priyadarshini 13 8 20 47 13 0 101 89.38053097
64 Priyanshu Chauhan 14 9 21 49 15 0 108 95.57522124
65 R Manjunath 14 9 22 47 16 0 108 95.57522124
66 Rakshitha 15 8 20 46 14 0 103 91.15044248
67 Ramkrishna 14 8 20 44 14 0 100 88.49557522
68 Rithika Joy 14 7 21 37 15 0 94 83.18584071
69 Rohini 14 6 21 42 15 0 98 86.72566372
70 Sachin Lakkanagoudar 13 9 22 47 16 0 107 94.69026549
71 Sai Chandan C S 13 8 20 46 14 0 101 89.38053097
72 Sakshi Shetty 16 9 23 49 16 0 113 100
73 Sameeksha S Acharya 14 9 23 49 16 0 111 98.2300885
74 Sayedabibiaamina Inamdar 13 9 17 47 13 0 99 87.61061947
75 Sharath Kumar Hakari 15 8 21 47 14 0 105 92.92035398
76 Shashikala Siddapur 14 9 21 46 16 0 106 93.80530973
77 Shivani Bhat M 11 5 18 37 14 0 85 75.22123894
78 Shreya K 15 8 22 47 15 0 107 94.69026549
79 Shreyas H 15 8 22 47 15 0 107 94.69026549
80 Shruthi S 13 8 21 44 13 0 99 87.61061947
81 Spoorthy P Shetty 16 9 22 48 16 0 111 98.2300885
82 Sunanda Kamble 15 8 21 46 14 0 104 92.03539823
83 Sunil Kumar Hadimani 14 8 21 49 16 0 108 95.57522124
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 15 9 23 49 15 0 111 98.2300885
85 Sushma K T 15 9 22 47 15 0 108 95.57522124
86 Sushmita 16 9 22 45 15 0 107 94.69026549
87 T N Rashmi 15 8 21 44 13 0 101 89.38053097
88 T S Prajwal 15 8 21 42 14 0 100 88.49557522
89 T Vaishnavi Mahesh 16 9 22 49 16 0 112 99.11504425
90 Tanuja Rajendra Agasimani 14 9 19 46 14 0 102 90.26548673
91 Varsha 14 9 23 48 16 0 110 97.34513274
92 Varsha Kamath 16 9 22 49 16 0 112 99.11504425
93 Varsha V R 16 8 21 44 15 0 104 92.03539823
94 Vidyashree Mahendrayya 14 9 22 48 15 0 108 95.57522124
95 Vijaya Krishna K 16 9 22 49 16 0 112 99.11504425
96 Vittal Pujar 14 8 19 49 15 0 105 92.92035398
97 Vivek kumar sinha 15 9 21 46 14 0 105 92.92035398
98 Yaseen 16 8 23 49 16 0 112 99.11504425
99 Zareena Nikhat Manna 16 9 23 48 16 0 112 99.11504425
100 Zeinab 15 9 23 49 16 0 112 99.11504425
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted Study Holidays and University Exam
1 A Manohara Bhat
2 Abhinaya V Hegde
3 Afrah Noor
4 Agnel Theressa
5 Akhil Kumar
6 Akshy Patil
7 Akshy S More
8 Alsaman
9 Ambalal B Basawa
10 Anagha T
11 Apoorva G
12 Aravind Shaji
13 Aswin Sankar T P
14 Athira T A
15 Avyakt Sham Bhangle
16 B Jayanth Shetty
17 Burhan Shareef
18 Chaithanya
19 Dhyana S K
20 Gayathri S Menon
21 G Sagar Veerashetty
22 G Sai Alekhya
23 Gowri Anil
24 Gowrish
25 Haritha R
26 Harsha S
27 Inchara T G
28 K P Apoorva
29 Kavya K L
30 Keerthi L
31 K Shweta Sanjay
32 Kiran Kumar
33 K M Shiwangi C
34 Koushik P
35 M Greeshma
36 Madhushree V S
37 Manjoosha G
38 Manoj K C
39 Mayuri S Shetty
40 Megha
41 Megha Sree
42 Meghana H K
43 Meghana Shankar Shettigar
44 Monica B S
45 Nakwa Simra Aanam
46 Nazeemakthar A Hiremani
47 Neha Shankar Moolya
48 Nihar B Jain
49 Nithya j Pillai
50 Pallavi
51 Pavan P Jogi
52 Poorvika H O
53 Pradeep Malatesh Bhosle
54 Pragathi G
55 Prajwal N Kulkarni
56 Prapthi Shetty
57 Prasiddi K S Mayya
58 Prathima Venkatesh
59 Pushpalatha N S
60 Rachitha
61 Raksha Bhanarakar H R
62 Rakshitha
63 Ramya R
64 Rashmi K B
65 Ravikumar N
66 Revathy Raveendran
67 Riona Maria D Souza
68 Riya Shetty
69 Rohit Suryakant Wagmode
70 Rukmini S
71 Sanjay R Bhat
72 Sanskar Shankar Naik
73 Sathmika Sureesh V C
74 Sayyed Muhammed Sharief
75 Shankitha
76 Sinchana
77 Sinchana G S
78 Sinchana Satish Shetty
79 Smitha A
80 Sphoorthi M M
81 Sridevi N
82 Srihari Kalkur A
83 Srinivas J
84 Steeva Paulson
85 Sufaila Parveen
86 Surabhi G
87 Suraksha S Shetty
88 Tejas J
89 Telalwar Saiprasad S
90 Vadirajachar K
91 Vaishnavi R
92 Varsha L Pujar
93 Vinay S G
94 Vinod Basarkod
95 Vinutha
96 Prathik N
97 B Varun Shenoy
98 Adithi C Shetty
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted Study Holidays and University Exam
1 A Manohara Bhat
2 Abhinaya V Hegde
3 Afrah Noor
4 Agnel Theressa
5 Akhil Kumar
6 Akshy Patil
7 Akshy S More
8 Alsaman
9 Ambalal B Basawa
10 Anagha T
11 Apoorva G
12 Aravind Shaji
13 Aswin Sankar T P
14 Athira T A
15 Avyakt Sham Bhangle
16 B Jayanth Shetty
17 Burhan Shareef
18 Chaithanya
19 Dhyana S K
20 Gayathri S Menon
21 G Sagar Veerashetty
22 G Sai Alekhya
23 Gowri Anil
24 Gowrish
25 Haritha R
26 Harsha S
27 Inchara T G
28 K P Apoorva
29 Kavya K L
30 Keerthi L
31 K Shweta Sanjay
32 Kiran Kumar
33 K M Shiwangi C
34 Koushik P
35 M Greeshma
36 Madhushree V S
37 Manjoosha G
38 Manoj K C
39 Mayuri S Shetty
40 Megha
41 Megha Sree
42 Meghana H K
43 Meghana Shankar Shettigar
44 Monica B S
45 Nakwa Simra Aanam
46 Nazeemakthar A Hiremani
47 Neha Shankar Moolya
48 Nihar B Jain
49 Nithya j Pillai
50 Pallavi
51 Pavan P Jogi
52 Poorvika H O
53 Pradeep Malatesh Bhosle
54 Pragathi G
55 Prajwal N Kulkarni
56 Prapthi Shetty
57 Prasiddi K S Mayya
58 Prathima Venkatesh
59 Pushpalatha N S
60 Rachitha
61 Raksha Bhanarakar H R
62 Rakshitha
63 Ramya R
64 Rashmi K B
65 Ravikumar N
66 Revathy Raveendran
67 Riona Maria D Souza
68 Riya Shetty
69 Rohit Suryakant Wagmode
70 Rukmini S
71 Sanjay R Bhat
72 Sanskar Shankar Naik
73 Sathmika Sureesh V C
74 Sayyed Muhammed Sharief
75 Shankitha
76 Sinchana
77 Sinchana G S
78 Sinchana Satish Shetty
79 Smitha A
80 Sphoorthi M M
81 Sridevi N
82 Srihari Kalkur A
83 Srinivas J
84 Steeva Paulson
85 Sufaila Parveen
86 Surabhi G
87 Suraksha S Shetty
88 Tejas J
89 Telalwar Saiprasad S
90 Vadirajachar K
91 Vaishnavi R
92 Varsha L Pujar
93 Vinay S G
94 Vinod Basarkod
95 Vinutha
96 Prathik N
97 B Varun Shenoy
98 Adithi C Shetty
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted Preparatory Exam and Revision Classes
1 A Manohara Bhat
2 Abhinaya V Hegde
3 Afrah Noor
4 Agnel Theressa
5 Akhil Kumar
6 Akshy Patil
7 Akshy S More
8 Alsaman
9 Ambalal B Basawa
10 Anagha T
11 Apoorva G
12 Aravind Shaji
13 Aswin Sankar T P
14 Athira T A
15 Avyakt Sham Bhangle
16 B Jayanth Shetty
17 Burhan Shareef
18 Chaithanya
19 Dhyana S K
20 Gayathri S Menon
21 G Sagar Veerashetty
22 G Sai Alekhya
23 Gowri Anil
24 Gowrish
25 Haritha R
26 Harsha S
27 Inchara T G
28 K P Apoorva
29 Kavya K L
30 Keerthi L
31 K Shweta Sanjay
32 Kiran Kumar
33 K M Shiwangi C
34 Koushik P
35 M Greeshma
36 Madhushree V S
37 Manjoosha G
38 Manoj K C
39 Mayuri S Shetty
40 Megha
41 Megha Sree
42 Meghana H K
43 Meghana Shankar Shettigar
44 Monica B S
45 Nakwa Simra Aanam
46 Nazeemakthar A Hiremani
47 Neha Shankar Moolya
48 Nihar B Jain
49 Nithya j Pillai
50 Pallavi
51 Pavan P Jogi
52 Poorvika H O
53 Pradeep Malatesh Bhosle
54 Pragathi G
55 Prajwal N Kulkarni
56 Prapthi Shetty
57 Prasiddi K S Mayya
58 Prathima Venkatesh
59 Pushpalatha N S
60 Rachitha
61 Raksha Bhanarakar H R
62 Rakshitha
63 Ramya R
64 Rashmi K B
65 Ravikumar N
66 Revathy Raveendran
67 Riona Maria D Souza
68 Riya Shetty
69 Rohit Suryakant Wagmode
70 Rukmini S
71 Sanjay R Bhat
72 Sanskar Shankar Naik
73 Sathmika Sureesh V C
74 Sayyed Muhammed Sharief
75 Shankitha
76 Sinchana
77 Sinchana G S
78 Sinchana Satish Shetty
79 Smitha A
80 Sphoorthi M M
81 Sridevi N
82 Srihari Kalkur A
83 Srinivas J
84 Steeva Paulson
85 Sufaila Parveen
86 Surabhi G
87 Suraksha S Shetty
88 Tejas J
89 Telalwar Saiprasad S
90 Vadirajachar K
91 Vaishnavi R
92 Varsha L Pujar
93 Vinay S G
94 Vinod Basarkod
95 Vinutha
96 Prathik N
97 B Varun Shenoy
98 Adithi C Shetty
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 0 4 6 46 0 0 56 100
1 A Manohara Bhat 0 4 6 36 0 0 46 82.14285714
2 Abhinaya V Hegde 0 4 6 45 0 0 55 98.21428571
3 Afrah Noor 0 4 6 39 0 0 49 87.5
4 Agnel Theressa 0 4 6 45 0 0 55 98.21428571
5 Akhil Kumar 0 4 6 36 0 0 46 82.14285714
6 Akshy Patil 0 4 4 35 0 0 43 76.78571429
7 Akshy S More 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
8 Alsaman 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
9 Ambalal B Basawa 0 4 6 36 0 0 46 82.14285714
10 Anagha T 0 4 0 41 0 0 45 80.35714286
11 Apoorva G 0 4 0 40 0 0 44 78.57142857
12 Aravind Shaji 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
13 Aswin Sankar T P 0 4 0 44 0 0 48 85.71428571
14 Athira T A 0 4 6 46 0 0 56 100
15 Avyakt Sham Bhangle 0 4 6 36 0 0 46 82.14285714
16 B Jayanth Shetty 0 4 6 29 0 0 39 69.64285714
17 Burhan Shareef 0 4 0 9 0 0 13 23.21428571
18 Chaithanya 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
19 Dhyana S K 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
20 Gayathri S Menon 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
21 G Sagar Veerashetty 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
22 G Sai Alekhya 0 4 0 28 0 0 32 57.14285714
23 Gowri Anil 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
24 Gowrish 0 4 6 35 0 0 45 80.35714286
25 Haritha R 0 4 6 37 0 0 47 83.92857143
26 Harsha S 0 4 6 33 0 0 43 76.78571429
27 Inchara T G 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
28 K P Apoorva 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
29 Kavya K L 0 4 6 39 0 0 49 87.5
30 Keerthi L 0 4 6 24 0 0 34 60.71428571
31 K Shweta Sanjay 0 4 0 48 0 0 52 92.85714286
32 Kiran Kumar 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
33 K M Shiwangi C 0 4 0 24 0 0 28 50
34 Koushik P 0 4 6 37 0 0 47 83.92857143
35 M Greeshma 0 4 6 38 0 0 48 85.71428571
36 Madhushree V S 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
37 Manjoosha G 0 4 6 45 0 0 55 98.21428571
38 Manoj K C 0 4 0 14 0 0 18 32.14285714
39 Mayuri S Shetty 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
40 Megha 0 4 6 39 0 0 49 87.5
41 Megha Sree 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
42 Meghana H K 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
43 Meghana Shankar Shettigar 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
44 Monica B S 0 4 6 26 0 0 36 64.28571429
45 Nakwa Simra Aanam 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
46 Nazeemakthar A Hiremani 0 4 0 27 0 0 31 55.35714286
47 Neha Shankar Moolya 0 4 0 35 0 0 39 69.64285714
48 Nihar B Jain 0 4 0 30 0 0 34 60.71428571
49 Nithya j Pillai 0 4 0 25 0 0 29 51.78571429
50 Pallavi 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
51 Pavan P Jogi 0 4 0 42 0 0 46 82.14285714
52 Poorvika H O 0 4 0 37 0 0 41 73.21428571
53 Pradeep Malatesh Bhosle 0 4 4 47 0 0 55 98.21428571
54 Pragathi G 0 4 0 19 0 0 23 41.07142857
55 Prajwal N Kulkarni 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
56 Prapthi Shetty 0 4 2 36 0 0 42 75
57 Prasiddi K S Mayya 0 4 6 49 0 0 59 105.3571429
58 Prathima Venkatesh 0 4 6 46 0 0 56 100
59 Pushpalatha N S 0 4 6 46 0 0 56 100
60 Rachitha 0 4 4 36 0 0 44 78.57142857
61 Raksha Bhanarakar H R 0 4 6 20 0 0 30 53.57142857
62 Rakshitha 0 4 4 44 0 0 52 92.85714286
63 Ramya R 0 4 0 46 0 0 50 89.28571429
64 Rashmi K B 0 4 6 46 0 0 56 100
65 Ravikumar N 0 4 2 48 0 0 54 96.42857143
66 Revathy Raveendran 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
67 Riona Maria D Souza 0 4 2 40 0 0 46 82.14285714
68 Riya Shetty 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
69 Rohit Suryakant Wagmode 0 4 6 38 0 0 48 85.71428571
70 Rukmini S 0 4 6 37 0 0 47 83.92857143
71 Sanjay R Bhat 0 4 6 46 0 0 56 100
72 Sanskar Shankar Naik 0 4 0 25 0 0 29 51.78571429
73 Sathmika Sureesh V C 0 4 6 49 0 0 59 105.3571429
74 Sayyed Muhammed Sharief 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
75 Shankitha 0 4 0 44 0 0 48 85.71428571
76 Sinchana 0 4 4 43 0 0 51 91.07142857
77 Sinchana G S 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
78 Sinchana Satish Shetty 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
79 Smitha A 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
80 Sphoorthi M M 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
81 Sridevi N 0 4 0 37 0 0 41 73.21428571
82 Srihari Kalkur A 0 4 0 47 0 0 51 91.07142857
83 Srinivas J 0 4 0 41 0 0 45 80.35714286
84 Steeva Paulson 0 4 6 45 0 0 55 98.21428571
85 Sufaila Parveen 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
86 Surabhi G 0 4 6 39 0 0 49 87.5
87 Suraksha S Shetty 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
88 Tejas J 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
89 Telalwar Saiprasad S 0 4 6 47 0 0 57 101.7857143
90 Vadirajachar K 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
91 Vaishnavi R 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
92 Varsha L Pujar 0 4 6 47 0 0 57 101.7857143
93 Vinay S G 0 4 6 27 0 0 37 66.07142857
94 Vinod Basarkod 0 4 4 34 0 0 42 75
95 Vinutha 0 4 6 47 0 0 57 101.7857143
96 Prathik N 0 4 0 41 0 0 45 80.35714286
97 B Varun Shenoy 0 4 0 47 0 0 51 91.07142857
98 Adithi C Shetty 0 4 0 44 0 0 48 85.71428571
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class Conducted 13 10 13 5 41 100
1 A Manohara Bhat 12 9 13 5 39 95.1219512
2 Abhinaya V Hegde 12 10 12 5 39 95.1219512
3 Afrah Noor 12 10 13 5 40 97.5609756
4 Agnel Theressa 12 10 13 5 40 97.5609756
5 Akhil Kumar 1 0 0 0 1 2.43902439
6 Akshy Patil 10 10 9 4 33 80.4878049
7 Akshy S More 0 0 5 1 6 14.6341463
8 Alsaman 13 8 12 4 37 90.2439024
9 Ambalal B Basawa 10 10 12 5 37 90.2439024
10 Anagha T 0 0 0 0 0 0
11 Apoorva G 0 0 1 0 1 2.43902439
12 Aravind Shaji 13 10 10 5 38 92.6829268
13 Aswin Sankar T P 13 10 13 5 41 100
14 Athira T A 13 10 13 5 41 100
15 Avyakt Sham Bhangle 0 0 1 0 1 2.43902439
16 B Jayanth Shetty 12 10 13 5 40 97.5609756
17 Burhan Shareef 0 0 0 0 0 0
18 Chaithanya 12 9 13 5 39 95.1219512
19 Dhyana S K 12 10 13 5 40 97.5609756
20 Gayathri S Menon 0 0 0 0 0 0
21 G Sagar Veerashetty 0 0 0 0 0 0
22 G Sai Alekhya 0 0 0 0 0 0
23 Gowri Anil 0 0 0 0 0 0
24 Gowrish 0 0 0 0 0 0
25 Haritha R 0 0 0 0 0 0
26 Harsha S 10 10 13 4 37 90.2439024
27 Inchara T G 0 0 0 0 0 0
28 K P Apoorva 0 0 0 0 0 0
29 Kavya K L 13 10 13 5 41 100
30 Keerthi L 0 0 1 0 1 2.43902439
31 K Shweta Sanjay 0 0 0 0 0 0
32 Kiran Kumar 11 7 12 2 32 78.0487805
33 K M Shiwangi C 0 0 0 0 0 0
34 Koushik P 0 0 0 0 0 0
35 M Greeshma 11 10 12 5 38 92.6829268
36 Madhushree V S 10 9 10 5 34 82.9268293
37 Manjoosha G 0 1 0 0 1 2.43902439
38 Manoj K C 0 0 0 0 0 0
39 Mayuri S Shetty 13 10 13 5 41 100
40 Megha 12 9 13 5 39 95.1219512
41 Megha Sree 12 10 13 5 40 97.5609756
42 Meghana H K 12 10 13 5 40 97.5609756
43 Meghana Shankar Shettigar 0 0 0 0 0 0
44 Monica B S 2 3 9 1 15 36.5853659
45 Nakwa Simra Aanam 13 10 13 5 41 100
46 Nazeemakthar A Hiremani 0 0 0 0 0 0
47 Neha Shankar Moolya 13 10 13 5 41 100
48 Nihar B Jain 10 10 13 5 38 92.6829268
49 Nithya j Pillai 0 0 0 0 0 0
50 Pallavi 13 9 12 4 38 92.6829268
51 Pavan P Jogi 0 0 0 0 0 0
52 Poorvika H O 0 0 0 0 0 0
53 Pradeep Malatesh Bhosle 0 0 0 1 1 2.43902439
54 Pragathi G 0 0 0 0 0 0
55 Prajwal N Kulkarni 11 10 13 5 39 95.1219512
56 Prapthi Shetty 2 0 0 0 2 4.87804878
57 Prasiddi K S Mayya 12 9 13 5 39 95.1219512
58 Prathima Venkatesh 0 0 0 0 0 0
59 Pushpalatha N S 11 10 13 5 39 95.1219512
60 Rachitha 11 9 13 3 36 87.804878
61 Raksha Bhanarakar H R 0 1 0 0 1 2.43902439
62 Rakshitha 10 10 12 5 37 90.2439024
63 Ramya R 13 10 12 5 40 97.5609756
64 Rashmi K B 13 10 13 4 40 97.5609756
65 Ravikumar N 13 10 13 5 41 100
66 Revathy Raveendran 1 0 0 0 1 2.43902439
67 Riona Maria D Souza 13 9 10 5 37 90.2439024
68 Riya Shetty 0 0 2 0 2 4.87804878
69 Rohit Suryakant Wagmode 0 0 1 0 1 2.43902439
70 Rukmini S 0 0 1 0 1 2.43902439
71 Sanjay R Bhat 13 10 13 5 41 100
72 Sanskar Shankar Naik 0 0 0 0 0 0
73 Sathmika Sureesh V C 12 10 13 5 40 97.5609756
74 Sayyed Muhammed Sharief 0 0 0 0 0 0
75 Shankitha 0 0 0 0 0 0
76 Sinchana 9 9 12 5 35 85.3658537
77 Sinchana G S 12 10 13 5 40 97.5609756
78 Sinchana Satish Shetty 13 10 12 5 40 97.5609756
79 Smitha A 11 10 10 3 34 82.9268293
80 Sphoorthi M M 13 10 13 5 41 100
81 Sridevi N 0 0 0 1 1 2.43902439
82 Srihari Kalkur A 13 10 13 5 41 100
83 Srinivas J 13 7 12 5 37 90.2439024
84 Steeva Paulson 13 10 11 5 39 95.1219512
85 Sufaila Parveen 13 10 13 5 41 100
86 Surabhi G 13 10 13 5 41 100
87 Suraksha S Shetty 13 9 11 5 38 92.6829268
88 Tejas J 13 10 13 3 39 95.1219512
89 Telalwar Saiprasad S 1 0 0 0 1 2.43902439
90 Vadirajachar K 8 7 12 5 32 78.0487805
91 Vaishnavi R 13 10 13 5 41 100
92 Varsha L Pujar 13 10 13 5 41 100
93 Vinay S G 4 7 12 4 27 65.8536585
94 Vinod Basarkod 6 5 8 3 22 53.6585366
95 Vinutha 13 10 13 5 41 100
96 Prathik N 0 0 0 0 0 0
97 B Varun Shenoy 0 0 0 0 0 0
98 Adithi C Shetty 11 6 7 5 29 70.7317073