Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

III B.A.M.S

Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class Study Holidays and University Exam
1 Abhijna Shetty
2 Abisha Mohanan K
3 Ajmal Ibrahim T
4 Akshay Unni
5 Amjath Khan C T
6 Amritha V
7 Amruta Narayan Nagekar
8 Anantha Krishnan V K
9 Anjana K V
10 Ankya C
11 Aparna S Nandan
12 Archana P
13 Arsha
14 Arunima O P
15 Arya Anand
16 Aswathi VVS
17 Athira S
18 Aysha Razeen Moulana
19 Chithira N A
20 Deeksha
21 Dhanyashree P N
22 Divyashree
23 Harigovind P
24 Harshitha V
25 Irfan Habeeb K
26 Jerald G Dais
27 Jhansi Rani M B
28 K Shreeraksha
29 Karthik K S
30 Keerthi Shetty
31 Kripalini A K
32 Krishna Kumar P
33 Malavika Raj
34 Maruthi B
35 Mithali M Shetty
36 Mohammed Aliyan Momin
37 Muhammed Ajmal S
38 N S Vandana Dhanalakhmi
39 Nazreen Mohammed
40 Nikhil R Dodamani
41 Nishana M
42 Nitin Singh
43 Polawar Shubham Vivekanand
44 Prajwal Sanakyanavar
45 Prajwala
46 Pynkhamti Warbah
47 Ranjitha M S
48 Rashmi M
49 Rhulaselu Phesao
50 Sachin Lakkashetti
51 Safna Sulaiman
52 Sahana Acharya G
53 Sanjana V
54 Shahaban Sharaf A
55 Shilpa Siddappa Jayi
56 Shubhalaxmi K
57 Sneha A
58 Sreelakshmi S V
59 Sruthy S Kumar
60 Subodh SB
61 Supritha M Shetty
62 Sushmita Shashikant Shinge
63 Swarnima Sharma
64 Ujwala
65 Varsha T S
66 Vinod
67 Vysree Manoj V P
68 Yasodha Upadhaya
Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class Study Holidays and University Exam
1 Abhijna Shetty
2 Abisha Mohanan K
3 Ajmal Ibrahim T
4 Akshay Unni
5 Amjath Khan C T
6 Amritha V
7 Amruta Narayan Nagekar
8 Anantha Krishnan V K
9 Anjana K V
10 Ankya C
11 Aparna S Nandan
12 Archana P
13 Arsha
14 Arunima O P
15 Arya Anand
16 Aswathi VVS
17 Athira S
18 Aysha Razeen Moulana
19 Chithira N A
20 Deeksha
21 Dhanyashree P N
22 Divyashree
23 Harigovind P
24 Harshitha V
25 Irfan Habeeb K
26 Jerald G Dais
27 Jhansi Rani M B
28 K Shreeraksha
29 Karthik K S
30 Keerthi Shetty
31 Kripalini A K
32 Krishna Kumar P
33 Malavika Raj
34 Maruthi B
35 Mithali M Shetty
36 Mohammed Aliyan Momin
37 Muhammed Ajmal S
38 N S Vandana Dhanalakhmi
39 Nazreen Mohammed
40 Nikhil R Dodamani
41 Nishana M
42 Nitin Singh
43 Polawar Shubham Vivekanand
44 Prajwal Sanakyanavar
45 Prajwala
46 Pynkhamti Warbah
47 Ranjitha M S
48 Rashmi M
49 Rhulaselu Phesao
50 Sachin Lakkashetti
51 Safna Sulaiman
52 Sahana Acharya G
53 Sanjana V
54 Shahaban Sharaf A
55 Shilpa Siddappa Jayi
56 Shubhalaxmi K
57 Sneha A
58 Sreelakshmi S V
59 Sruthy S Kumar
60 Subodh SB
61 Supritha M Shetty
62 Sushmita Shashikant Shinge
63 Swarnima Sharma
64 Ujwala
65 Varsha T S
66 Vinod
67 Vysree Manoj V P
68 Yasodha Upadhaya
Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class Preparatory Exam and Revision Classes
1 Abhijna Shetty
2 Abisha Mohanan K
3 Ajmal Ibrahim T
4 Akshay Unni
5 Amjath Khan C T
6 Amritha V
7 Amruta Narayan Nagekar
8 Anantha Krishnan V K
9 Anjana K V
10 Ankya C
11 Aparna S Nandan
12 Archana P
13 Arsha
14 Arunima O P
15 Arya Anand
16 Aswathi VVS
17 Athira S
18 Aysha Razeen Moulana
19 Chithira N A
20 Deeksha
21 Dhanyashree P N
22 Divyashree
23 Harigovind P
24 Harshitha V
25 Irfan Habeeb K
26 Jerald G Dais
27 Jhansi Rani M B
28 K Shreeraksha
29 Karthik K S
30 Keerthi Shetty
31 Kripalini A K
32 Krishna Kumar P
33 Malavika Raj
34 Maruthi B
35 Mithali M Shetty
36 Mohammed Aliyan Momin
37 Muhammed Ajmal S
38 N S Vandana Dhanalakhmi
39 Nazreen Mohammed
40 Nikhil R Dodamani
41 Nishana M
42 Nitin Singh
43 Polawar Shubham Vivekanand
44 Prajwal Sanakyanavar
45 Prajwala
46 Pynkhamti Warbah
47 Ranjitha M S
48 Rashmi M
49 Rhulaselu Phesao
50 Sachin Lakkashetti
51 Safna Sulaiman
52 Sahana Acharya G
53 Sanjana V
54 Shahaban Sharaf A
55 Shilpa Siddappa Jayi
56 Shubhalaxmi K
57 Sneha A
58 Sreelakshmi S V
59 Sruthy S Kumar
60 Subodh SB
61 Supritha M Shetty
62 Sushmita Shashikant Shinge
63 Swarnima Sharma
64 Ujwala
65 Varsha T S
66 Vinod
67 Vysree Manoj V P
68 Yasodha Upadhaya
Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 15 21 7 28 2 73 100
1 Abhijna Shetty 7 21 4 25 2 59 80.82191781
2 Abisha Mohanan K 5 10 2 10 2 40 54.79452055
3 Ajmal Ibrahim T 2 10 3 7 2 24 32.87671233
4 Akshay Unni 0 0 0 0 2 12 16.43835616
5 Amjath Khan C T 0 0 0 4 2 6 8.219178082
6 Amritha V 9 21 5 20 2 36 49.31506849
7 Amruta Narayan Nagekar 9 18 6 22 2 60 82.19178082
8 Anantha Krishnan V K 10 18 2 18 2 50 68.49315068
9 Anjana K V 1 5 0 0 2 21 28.76712329
10 Ankya C 5 8 4 15 2 31 42.46575342
11 Aparna S Nandan 10 21 4 15 2 39 53.42465753
12 Archana P 8 10 3 14 2 41 56.16438356
13 Arsha 1 4 2 3 2 31 42.46575342
14 Arunima O P 9 11 5 16 2 19 26.02739726
15 Arya Anand 8 18 3 14 2 50 68.49315068
16 Aswathi VVS 10 20 4 14 2 47 64.38356164
17 Athira S 12 16 4 15 2 47 64.38356164
18 Aysha Razeen Moulana 6 15 5 12 2 45 61.64383562
19 Chithira N A 1 8 0 5 2 26 35.61643836
20 Deeksha 3 10 0 7 2 20 27.39726027
21 Dhanyashree P N 98 15 4 16 2 40 54.79452055
22 Divyashree 1 7 2 11 2 120 164.3835616
23 Harigovind P 0 0 0 0 2 3 4.109589041
24 Harshitha V 15 21 4 27 2 54 73.97260274
25 Irfan Habeeb K 2 4 0 0 2 21 28.76712329
26 Jerald G Dais 0 5 0 0 2 9 12.32876712
27 Jhansi Rani M B 10 21 4 22 2 49 67.12328767
28 K Shreeraksha 13 21 6 21 2 60 82.19178082
29 Karthik K S 0 0 0 0 2 15 20.54794521
30 Keerthi Shetty 4 13 2 15 2 32 43.83561644
31 Kripalini A K 8 19 0 0 2 25 34.24657534
32 Krishna Kumar P 12 21 7 28 2 66 90.4109589
33 Malavika Raj 3 21 3 14 2 52 71.23287671
34 Maruthi B 11 21 7 23 2 56 76.71232877
35 Mithali M Shetty 8 16 4 20 2 53 72.60273973
36 Mohammed Aliyan Momin 12 18 6 23 2 57 78.08219178
37 Muhammed Ajmal S 1 0 0 0 2 14 19.17808219
38 N S Vandana Dhanalakhmi 10 21 6 26 2 56 76.71232877
39 Nazreen Mohammed 5 5 0 14 2 31 42.46575342
40 Nikhil R Dodamani 9 21 6 26 2 60 82.19178082
41 Nishana M 4 9 4 12 2 36 49.31506849
42 Nitin Singh 0 0 0 0 2 10 13.69863014
43 Polawar Shubham Vivekanand 7 4 4 21 2 33 45.20547945
44 Prajwal Sanakyanavar 2 6 4 17 2 48 65.75342466
45 Prajwala 11 18 7 28 2 52 71.23287671
46 Pynkhamti Warbah 4 13 4 10 2 42 57.53424658
47 Ranjitha M S 7 15 5 21 2 49 67.12328767
48 Rashmi M 9 17 7 28 2 58 79.45205479
49 Rhulaselu Phesao 5 14 3 12 2 38 52.05479452
50 Sachin Lakkashetti 2 12 0 4 2 22 30.1369863
51 Safna Sulaiman 2 11 0 4 2 27 36.98630137
52 Sahana Acharya G 12 19 7 28 2 55 75.34246575
53 Sanjana V 3 16 2 7 2 31 42.46575342
54 Shahaban Sharaf A 5 8 3 10 2 28 38.35616438
55 Shilpa Siddappa Jayi 8 10 3 12 2 35 47.94520548
56 Shubhalaxmi K 9 13 6 28 2 57 78.08219178
57 Sneha A 7 13 6 26 2 53 72.60273973
58 Sreelakshmi S V 5 10 5 14 2 34 46.57534247
59 Sruthy S Kumar 1 6 2 3 2 13 17.80821918
60 Subodh SB 0 1 2 0 2 18 24.65753425
61 Supritha M Shetty 6 13 4 24 2 47 64.38356164
62 Sushmita Shashikant Shinge 7 17 5 26 2 52 71.23287671
63 Swarnima Sharma 6 13 3 21 2 52 71.23287671
64 Ujwala 7 19 7 28 2 56 76.71232877
65 Varsha T S 7 13 2 18 2 38 52.05479452
66 Vinod 1 9 3 19 2 31 42.46575342
67 Vysree Manoj V P 3 0 0 0 2 16 21.91780822
68 Yasodha Upadhaya 2 13 4 21 2 30 41.09589041
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 10 8 15 9 0 42 100
1 Abhijna Shetty 1 2 0 0 0 3 7.142857143
2 Abisha Mohanan K 0 1 0 0 0 1 2.380952381
3 Ajmal Ibrahim T 0 1 0 0 0 1 2.380952381
4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
6 Amritha V 1 3 0 0 0 4 9.523809524
7 Amruta Narayan Nagekar 9 7 15 8 0 39 92.85714286
8 Anantha Krishnan V K 0 3 0 0 0 3 7.142857143
9 Anjana K V 0 0 0 0 0 0 0
10 Ankya C 0 2 0 0 0 2 4.761904762
11 Aparna S Nandan 0 3 0 0 0 3 7.142857143
12 Archana P 9 7 13 8 0 37 88.0952381
13 Arsha 1 3 0 0 0 4 9.523809524
14 Arunima O P 10 8 15 8 0 41 97.61904762
15 Arya Anand 1 3 0 0 0 4 9.523809524
16 Aswathi VVS 1 2 0 0 0 3 7.142857143
17 Athira S 0 1 0 0 0 1 2.380952381
18 Aysha Razeen Moulana 9 7 11 7 0 34 80.95238095
19 Chithira N A 0 0 0 0 0 0 0
20 Deeksha 3 1 4 2 0 10 23.80952381
21 Dhanyashree P N 1 3 1 0 0 5 11.9047619
22 Divyashree 0 0 1 0 0 1 2.380952381
23 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0
24 Harshitha V 10 8 15 9 0 42 100
25 Irfan Habeeb K 0 3 0 0 0 3 7.142857143
26 Jerald G Dais 0 0 0 0 0 0 0
27 Jhansi Rani M B 10 8 15 9 0 42 100
28 K Shreeraksha 9 8 15 9 0 41 97.61904762
29 Karthik K S 4 0 0 0 0 4 9.523809524
30 Keerthi Shetty 8 8 10 8 0 34 80.95238095
31 Kripalini A K 0 3 0 0 0 3 7.142857143
32 Krishna Kumar P 10 8 15 8 0 41 97.61904762
33 Malavika Raj 0 2 0 0 0 2 4.761904762
34 Maruthi B 10 8 15 9 0 42 100
35 Mithali M Shetty 6 7 10 8 0 31 73.80952381
36 Mohammed Aliyan Momin 1 3 1 0 0 5 11.9047619
37 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0
38 N S Vandana Dhanalakhmi 10 8 15 9 0 42 100
39 Nazreen Mohammed 1 3 0 0 0 4 9.523809524
40 Nikhil R Dodamani 9 8 15 9 0 41 97.61904762
41 Nishana M 0 1 0 0 0 1 2.380952381
42 Polawar Shubham Vivekanand 0 2 0 0 0 2 4.761904762
43 Prajwal Sanakyanavar 9 6 9 6 0 30 71.42857143
44 Prajwala 9 8 15 9 0 41 97.61904762
45 Pynkhamti Warbah 8 8 11 6 0 33 78.57142857
46 Ranjitha M S 10 7 13 8 0 38 90.47619048
47 Rashmi M 7 7 14 8 0 36 85.71428571
48 Rhulaselu Phesao 1 3 0 0 0 4 9.523809524
49 Sachin Lakkashetti 9 8 13 8 0 38 90.47619048
50 Safna Sulaiman 0 2 0 0 0 2 4.761904762
51 Sahana Acharya G 10 8 15 9 0 42 100
52 Sanjana V 6 6 7 4 0 23 54.76190476
53 Shahaban Sharaf A 0 0 0 0 0 0 0
54 Shilpa Siddappa Jayi 10 5 14 8 0 37 88.0952381
55 Shubhalaxmi K 10 8 15 9 0 42 100
56 Sneha A 10 8 14 9 0 41 97.61904762
57 Sreelakshmi S V 0 3 1 0 0 4 9.523809524
58 Sruthy S Kumar 1 2 0 0 0 3 7.142857143
59 Subodh SB 1 0 0 0 0 1 2.380952381
60 Supritha M Shetty 10 8 14 9 0 41 97.61904762
61 Sushmita Shashikant Shinge 9 8 14 9 0 40 95.23809524
62 Swarnima Sharma 8 5 9 5 0 27 64.28571429
63 Ujwala 3 3 1 0 0 7 16.66666667
64 Varsha T S 9 8 11 8 0 36 85.71428571
65 Vinod 6 3 5 5 0 19 45.23809524
66 Vysree Manoj V P 0 0 0 1 0 1 2.380952381
67 Yasodha Upadhaya 10 7 14 7 0 38 90.47619048
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 17 14 25 14 0 70 100
1 Abhijna Shetty 0 5 2 0 0 7 10
2 Abisha Mohanan K 0 1 0 0 0 1 1.428571429
3 Ajmal Ibrahim T 0 4 1 0 0 5 7.142857143
4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
5 Amjath Khan C T 0 0 1 0 0 1 1.428571429
6 Amritha V 3 5 2 0 0 10 14.28571429
7 Amruta Narayan Nagekar 15 10 23 12 0 60 85.71428571
8 Anantha Krishnan V K 0 4 1 0 0 5 7.142857143
9 Anjana K V 0 1 1 0 0 2 2.857142857
10 Ankya C 0 4 0 0 0 4 5.714285714
11 Aparna S Nandan 0 5 1 0 0 6 8.571428571
12 Archana P 16 14 25 13 0 68 97.14285714
13 Arsha 1 5 1 0 0 7 10
14 Arunima O P 14 14 24 14 0 66 94.28571429
15 Arya Anand 0 4 1 0 0 5 7.142857143
16 Aswathi VVS 0 4 2 0 0 6 8.571428571
17 Athira S 0 4 0 0 0 4 5.714285714
18 Aysha Razeen Moulana 12 7 24 13 0 56 80
19 Chithira N A 0 2 1 0 0 3 4.285714286
20 Deeksha 0 0 1 0 0 1 1.428571429
21 Dhanyashree P N 1 5 3 1 0 10 14.28571429
22 Divyashree 1 0 0 0 0 1 1.428571429
23 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0
24 Harshitha V 14 14 25 14 0 67 95.71428571
25 Irfan Habeeb K 0 5 1 0 0 6 8.571428571
26 Jerald G Dais 0 1 0 0 0 1 1.428571429
27 Jhansi Rani M B 16 14 25 14 0 69 98.57142857
28 K Shreeraksha 15 13 25 14 0 67 95.71428571
29 Karthik K S 0 0 0 0 0 0 0
30 Keerthi Shetty 14 12 17 10 0 53 75.71428571
31 Kripalini A K 0 5 1 0 0 6 8.571428571
32 Krishna Kumar P 16 12 25 13 0 66 94.28571429
33 Malavika Raj 0 3 1 0 0 4 5.714285714
34 Maruthi B 16 13 23 13 0 65 92.85714286
35 Mithali M Shetty 13 13 21 12 0 59 84.28571429
36 Mohammed Aliyan Momin 12 10 12 7 0 41 58.57142857
37 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0
38 N S Vandana Dhanalakhmi 15 14 22 14 0 65 92.85714286
39 Nazreen Mohammed 12 10 13 6 0 41 58.57142857
40 Nikhil R Dodamani 14 11 21 12 0 58 82.85714286
41 Nishana M 0 3 1 0 0 4 5.714285714
42 Polawar Shubham Vivekanand 0 4 1 0 0 5 7.142857143
43 Prajwal Sanakyanavar 16 8 12 10 0 46 65.71428571
44 Prajwala 16 14 25 14 0 69 98.57142857
45 Pynkhamti Warbah 13 12 20 10 0 55 78.57142857
46 Ranjitha M S 15 14 25 13 0 67 95.71428571
47 Rashmi M 16 13 24 14 0 67 95.71428571
48 Rhulaselu Phesao 0 3 1 0 0 4 5.714285714
49 Sachin Lakkashetti 13 11 21 11 0 56 80
50 Safna Sulaiman 0 3 1 0 0 4 5.714285714
51 Sahana Acharya G 16 14 25 13 0 68 97.14285714
52 Sanjana V 0 4 2 0 0 6 8.571428571
53 Shahaban Sharaf A 0 0 1 0 0 1 1.428571429
54 Shilpa Siddappa Jayi 16 12 20 13 0 61 87.14285714
55 Shubhalaxmi K 15 14 25 14 0 68 97.14285714
56 Sneha A 16 14 25 14 0 69 98.57142857
57 Sreelakshmi S V 0 5 3 0 0 8 11.42857143
58 Sruthy S Kumar 0 2 1 0 0 3 4.285714286
59 Subodh SB 1 3 1 0 0 5 7.142857143
60 Supritha M Shetty 16 14 22 14 0 66 94.28571429
61 Sushmita Shashikant Shinge 16 14 24 14 0 68 97.14285714
62 Swarnima Sharma 11 11 20 9 0 51 72.85714286
63 Ujwala 9 11 12 8 0 40 57.14285714
64 Varsha T S 16 14 24 14 0 68 97.14285714
65 Vinod 14 11 16 12 0 53 75.71428571
66 Vysree Manoj V P 0 0 0 1 0 1 1.428571429
67 Yasodha Upadhaya 5 8 12 4 0 29 41.42857143
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 18 9 16 10 0 53 100
1 Abhijna Shetty 0 2 1 0 0 3 5.660377358
2 Abisha Mohanan K 0 1 2 0 0 3 5.660377358
3 Ajmal Ibrahim T 0 2 3 0 0 5 9.433962264
4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
6 Amritha V 0 2 3 0 0 5 9.433962264
7 Amruta Narayan Nagekar 15 7 12 9 0 43 81.13207547
8 Anantha Krishnan V K 0 2 3 0 0 5 9.433962264
9 Anjana K V 1 0 1 0 0 2 3.773584906
10 Ankya C 0 2 3 0 0 5 9.433962264
11 Aparna S Nandan 0 2 2 0 0 4 7.547169811
12 Archana P 5 6 7 4 0 22 41.50943396
13 Arsha 0 2 3 0 0 5 9.433962264
14 Arunima O P 1 3 3 0 0 7 13.20754717
15 Arya Anand 0 2 3 0 0 5 9.433962264
16 Aswathi VVS 0 2 3 0 0 5 9.433962264
17 Athira S 0 2 1 0 0 3 5.660377358
18 Aysha Razeen Moulana 18 7 14 9 0 48 90.56603774
19 Chithira N A 0 2 2 0 0 4 7.547169811
20 Deeksha 3 2 1 3 0 9 16.98113208
21 Dhanyashree P N 0 2 2 1 0 5 9.433962264
22 Divyashree 0 1 0 0 0 1 1.886792453
23 Harigovind P 1 1 2 0 0 4 7.547169811
24 Harshitha V 15 9 12 9 0 45 84.90566038
25 Irfan Habeeb K 0 2 2 0 0 4 7.547169811
26 Jerald G Dais 0 1 0 0 0 1 1.886792453
27 Jhansi Rani M B 14 7 13 6 0 40 75.47169811
28 K Shreeraksha 18 9 15 10 0 52 98.11320755
29 Karthik K S 0 0 1 0 0 1 1.886792453
30 Keerthi Shetty 14 5 12 9 0 40 75.47169811
31 Kripalini A K 0 2 3 0 0 5 9.433962264
32 Krishna Kumar P 17 8 15 9 0 49 92.45283019
33 Malavika Raj 1 2 2 0 0 5 9.433962264
34 Maruthi B 13 8 13 8 0 42 79.24528302
35 Mithali M Shetty 15 9 12 6 0 42 79.24528302
36 Mohammed Aliyan Momin 15 8 13 8 0 44 83.01886792
37 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0
38 N S Vandana Dhanalakhmi 16 8 15 10 0 49 92.45283019
39 Nazreen Mohammed 17 8 12 9 0 46 86.79245283
40 Nikhil R Dodamani 16 8 14 8 0 46 86.79245283
41 Nishana M 0 2 2 0 0 4 7.547169811
42 Polawar Shubham Vivekanand 0 2 2 0 0 4 7.547169811
43 Prajwal Sanakyanavar 15 8 5 6 0 34 64.1509434
44 Prajwala 18 9 15 9 0 51 96.22641509
45 Pynkhamti Warbah 0 1 0 0 0 1 1.886792453
46 Ranjitha M S 14 7 13 6 0 40 75.47169811
47 Rashmi M 18 9 14 10 0 51 96.22641509
48 Rhulaselu Phesao 0 1 2 0 0 3 5.660377358
49 Sachin Lakkashetti 0 2 2 0 0 4 7.547169811
50 Safna Sulaiman 0 2 2 0 0 4 7.547169811
51 Sahana Acharya G 18 9 14 10 0 51 96.22641509
52 Sanjana V 0 2 2 0 0 4 7.547169811
53 Shahaban Sharaf A 0 0 0 0 0 0 0
54 Shilpa Siddappa Jayi 1 2 3 0 0 6 11.32075472
55 Shubhalaxmi K 17 9 15 10 0 51 96.22641509
56 Sneha A 18 9 14 10 0 51 96.22641509
57 Sreelakshmi S V 0 1 2 0 0 3 5.660377358
58 Sruthy S Kumar 0 2 3 0 0 5 9.433962264
59 Subodh SB 1 1 1 0 0 3 5.660377358
60 Supritha M Shetty 15 7 14 7 0 43 81.13207547
61 Sushmita Shashikant Shinge 15 7 15 9 0 46 86.79245283
62 Swarnima Sharma 0 2 2 0 0 4 7.547169811
63 Ujwala 15 9 14 9 0 47 88.67924528
64 Varsha T S 18 9 12 8 0 47 88.67924528
65 Vinod 13 7 11 8 0 39 73.58490566
66 Vysree Manoj V P 0 0 1 0 0 1 1.886792453
67 Yasodha Upadhaya 0 2 3 0 0 5 9.433962264
Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 7 20 15 14 10 66 100
1 Abhijna Shetty 7 19 13 14 10 63 95.45454545
2 Abisha Mohanan K 5 18 14 13 9 59 89.39393939
3 Ajmal Ibrahim T 3 14 13 9 7 46 69.6969697
4 Akshay Unni 0 0 4 0 0 4 6.060606061
5 Amjath Khan C T 0 0 4 0 0 4 6.060606061
6 Amritha V 7 20 15 14 8 64 96.96969697
7 Amruta Narayan Nagekar 7 18 10 11 9 55 83.33333333
8 Anantha Krishnan V K 6 17 15 14 10 62 93.93939394
9 Anjana K V 3 14 4 10 2 33 50
10 Ankya C 7 18 15 14 6 60 90.90909091
11 Aparna S Nandan 7 20 15 14 9 65 98.48484848
12 Archana P 6 20 15 14 10 65 98.48484848
13 Arsha 5 20 15 14 10 64 96.96969697
14 Arunima O P 7 20 15 14 10 66 100
15 Arya Anand 7 20 15 14 10 66 100
16 Aswathi VVS 7 20 15 14 10 66 100
17 Athira S 7 18 15 12 8 60 90.90909091
18 Aysha Razeen Moulana 7 13 12 13 9 54 81.81818182
19 Chithira N A 1 9 5 10 8 33 50
20 Deeksha 0 1 4 0 1 6 9.090909091
21 Dhanyashree P N 7 20 15 14 10 66 100
22 Divyashree 6 18 15 14 10 63 95.45454545
23 Harigovind P 0 0 4 0 0 4 6.060606061
24 Harshitha V 7 20 15 14 10 66 100
25 Irfan Habeeb K 3 12 13 7 6 41 62.12121212
26 Jerald G Dais 3 11 12 11 2 39 59.09090909
27 Jhansi Rani M B 7 20 15 14 10 66 100
28 K Shreeraksha 7 20 15 14 10 66 100
29 Karthik K S 2 1 4 0 0 7 10.60606061
30 Keerthi Shetty 5 19 15 14 9 62 93.93939394
31 Kripalini A K 6 20 15 14 10 65 98.48484848
32 Krishna Kumar P 7 20 15 14 10 66 100
33 Malavika Raj 7 19 15 14 10 65 98.48484848
34 Maruthi B 7 20 15 13 10 65 98.48484848
35 Mithali M Shetty 7 20 15 14 10 66 100
36 Mohammed Aliyan Momin 7 20 15 14 10 66 100
37 Muhammed Ajmal S 0 2 4 0 0 6 9.090909091
38 N S Vandana Dhanalakhmi 7 20 15 14 10 66 100
39 Nazreen Mohammed 7 16 14 14 10 61 92.42424242
40 Nikhil R Dodamani 7 20 15 14 10 66 100
41 Nishana M 6 18 7 11 8 50 75.75757576
42 Nitin Singh 0 0 0 0 0 0 0
43 Polawar Shubham Vivekanand 7 17 15 14 9 62 93.93939394
44 Prajwal Sanakyanavar 7 20 15 14 10 66 100
45 Prajwala 7 20 15 14 10 66 100
46 Pynkhamti Warbah 7 20 12 9 10 58 87.87878788
47 Ranjitha M S 7 20 15 14 10 66 100
48 Rashmi M 6 20 15 14 10 65 98.48484848
49 Rhulaselu Phesao 6 16 10 12 10 54 81.81818182
50 Sachin Lakkashetti 7 19 15 14 10 65 98.48484848
51 Safna Sulaiman 6 20 15 14 10 65 98.48484848
52 Sahana Acharya G 7 20 15 14 10 66 100
53 Sanjana V 7 20 15 14 10 66 100
54 Shahaban Sharaf A 3 6 4 8 8 29 43.93939394
55 Shilpa Siddappa Jayi 5 17 10 12 7 51 77.27272727
56 Shubhalaxmi K 7 20 15 14 10 66 100
57 Sneha A 7 19 15 14 10 65 98.48484848
58 Sreelakshmi S V 7 17 15 14 8 61 92.42424242
59 Sruthy S Kumar 7 20 15 14 10 66 100
60 Subodh SB 4 13 15 1 9 42 63.63636364
61 Supritha M Shetty 6 20 15 13 10 64 96.96969697
62 Sushmita Shashikant Shinge 7 18 14 14 9 62 93.93939394
63 Swarnima Sharma 7 19 14 14 10 64 96.96969697
64 Ujwala 7 20 15 14 10 66 100
65 Varsha T S 5 16 13 13 9 56 84.84848485
66 Vinod 7 17 13 14 9 60 90.90909091
67 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
68 Yasodha Upadhaya 6 20 13 9 7 55 83.33333333
Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 18 18 3 9 14 62 100
1 Abhijna Shetty 18 16 3 8 14 59 95.16129032
2 Abisha Mohanan K 17 16 3 8 14 58 93.5483871
3 Ajmal Ibrahim T 18 18 3 6 14 59 95.16129032
4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
6 Amritha V 18 18 3 8 14 61 98.38709677
7 Amruta Narayan Nagekar 16 18 3 8 14 59 95.16129032
8 Anantha Krishnan V K 12 12 2 8 12 46 74.19354839
9 Anjana K V 13 12 0 3 9 37 59.67741935
10 Ankya C 13 18 3 7 13 54 87.09677419
11 Anusha R Shastry 17 18 3 9 14 61 98.38709677
12 Aparna S Nandan 18 16 3 9 14 60 96.77419355
13 Archana P 18 18 3 9 14 62 100
14 Arsha 18 18 3 9 14 62 100
15 Arunima O P 18 18 3 9 14 62 100
16 Arya Anand 18 18 3 9 14 62 100
17 Aswathi VVS 18 16 3 8 14 59 95.16129032
18 Athira S 16 18 3 8 11 56 90.32258065
19 Aysha Razeen Moulana 12 18 2 7 14 53 85.48387097
20 Chithira N A 15 18 1 8 8 50 80.64516129
21 Deeksha 18 18 3 9 14 62 100
22 Dhanyashree P N 18 18 3 9 14 62 100
23 Divyashree 0 0 0 0 1 1 1.612903226
24 Harigovind P 18 18 3 8 14 61 98.38709677
25 Harshitha V 14 10 1 4 12 41 66.12903226
26 Irfan Habeeb K 8 12 1 5 10 36 58.06451613
27 Jerald G Dais 18 18 3 9 14 62 100
28 Jhansi Rani M B 18 18 3 9 14 62 100
29 K Shreeraksha 1 0 0 0 2 3 4.838709677
30 Karthik K S 15 16 3 7 11 52 83.87096774
31 Keerthi Shetty 17 18 3 9 12 59 95.16129032
32 Kripalini A K 18 18 3 9 14 62 100
33 Krishna Kumar P 18 18 3 8 14 61 98.38709677
34 Malavika Raj 17 18 3 9 14 61 98.38709677
35 Maruthi B 16 18 3 9 14 60 96.77419355
36 Mithali M Shetty 18 18 3 9 14 62 100
37 Mohammed Aliyan Momin 0 0 0 0 0 0 0
38 Muhammed Ajmal S 18 18 3 9 14 62 100
39 N S Vandana Dhanalakhmi 9 16 3 8 14 50 80.64516129
40 Nazreen Mohammed 17 16 3 9 14 59 95.16129032
41 Nikhil R Dodamani 11 12 0 2 8 33 53.22580645
42 Nishana M 18 18 3 9 14 62 100
43 Nitin Singh 14 18 3 9 14 58 93.5483871
44 Polawar Shubham Vivekanand 18 18 3 9 14 62 100
45 Prajwal Sanakyanavar 18 18 3 9 14 62 100
46 Prajwala 17 18 3 9 14 61 98.38709677
47 Pynkhamti Warbah 18 18 2 9 12 59 95.16129032
48 Ranjitha M S 15 16 2 8 14 55 88.70967742
49 Rashmi M 17 18 3 9 14 61 98.38709677
50 Rhulaselu Phesao 16 16 3 9 14 58 93.5483871
51 Sachin Lakkashetti 18 18 3 9 14 62 100
52 Safna Sulaiman 14 18 3 8 14 57 91.93548387
53 Sahana Acharya G 10 12 0 4 12 38 61.29032258
54 Sanjana V 14 16 1 7 11 49 79.03225806
55 Shahaban Sharaf A 18 18 3 9 14 62 100
56 Shilpa Siddappa Jayi 18 18 3 9 14 62 100
57 Shubhalaxmi K 17 16 3 9 12 57 91.93548387
58 Sneha A 18 18 3 9 14 62 100
59 Sreelakshmi S V 11 6 3 1 8 29 46.77419355
60 Sruthy S Kumar 17 18 3 9 14 61 98.38709677
61 Subodh SB 16 18 3 9 14 60 96.77419355
62 Supritha M Shetty 16 18 3 7 13 57 91.93548387
63 Sushmita Shashikant Shinge 18 18 3 9 14 62 100
64 Swarnima Sharma 16 16 2 8 11 53 85.48387097
65 Ujwala 12 18 3 7 10 50 80.64516129
66 Varsha T S 0 0 0 0 0 0 0
67 Vinod 15 18 2 7 12 54 87.09677419
68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
69 Yasodha Upadhaya 20 12 13 0 14 59 95.16129032
Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 24 16 5 1 14 60 100
1 Abhijna Shetty 24 16 5 1 14 60 100
2 Abisha Mohanan K 24 16 5 1 13 59 98.33333333
3 Ajmal Ibrahim T 20 15 4 0 14 53 88.33333333
4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
5 Amjath Khan C T 0 1 0 0 0 1 1.666666667
6 Amritha V 24 16 5 1 14 60 100
7 Amruta Narayan Nagekar 24 13 5 1 14 57 95
8 Anantha Krishnan V K 23 16 4 1 14 58 96.66666667
9 Anjana K V 23 11 0 0 9 43 71.66666667
10 Ankya C 23 16 5 1 14 59 98.33333333
11 Anusha R Shastry 0 16 4 1 0 21 35
12 Aparna S Nandan 24 16 5 1 14 60 100
13 Archana P 24 16 5 1 14 60 100
14 Arsha 24 16 5 1 14 60 100
15 Arunima O P 24 16 5 1 14 60 100
16 Arya Anand 24 16 5 1 14 60 100
17 Aswathi VVS 24 16 5 1 14 60 100
18 Athira S 24 16 5 1 14 60 100
19 Aysha Razeen Moulana 24 16 5 1 14 60 100
20 Chithira N A 24 16 5 1 13 59 98.33333333
21 Deeksha 24 16 5 1 14 60 100
22 Dhanyashree P N 24 16 5 1 14 60 100
23 Divyashree 24 0 0 0 6 30 50
24 Harigovind P 0 16 5 1 0 22 36.66666667
25 Harshitha V 21 16 3 1 14 55 91.66666667
26 Irfan Habeeb K 24 4 1 1 11 41 68.33333333
27 Jerald G Dais 14 16 4 1 4 39 65
28 Jhansi Rani M B 22 16 5 1 13 57 95
29 K Shreeraksha 24 0 0 0 14 38 63.33333333
30 Karthik K S 0 14 4 1 0 19 31.66666667
31 Keerthi Shetty 24 16 5 1 12 58 96.66666667
32 Kripalini A K 24 16 5 1 14 60 100
33 Krishna Kumar P 24 16 5 1 14 60 100
34 Malavika Raj 24 16 5 1 14 60 100
35 Maruthi B 23 13 5 1 14 56 93.33333333
36 Mithali M Shetty 24 16 5 1 14 60 100
37 Mohammed Aliyan Momin 24 0 0 0 14 38 63.33333333
38 Muhammed Ajmal S 0 16 5 1 0 22 36.66666667
39 N S Vandana Dhanalakhmi 24 16 5 1 14 60 100
40 Nazreen Mohammed 19 16 4 1 12 52 86.66666667
41 Nikhil R Dodamani 24 16 3 0 14 57 95
42 Nishana M 22 16 5 1 13 57 95
43 Nitin Singh 0 14 4 1 0 19 31.66666667
44 Polawar Shubham Vivekanand 24 16 5 1 14 60 100
45 Prajwal Sanakyanavar 24 16 5 1 8 54 90
46 Prajwala 22 16 5 1 14 58 96.66666667
47 Pynkhamti Warbah 24 14 5 1 12 56 93.33333333
48 Ranjitha M S 24 14 5 1 14 58 96.66666667
49 Rashmi M 23 16 5 1 14 59 98.33333333
50 Rhulaselu Phesao 23 16 4 1 11 55 91.66666667
51 Sachin Lakkashetti 24 16 5 1 14 60 100
52 Safna Sulaiman 24 16 5 1 14 60 100
53 Sahana Acharya G 24 7 0 0 14 45 75
54 Sanjana V 23 16 3 1 14 57 95
55 Shahaban Sharaf A 6 16 5 1 6 34 56.66666667
56 Shilpa Siddappa Jayi 22 16 5 1 10 54 90
57 Shubhalaxmi K 24 16 5 1 14 60 100
58 Sneha A 24 16 5 1 14 60 100
59 Sreelakshmi S V 24 6 2 0 14 46 76.66666667
60 Sruthy S Kumar 24 16 5 1 14 60 100
61 Subodh SB 23 16 5 1 4 49 81.66666667
62 Supritha M Shetty 24 16 5 1 14 60 100
63 Sushmita Shashikant Shinge 24 16 5 1 14 60 100
64 Swarnima Sharma 24 16 5 1 14 60 100
65 Ujwala 22 16 3 1 14 56 93.33333333
66 Varsha T S 21 0 0 0 12 33 55
67 Vinod 21 14 5 1 8 49 81.66666667
68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
69 Yasodha Upadhaya 20 12 13 0 14 59 98.33333333
Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 12 13 13 0 16 54 100
1 Abhijna Shetty 12 13 13 0 15 53 98.14814815
2 Abisha Mohanan K 10 13 14 0 16 53 98.14814815
3 Ajmal Ibrahim T 12 13 11 0 11 47 87.03703704
4 Akshay Unni 0 0 1 0 0 1 1.851851852
5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
6 Amritha V 12 13 14 0 16 55 101.8518519
7 Amruta Narayan Nagekar 12 13 14 0 15 54 100
8 Anantha Krishnan V K 12 13 14 0 16 55 101.8518519
9 Anjana K V 0 0 2 0 2 4 7.407407407
10 Ankya C 12 13 14 0 16 55 101.8518519
11 Anusha R Shastry 0 0 0 0 0 0 0
12 Aparna S Nandan 12 13 14 0 4 43 79.62962963
13 Archana P 12 13 13 0 16 54 100
14 Arsha 12 13 14 0 16 55 101.8518519
15 Arunima O P 12 13 14 0 16 55 101.8518519
16 Arya Anand 12 12 14 0 16 54 100
17 Aswathi VVS 12 13 14 0 16 55 101.8518519
18 Athira S 12 11 13 0 16 52 96.2962963
19 Aysha Razeen Moulana 12 13 12 0 16 53 98.14814815
20 Chithira N A 12 12 12 0 15 51 94.44444444
21 Deeksha 12 13 13 0 15 53 98.14814815
22 Dhanyashree P N 12 13 14 0 16 55 101.8518519
23 Divyashree 12 12 12 0 16 52 96.2962963
24 Harigovind P 0 0 0 0 15 15 27.77777778
25 Harshitha V 12 13 14 0 0 39 72.22222222
26 Irfan Habeeb K 12 11 5 0 16 44 81.48148148
27 Jerald G Dais 12 9 8 0 9 38 70.37037037
28 Jhansi Rani M B 12 13 14 0 9 48 88.88888889
29 K Shreeraksha 12 13 14 0 16 55 101.8518519
30 Karthik K S 0 0 0 0 16 16 29.62962963
31 Keerthi Shetty 12 9 10 0 0 31 57.40740741
32 Kripalini A K 12 13 14 0 14 53 98.14814815
33 Krishna Kumar P 12 13 14 0 16 55 101.8518519
34 Malavika Raj 12 13 14 0 16 55 101.8518519
35 Maruthi B 12 13 14 0 16 55 101.8518519
36 Mithali M Shetty 12 13 14 0 16 55 101.8518519
37 Mohammed Aliyan Momin 12 13 14 0 16 55 101.8518519
38 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 16 16 29.62962963
39 N S Vandana Dhanalakhmi 12 13 12 0 0 37 68.51851852
40 Nazreen Mohammed 12 13 13 0 15 53 98.14814815
41 Nikhil R Dodamani 10 13 13 0 15 51 94.44444444
42 Nishana M 8 13 8 0 15 44 81.48148148
43 Nitin Singh 0 0 0 0 0 0 0
44 Polawar Shubham Vivekanand 12 13 13 0 14 52 96.2962963
45 Prajwal Sanakyanavar 12 12 12 0 0 36 66.66666667
46 Prajwala 12 13 14 0 16 55 101.8518519
47 Pynkhamti Warbah 10 13 14 0 15 52 96.2962963
48 Ranjitha M S 12 13 14 0 16 55 101.8518519
49 Rashmi M 12 13 14 0 16 55 101.8518519
50 Rhulaselu Phesao 10 13 13 0 16 52 96.2962963
51 Sachin Lakkashetti 12 13 14 0 16 55 101.8518519
52 Safna Sulaiman 12 13 14 0 16 55 101.8518519
53 Sahana Acharya G 12 13 14 0 16 55 101.8518519
54 Sanjana V 12 13 14 0 16 55 101.8518519
55 Shahaban Sharaf A 4 4 2 0 16 26 48.14814815
56 Shilpa Siddappa Jayi 12 13 13 0 16 54 100
57 Shubhalaxmi K 12 13 14 0 2 41 75.92592593
58 Sneha A 12 13 14 0 15 54 100
59 Sreelakshmi S V 12 13 14 0 16 55 101.8518519
60 Sruthy S Kumar 12 13 13 0 16 54 100
61 Subodh SB 12 12 10 0 16 50 92.59259259
62 Supritha M Shetty 12 13 14 0 16 55 101.8518519
63 Sushmita Shashikant Shinge 12 13 14 0 12 51 94.44444444
64 Swarnima Sharma 12 13 13 0 16 54 100
65 Ujwala 12 13 14 0 16 55 101.8518519
66 Varsha T S 12 13 13 0 16 54 100
67 Vinod 12 11 11 0 16 50 92.59259259
68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 16 16 29.62962963
69 Yasodha Upadhaya 10 12 13 0 14 49 90.74074074
S

Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 2 13 11 0 13 39 100
1 Abhijna Shetty 2 13 11 0 13 39 100
2 Abisha Mohanan K 2 13 11 0 11 37 94.87179487
3 Ajmal Ibrahim T 2 13 11 0 6 32 82.05128205
4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
6 Amritha V 2 13 11 0 13 39 100
7 Amruta Narayan Nagekar 2 13 11 0 11 37 94.87179487
8 Anantha Krishnan V K 2 13 11 0 13 39 100
9 Anjana K V 0 0 10 0 2 12 30.76923077
10 Ankya C 2 13 11 0 11 37 94.87179487
11 Anusha R Shastry 0 0 0 0 0 0
12 Aparna S Nandan 2 13 11 0 13 39 100
13 Archana P 2 13 11 0 13 39 100
14 Arsha 2 13 11 0 13 39 100
15 Arunima O P 2 13 11 0 13 39 100
16 Arya Anand 2 12 11 0 13 38 97.43589744
17 Aswathi VVS 2 13 11 0 13 39 100
18 Athira S 2 11 11 0 13 37 94.87179487
19 Aysha Razeen Moulana 2 13 11 0 11 37 94.87179487
20 Chithira N A 0 12 10 0 5 27 69.23076923
21 Deeksha 0 13 10 0 5 28 71.79487179
22 Dhanyashree P N 2 13 11 0 13 39 100
23 Divyashree 2 12 11 0 13 38 97.43589744
24 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0
25 Harshitha V 2 13 11 0 13 39 100
26 Irfan Habeeb K 2 11 9 0 5 27 69.23076923
27 Jerald G Dais 2 9 6 0 5 22 56.41025641
28 Jhansi Rani M B 2 13 11 0 13 39 100
29 K Shreeraksha 2 13 11 0 13 39 100
30 Karthik K S 0 0 0 0 0 0 0
31 Keerthi Shetty 1 9 9 0 11 30 76.92307692
32 Kripalini A K 2 13 11 0 13 39 100
33 Krishna Kumar P 2 13 11 0 13 39 100
34 Malavika Raj 2 13 11 0 13 39 100
35 Maruthi B 2 13 11 0 13 39 100
36 Mithali M Shetty 2 13 11 0 13 39 100
37 Mohammed Aliyan Momin 2 13 11 0 13 39 100
38 Muhammed Ajmal S 0 0 1 0 0 1 2.564102564
39 N S Vandana Dhanalakhmi 2 13 11 0 13 39 100
40 Nazreen Mohammed 2 13 11 0 11 37 94.87179487
41 Nikhil R Dodamani 1 13 10 0 13 37 94.87179487
42 Nishana M 2 13 11 0 5 31 79.48717949
43 Nitin Singh 0 0 11 0 0 11 28.20512821
44 Polawar Shubham Vivekanand 2 13 11 0 9 35 89.74358974
45 Prajwal Sanakyanavar 2 12 10 0 13 37 94.87179487
46 Prajwala 2 13 11 0 13 39 100
47 Pynkhamti Warbah 2 13 11 0 13 39 100
48 Ranjitha M S 2 13 11 0 13 39 100
49 Rashmi M 2 13 11 0 13 39 100
50 Rhulaselu Phesao 2 13 10 0 4 29 74.35897436
51 Sachin Lakkashetti 2 13 11 0 13 39 100
52 Safna Sulaiman 2 13 11 0 13 39 100
53 Sahana Acharya G 2 13 11 0 13 39 100
54 Sanjana V 2 13 11 0 11 37 94.87179487
55 Shahaban Sharaf A 0 4 0 0 6 10 25.64102564
56 Shilpa Siddappa Jayi 2 13 11 0 7 33 84.61538462
57 Shubhalaxmi K 2 13 11 0 13 39 100
58 Sneha A 2 13 11 0 13 39 100
59 Sreelakshmi S V 2 13 11 0 13 39 100
60 Sruthy S Kumar 2 13 11 0 11 37 94.87179487
61 Subodh SB 2 12 8 0 9 31 79.48717949
62 Supritha M Shetty 2 13 11 0 13 39 100
63 Sushmita Shashikant Shinge 2 13 11 0 11 37 94.87179487
64 Swarnima Sharma 2 13 11 0 9 35 89.74358974
65 Ujwala 2 13 11 0 13 39 100
66 Varsha T S 1 13 11 0 9 34 87.17948718
67 Vinod 2 11 11 0 13 37 94.87179487
68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
69 Yasodha Upadhaya 2 12 11 0 9 34 87.17948718
S

Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 9 14 12 10 8 53 100
1 Abhijna Shetty 8 12 11 9 8 48 90.56603774
2 Abisha Mohanan K 8 11 11 10 6 46 86.79245283
3 Ajmal Ibrahim T 3 5 7 3 4 22 41.50943396
4 Akshay Unni 0 0 1 0 0 1 1.886792453
5 Amjath Khan C T 0 0 2 0 1 3 5.660377358
6 Amritha V 8 14 12 10 8 52 98.11320755
7 Amruta Narayan Nagekar 7 13 11 9 8 48 90.56603774
8 Anantha Krishnan V K 8 12 11 9 8 48 90.56603774
9 Anjana K V 0 0 2 0 0 2 3.773584906
10 Ankya C 3 9 6 5 3 26 49.05660377
11 Anusha R Shastry 0 0 0 0 0 0 0
12 Aparna S Nandan 9 14 11 10 7 51 96.22641509
13 Archana P 7 10 11 8 8 44 83.01886792
14 Arsha 5 5 4 5 3 22 41.50943396
15 Arunima O P 9 13 12 9 6 49 92.45283019
16 Arya Anand 8 14 11 8 7 48 90.56603774
17 Aswathi VVS 8 9 9 7 4 37 69.81132075
18 Athira S 7 6 8 7 5 33 62.26415094
19 Aysha Razeen Moulana 9 14 12 10 8 53 100
20 Chithira N A 0 1 1 0 0 2 3.773584906
21 Deeksha 0 0 1 0 0 1 1.886792453
22 Dhanyashree P N 8 7 11 8 4 38 71.69811321
23 Divyashree 6 6 8 7 5 32 60.37735849
24 Harigovind P 0 0 2 0 0 2 3.773584906
25 Harshitha V 9 12 11 9 6 47 88.67924528
26 Irfan Habeeb K 1 0 2 1 0 4 7.547169811
27 Jerald G Dais 0 0 1 1 0 2 3.773584906
28 Jhansi Rani M B 9 14 11 10 8 52 98.11320755
29 K Shreeraksha 7 12 11 9 8 47 88.67924528
30 Karthik K S 0 0 1 0 0 1 1.886792453
31 Keerthi Shetty 9 14 12 10 8 53 100
32 Kripalini A K 9 14 12 10 8 53 100
33 Krishna Kumar P 9 14 12 10 8 53 100
34 Malavika Raj 7 14 10 8 6 45 84.90566038
35 Maruthi B 8 11 9 8 7 43 81.13207547
36 Mithali M Shetty 9 11 10 8 6 44 83.01886792
37 Mohammed Aliyan Momin 9 14 12 10 8 53 100
38 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 1 1 1.886792453
39 N S Vandana Dhanalakhmi 9 14 12 10 8 53 100
40 Nazreen Mohammed 9 14 11 9 8 51 96.22641509
41 Nikhil R Dodamani 9 14 12 10 8 53 100
42 Nishana M 2 5 2 5 2 16 30.18867925
43 Nitin Singh 0 0 0 0 0 0 0
44 Polawar Shubham Vivekanand 5 13 9 9 6 42 79.24528302
45 Prajwal Sanakyanavar 8 14 11 10 8 51 96.22641509
46 Prajwala 9 14 12 10 8 53 100
47 Pynkhamti Warbah 5 9 5 7 5 31 58.49056604
48 Ranjitha M S 9 14 12 10 8 53 100
49 Rashmi M 8 14 10 10 8 50 94.33962264
50 Rhulaselu Phesao 4 4 3 4 3 18 33.96226415
51 Sachin Lakkashetti 6 14 8 8 6 42 79.24528302
52 Safna Sulaiman 3 5 4 4 3 19 35.8490566
53 Sahana Acharya G 9 13 12 10 8 52 98.11320755
54 Sanjana V 7 14 9 10 7 47 88.67924528
55 Shahaban Sharaf A 7 9 8 7 7 38 71.69811321
56 Shilpa Siddappa Jayi 7 14 9 10 7 47 88.67924528
57 Shubhalaxmi K 9 14 12 10 8 53 100
58 Sneha A 9 14 12 10 8 53 100
59 Sreelakshmi S V 9 14 11 10 7 51 96.22641509
60 Sruthy S Kumar 3 2 1 3 3 12 22.64150943
61 Subodh SB 2 1 0 0 0 3 5.660377358
62 Supritha M Shetty 8 12 11 9 8 48 90.56603774
63 Sushmita Shashikant Shinge 9 14 12 10 8 53 100
64 Swarnima Sharma 5 13 9 9 7 43 81.13207547
65 Ujwala 9 14 12 10 8 53 100
66 Varsha T S 8 12 11 9 8 48 90.56603774
67 Vinod 9 14 11 10 8 52 98.11320755
68 Vysree Manoj V P 0 2 0 0 4 6 11.32075472
69 Yasodha Upadhaya 8 14 12 10 8 52 98.11320755
15 11 8 11 6 51 96.22641509
Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 29 32 35 26 17 139 100
1 Abhijna Shetty 20 26 27 19 13 105 75.53956835
2 Abisha Mohanan K 26 32 34 26 16 134 96.4028777
3 Ajmal Ibrahim T 2 0 0 0 0 2 1.438848921
4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
6 Amritha V 26 30 33 24 16 129 92.8057554
7 Amruta Narayan Nagekar 24 29 33 24 14 124 89.20863309
8 Anantha Krishnan V K 12 12 17 10 4 55 39.56834532
9 Anjana K V 1 0 0 0 0 1 0.71942446
10 Ankya C 26 30 34 25 16 131 94.24460432
11 Anusha R Shastry 0 0 0 0 0 0 0
12 Aparna S Nandan 26 32 33 25 17 133 95.68345324
13 Archana P 17 24 24 16 12 93 66.90647482
14 Arsha 0 0 0 0 0 0 0
15 Arunima O P 24 30 33 24 16 127 91.36690647
16 Arya Anand 24 30 33 23 14 124 89.20863309
17 Aswathi VVS 27 31 32 25 17 132 94.96402878
18 Athira S 17 30 26 22 11 106 76.25899281
19 Aysha Razeen Moulana 27 32 35 26 17 137 98.56115108
20 Chithira N A 0 0 0 0 0 0 0
21 Deeksha 1 0 0 0 0 1 0.71942446
22 Dhanyashree P N 26 29 34 24 17 130 93.52517986
23 Divyashree 1 0 1 0 1 2 1.438848921
24 Harigovind P 0 0 0 0 0 34 24.46043165
25 Harshitha V 29 32 34 26 17 104 74.82014388
26 Irfan Habeeb K 0 0 0 0 0 0 0
27 Jerald G Dais 0 0 0 0 0 35 25.17985612
28 Jhansi Rani M B 29 32 35 26 17 138 99.28057554
29 K Shreeraksha 29 30 34 25 15 99 71.22302158
30 Karthik K S 0 0 0 0 0 25 17.98561151
31 Keerthi Shetty 22 28 25 23 15 118 84.89208633
32 Kripalini A K 23 29 30 25 15 122 87.76978417
33 Krishna Kumar P 23 32 30 24 14 120 86.33093525
34 Malavika Raj 22 32 27 25 15 118 84.89208633
35 Maruthi B 23 26 24 20 14 112 80.57553957
36 Mithali M Shetty 22 24 29 21 16 118 84.89208633
37 Mohammed Aliyan Momin 28 32 35 26 17 103 74.10071942
38 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0
39 N S Vandana Dhanalakhmi 24 29 32 24 15 124 89.20863309
40 Nazreen Mohammed 6 20 19 19 11 75 53.95683453
41 Nikhil R Dodamani 26 29 29 25 16 125 89.92805755
42 Nishana M 0 0 0 0 0 0 0
43 Nitin Singh 0 0 0 0 0 0 0
44 Polawar Shubham Vivekanand 16 22 15 21 12 86 61.8705036
45 Prajwal Sanakyanavar 22 29 27 24 13 115 82.73381295
46 Prajwala 27 32 35 26 17 137 98.56115108
47 Pynkhamti Warbah 1 0 0 0 0 1 0.71942446
48 Ranjitha M S 24 29 28 24 14 119 85.61151079
49 Rashmi M 26 32 32 26 16 132 94.96402878
50 Rhulaselu Phesao 0 0 0 0 0 0 0
51 Sachin Lakkashetti 15 21 16 16 8 76 54.67625899
52 Safna Sulaiman 0 0 0 0 1 1 0.71942446
53 Sahana Acharya G 28 32 35 26 17 138 99.28057554
54 Sanjana V 14 20 16 17 8 75 53.95683453
55 Shahaban Sharaf A 1 2 1 0 2 6 4.316546763
56 Shilpa Siddappa Jayi 21 22 25 19 11 98 70.50359712
57 Shubhalaxmi K 27 32 33 26 16 134 96.4028777
58 Sneha A 27 32 33 26 16 134 96.4028777
59 Sreelakshmi S V 18 20 19 15 14 86 61.8705036
60 Sruthy S Kumar 5 12 2 0 4 23 16.54676259
61 Subodh SB 1 0 0 0 0 1 0.71942446
62 Supritha M Shetty 25 29 28 24 14 120 86.33093525
63 Sushmita Shashikant Shinge 25 29 28 24 15 121 87.05035971
64 Swarnima Sharma 15 22 18 21 13 89 64.02877698
65 Ujwala 28 32 35 26 17 138 99.28057554
66 Varsha T S 18 16 21 13 7 75 53.95683453
67 Vinod 23 31 26 24 13 117 84.17266187
68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
69 Yasodha Upadhaya 15 11 8 11 6 51 36.69064748
Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 20 31 35 32 18 136 100
1 Abhijna Shetty 20 31 34 31 18 134 98.52941176
2 Abisha Mohanan K 7 6 7 7 4 31 22.79411765
3 Ajmal Ibrahim T 14 18 21 15 12 80 58.82352941
4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
6 Amritha V 18 29 34 26 18 125 91.91176471
7 Amruta Narayan Nagekar 17 27 32 30 18 124 91.17647059
8 Anantha Krishnan V K 16 27 29 27 15 114 83.82352941
9 Anjana K V 2 8 3 3 4 20 14.70588235
10 Ankya C 18 27 32 26 17 120 88.23529412
11 Anusha R Shastry 0 0 0 0 0 0 0
12 Aparna S Nandan 17 31 31 31 18 128 94.11764706
13 Archana P 13 20 18 23 12 86 63.23529412
14 Arsha 6 25 8 4 4 47 34.55882353
15 Arunima O P 18 31 34 27 18 128 94.11764706
16 Arya Anand 20 27 32 30 18 127 93.38235294
17 Aswathi VVS 17 26 32 25 17 117 86.02941176
18 Athira S 9 10 10 11 5 45 33.08823529
19 Aysha Razeen Moulana 14 28 28 26 16 112 82.35294118
20 Chithira N A 4 6 4 3 2 19 13.97058824
21 Deeksha 14 24 32 21 14 105 77.20588235
22 Dhanyashree P N 15 25 31 26 16 113 83.08823529
23 Divyashree 14 17 19 16 11 77 56.61764706
24 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0
25 Harshitha V 18 31 35 31 18 133 97.79411765
26 Irfan Habeeb K 9 15 22 12 9 67 49.26470588
27 Jerald G Dais 2 4 3 2 2 13 9.558823529
28 Jhansi Rani M B 18 31 35 31 18 133 97.79411765
29 K Shreeraksha 16 20 33 23 16 108 79.41176471
30 Karthik K S 0 0 0 0 0 0 0
31 Keerthi Shetty 14 22 31 24 18 109 80.14705882
32 Kripalini A K 14 12 14 13 11 64 47.05882353
33 Krishna Kumar P 18 31 35 31 18 133 97.79411765
34 Malavika Raj 16 28 33 24 18 119 87.5
35 Maruthi B 18 31 35 31 18 133 97.79411765
36 Mithali M Shetty 17 25 32 31 17 122 89.70588235
37 Mohammed Aliyan Momin 19 30 34 32 18 133 97.79411765
38 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0
39 N S Vandana Dhanalakhmi 18 28 32 28 17 123 90.44117647
40 Nazreen Mohammed 17 23 24 28 15 107 78.67647059
41 Nikhil R Dodamani 16 24 32 26 16 114 83.82352941
42 Nishana M 1 3 5 3 4 16 11.76470588
43 Nitin Singh 1 0 0 0 0 1 0.735294118
44 Polawar Shubham Vivekanand 17 23 31 24 14 109 80.14705882
45 Prajwal Sanakyanavar 18 30 33 32 18 131 96.32352941
46 Prajwala 19 30 34 32 18 133 97.79411765
47 Pynkhamti Warbah 12 16 18 18 11 75 55.14705882
48 Ranjitha M S 16 26 29 24 17 112 82.35294118
49 Rashmi M 15 29 33 29 17 123 90.44117647
50 Rhulaselu Phesao 9 14 14 18 8 63 46.32352941
51 Sachin Lakkashetti 18 26 31 23 15 113 83.08823529
52 Safna Sulaiman 11 18 19 18 8 74 54.41176471
53 Sahana Acharya G 19 30 33 32 18 132 97.05882353
54 Sanjana V 16 26 32 23 15 112 82.35294118
55 Shahaban Sharaf A 10 10 12 12 6 50 36.76470588
56 Shilpa Siddappa Jayi 18 30 34 32 18 132 97.05882353
57 Shubhalaxmi K 18 30 34 32 18 132 97.05882353
58 Sneha A 18 29 33 32 18 130 95.58823529
59 Sreelakshmi S V 18 29 32 31 16 126 92.64705882
60 Sruthy S Kumar 15 23 26 28 11 103 75.73529412
61 Subodh SB 6 5 5 4 4 24 17.64705882
62 Supritha M Shetty 18 29 34 31 18 130 95.58823529
63 Sushmita Shashikant Shinge 18 29 34 32 18 131 96.32352941
64 Swarnima Sharma 18 26 32 29 14 119 87.5
65 Ujwala 18 29 34 32 18 131 96.32352941
66 Varsha T S 16 29 33 31 18 127 93.38235294
67 Vinod 18 29 34 32 18 131 96.32352941
68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
69 Yasodha Upadhaya 15 27 29 28 16 115 84.55882353
 

Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 21 10 11 13 12 67 100
1 Abhijna Shetty 15 10 3 13 10 51 76.1194
2 Abisha Mohanan K 12 9 6 8 3 38 56.7164
3 Ajmal Ibrahim T 12 3 7 3 1 26 38.806
4 Akshay Unni 4 0 0 0 0 4 5.97015
5 Amjath Khan C T 4 0 0 0 0 4 5.97015
6 Amritha V 12 11 3 10 11 47 70.1493
7 Amruta Narayan Nagekar 14 10 9 12 11 56 83.5821
8 Anantha Krishnan V K 7 4 7 4 1 23 34.3284
9 Anjana K V 5 4 6 3 1 19 28.3582
10 Ankya C 16 11 9 12 10 58 86.5672
11 Anusha R Shastry 0 0 0 0 0 0 0
12 Aparna S Nandan 17 11 8 12 11 59 88.0597
13 Archana P 12 9 1 10 9 41 61.194
14 Arsha 12 8 4 10 7 41 61.194
15 Arunima O P 16 11 8 13 11 59 88.0597
16 Arya Anand 13 9 7 12 9 50 74.6269
17 Aswathi VVS 16 11 8 12 9 56 83.5821
18 Athira S 16 10 6 11 10 53 79.1045
19 Aysha Razeen Moulana 9 6 1 8 6 30 44.7761
20 Chithira N A 5 5 2 7 4 23 34.3284
21 Deeksha 17 11 9 12 12 61 91.0448
22 Dhanyashree P N 17 11 9 13 12 62 92.5373
23 Divyashree 14 10 3 13 10 50 74.6269
24 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0
25 Harshitha V 14 9 8 10 9 50 74.6269
26 Irfan Habeeb K 7 2 7 1 1 18 26.8657
27 Jerald G Dais 10 4 7 3 1 25 37.3134
28 Jhansi Rani M B 18 11 9 13 12 63 94.0299
29 K Shreeraksha 18 11 9 13 12 63 94.0299
30 Karthik K S 0 0 0 0 0 0 0
31 Keerthi Shetty 14 11 9 12 10 56 83.5821
32 Kripalini A K 18 11 8 13 10 60 89.5522
33 Krishna Kumar P 18 11 9 13 11 62 92.5373
34 Malavika Raj 16 11 8 11 9 55 82.0896
35 Maruthi B 18 8 8 11 12 57 85.0746
36 Mithali M Shetty 16 10 7 13 12 58 86.5672
37 Mohammed Aliyan Momin 16 11 11 10 11 59 88.0597
38 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0
39 N S Vandana Dhanalakhmi 13 10 5 9 10 47 70.1493
40 Nazreen Mohammed 15 11 8 9 11 54 80.597
41 Nikhil R Dodamani 19 9 11 8 12 59 88.0597
42 Nishana M 13 7 1 7 4 32 47.7612
43 Nitin Singh 11 4 2 5 10 32 47.7612
44 Polawar Shubham Vivekanand 18 10 9 10 12 59 88.0597
45 Prajwal Sanakyanavar 19 11 11 10 10 61 91.0448
46 Prajwala 20 11 11 10 12 64 95.5224
47 Pynkhamti Warbah 20 11 11 10 12 64 95.5224
48 Ranjitha M S 20 11 11 10 12 64 95.5224
49 Rashmi M 20 11 11 10 12 64 95.5224
50 Rhulaselu Phesao 19 11 11 10 12 63 94.0299
51 Sachin Lakkashetti 17 8 5 6 8 44 65.6716
52 Safna Sulaiman 12 7 4 7 8 38 56.7164
53 Sahana Acharya G 20 11 11 10 12 64 95.5224
54 Sanjana V 18 10 6 9 12 55 82.0896
55 Shahaban Sharaf A 20 9 9 7 9 54 80.597
56 Shilpa Siddappa Jayi 18 11 11 9 11 60 89.5522
57 Shubhalaxmi K 19 11 10 9 11 60 89.5522
58 Sneha A 14 9 5 9 10 47 70.1493
59 Sreelakshmi S V 13 10 5 7 9 44 65.6716
60 Sruthy S Kumar 16 7 9 5 10 47 70.1493
61 Subodh SB 1 1 3 1 0 6 8.95522
62 Supritha M Shetty 20 11 11 10 12 64 95.5224
63 Sushmita Shashikant Shinge 20 11 11 10 12 64 95.5224
64 Swarnima Sharma 17 10 9 9 12 57 85.0746
65 Ujwala 20 10 9 10 12 61 91.0448
66 Varsha T S 20 10 10 8 12 60 89.5522
67 Vinod 20 11 11 10 12 64 95.5224
68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
69 Yasodha Upadhaya 20 11 9 10 12 62 92.5373
Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 12 10 5 12 8 47 100
1 Abhijna Shetty 8 10 4 10 7 39 100
2 Abisha Mohanan K 7 7 3 8 6 31 100
3 Ajmal Ibrahim T 0 0 0 0 1 1 100
4 Akshay Unni 0 0 0 0 1 1 100
5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 2 2 100
6 Amritha V 11 9 4 10 7 41 100
7 Amruta Narayan Nagekar 8 5 2 3 5 23 100
8 Anantha Krishnan V K 1 0 0 0 0 1 100
9 Anjana K V 0 0 0 0 0 0 0
10 Ankya C 10 10 5 10 8 43 100
11 Anusha R Shastry 2 0 0 0 0 2 100
12 Aparna S Nandan 8 9 3 8 6 34 100
13 Archana P 7 9 3 7 5 31 100
14 Arsha 5 9 2 5 3 24 100
15 Arunima O P 11 9 4 10 6 40 100
16 Arya Anand 2 0 1 0 1 4 100
17 Aswathi VVS 6 9 3 7 6 31 100
18 Athira S 7 5 3 7 7 29 100
19 Aysha Razeen Moulana 5 9 2 7 3 26 100
20 Chithira N A 9 10 4 11 6 40 100
21 Deeksha 11 9 4 10 7 41 100
22 Dhanyashree P N 12 10 4 11 8 45 100
23 Divyashree 6 9 2 7 5 29 100
24 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0
25 Harshitha V 12 10 4 11 8 45 100
26 Irfan Habeeb K 0 0 0 0 0 0 0
27 Jerald G Dais 0 0 0 0 0 0 0
28 Jhansi Rani M B 11 10 4 11 8 44 100
29 K Shreeraksha 12 10 4 11 8 45 100
30 Karthik K S 0 0 0 0 0 0 0
31 Keerthi Shetty 8 0 2 6 7 23 100
32 Kripalini A K 5 7 2 5 4 23 100
33 Krishna Kumar P 9 9 3 7 5 33 100
34 Malavika Raj 5 7 2 4 5 23 100
35 Maruthi B 11 10 4 11 8 44 100
36 Mithali M Shetty 12 10 4 11 8 45 100
37 Mohammed Aliyan Momin 9 9 4 7 5 34 100
38 Muhammed Ajmal S 0 0 2 0 0 2 100
39 N S Vandana Dhanalakhmi 12 10 2 12 7 43 100
40 Nazreen Mohammed 11 2 4 11 8 36 100
41 Nikhil R Dodamani 7 9 2 7 5 30 100
42 Nishana M 11 9 4 8 5 37 100
43 Nitin Singh 7 9 2 7 5 30 100
44 Polawar Shubham Vivekanand 11 10 4 12 8 45 100
45 Prajwal Sanakyanavar 0 0 1 0 1 2 100
46 Prajwala 12 10 4 12 8 46 100
47 Pynkhamti Warbah 12 10 4 12 8 46 100
48 Ranjitha M S 11 9 4 11 8 43 100
49 Rashmi M 12 10 4 12 8 46 100
50 Rhulaselu Phesao 10 10 4 10 8 42 100
51 Sachin Lakkashetti 8 9 4 7 6 34 100
52 Safna Sulaiman 11 9 3 11 8 42 100
53 Sahana Acharya G 12 10 4 12 8 46 100
54 Sanjana V 9 9 4 6 5 33 100
55 Shahaban Sharaf A 6 7 3 6 4 26 100
56 Shilpa Siddappa Jayi 10 10 3 11 8 42 100
57 Shubhalaxmi K 12 10 4 12 8 46 100
58 Sneha A 12 10 4 12 8 46 100
59 Sreelakshmi S V 7 1 1 2 4 15 100
60 Sruthy S Kumar 11 10 4 12 8 45 100
61 Subodh SB 0 0 0 0 0 0 0
62 Supritha M Shetty 11 9 4 11 8 43 100
63 Sushmita Shashikant Shinge 11 10 4 11 8 44 100
64 Swarnima Sharma 11 10 3 12 8 44 100
65 Ujwala 12 9 4 12 8 45 100
66 Varsha T S 8 8 3 10 7 36 100
67 Vinod 10 10 4 12 8 44 100
68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
69 Yasodha Upadhaya 12 10 4 12 8 46 100
AT (T) AT (P) SV (T) SV (P) PT (T) PT (P) BR (T) BR (P) Cha- II
Sl.No Total class conducted 202 % 103 % 203 203 % 102 % 204 % 201 % 105 % 102 % 201 %
1 Abhilash Das 77 38 62 60 152.25 152 75 77 75 112 55 62 31 41 39 20 20 127 63
2 A Prajwal 26 13 0 0 0 0 0 0 0 51 25 34 17 20 19 15 15 117 58
3 Abraham P Cherian 154 76 82 80 152.25 152 75 77 75 155 76 133 66 83 79 82 80 163 81
4 Adheena Dinesh 170 84 82 80 152.25 152 75 77 75 182 89 187 93 95 90 92 90 165 82
5 Adithya P S 168 83 93 90 152.25 152 75 77 75 175 86 181 90 86 82 92 90 155 77
6 Aditya Tiwari 156 77 77 75 152.25 152 75 77 75 126 62 119 59 50 48 46 45 151 75
7 Afshin H 22 11 0 0 40.6 41 20 3 3 43 21 0 0 20 19 0 0 121 60
8 Ahaliya U K 152 75 77 75 152.25 152 75 77 75 131 64 119 59 71 68 66 65 151 75
9 Akhil S 59 29 31 30 0 0 0 0 0 71 35 68 34 38 36 26 25 141 70
10 Akhila 160 79 93 90 152.25 152 75 94 92 165 81 167 83 81 77 82 80 165 82
11 Akshata M Talwar 154 76 93 90 176.61 177 87 77 75 169 83 181 90 83 79 92 90 165 82
12 Akshay Babu 55 27 10 10 0 0 0 24 24 88 43 90 45 32 30 20 20 141 70
13 Amarjith K 160 79 88 85 152.25 152 75 77 75 169 83 159 79 86 82 82 80 177 88
14 Ambika Nayak 160 79 93 90 152.25 152 75 77 75 159 78 153 76 79 75 77 75 169 84
15 Amrutha B Ballal 192 95 98 95 186.76 187 92 102 100 188 92 181 90 103 98 102 100 197 98
16 Anand Atanur 46 23 31 30 101.5 102 50 18 18 92 45 48 24 26 25 15 15 125 62
17 Anoop S K 152 75 82 80 101.5 102 50 36 35 110 54 62 31 42 40 31 30 151 75
18 Anusree C 152 75 77 75 152.25 152 75 77 75 114 56 105 52 43 41 36 35 173 86
19 Aromal J Nair 65 32 62 60 152.25 152 75 77 75 104 51 82 41 30 29 36 35 125 62
20 Arunima Raj E K 154 76 98 95 158.34 158 78 77 75 161 79 173 86 79 75 82 80 163 81
21 Arya Babu 184 91 98 95 158.34 158 78 89 87 188 92 195 97 98 93 92 90 177 88
22 Asha Sakhare 156 77 93 90 152.25 152 75 77 75 165 81 181 90 79 75 92 90 167 83
23 Aswathi M P 156 77 77 75 121.8 122 60 56 55 129 63 105 52 65 62 56 55 181 90
24 Athira Baby 42 21 62 60 121.8 122 60 14 14 78 38 42 21 40 38 31 30 125 62
25 Bibiayesha 40 20 31 30 60.9 61 30 20 20 43 21 20 10 15 14 31 30 68 34
26 Bincy V S 160 79 77 75 152.25 152 75 77 75 141 69 153 76 57 54 87 85 193 96
27 Bliss Kharkylliang 174 86 98 95 158.34 158 78 89 87 175 86 181 90 89 85 77 75 167 83
28 Borate Rohan Bhanudas 42 21 21 20 4.06 4 2 24 24 65 32 42 21 35 33 41 40 131 65
29 C R Yedudev 103 51 77 75 152.25 152 75 77 75 90 44 56 28 39 37 46 45 151 75
30 Chaitra C Shetty 154 76 77 75 152.25 152 75 77 75 137 67 145 72 41 39 46 45 181 90
31 Chandrashekhar Mulasavalagi 160 79 88 85 158.34 158 78 77 75 159 78 167 83 83 79 82 80 151 75
32 Chilsa Nair C 154 76 62 60 109.62 110 54 83 81 90 44 105 52 81 77 65 64 145 72
33 Chincholi Sharan Kumar 152 75 77 75 121.8 122 60 0 0 114 56 90 45 37 35 33 32 159 79
34 Dalal Dimple Divyesh 160 79 98 95 152.25 152 75 85 83 169 83 181 90 90 86 77 75 193 96
35 Devika S 152 75 88 85 117.74 118 58 51 50 135 66 119 59 57 54 42 41 163 81
36 Dhanya Keshav 168 83 93 90 158.34 158 78 77 75 169 83 181 90 95 90 88 86 181 90
37 Dharsana Uthaman 172 85 88 85 154.28 154 76 77 75 171 84 187 93 92 88 93 91 183 91
38 Disha M 156 77 77 75 152.25 152 75 77 75 126 62 125 62 65 62 60 59 151 75
39 Divya Narayanan 160 79 82 80 158.34 158 78 79 77 169 83 173 86 85 81 79 77 179 89
40 Ferdinand Thyrniang 156 77 77 75 152.25 152 75 77 75 139 68 125 62 71 68 51 50 171 85
41 Ganga Prasad Perikamana 168 83 88 85 174.58 175 86 77 75 190 93 181 90 95 90 88 86 179 89
42 Garggy Prakash 152 75 77 75 152.25 152 75 77 75 96 47 90 45 44 42 37 36 151 75
43 Gireesh D V 158 78 77 75 152.25 152 75 77 75 175 86 153 76 78 74 65 64 151 75
44 Gopika Rajeevan 160 79 88 85 154.28 154 76 77 75 173 85 153 76 89 85 93 91 173 86
45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Goutam Chaitanya B K 160 79 82 80 152.25 152 75 77 75 129 63 119 59 79 75 77 75 155 77
47 Govindaraj 152 75 77 75 117.74 118 58 54 53 114 56 82 41 49 47 37 36 187 93
48 Hridya Haridas 152 75 77 75 152.25 152 75 77 75 151 74 119 59 74 70 69 68 187 93
49 Hybi Thomas 160 79 88 85 154.28 154 76 77 75 165 81 159 79 79 75 79 77 173 86
50 Jeneena Varghese 170 84 88 85 158.34 158 78 94 92 175 86 187 93 99 94 88 86 177 88
51 Jeppu Raksha Harish 162 80 93 90 160.37 160 79 81 79 177 87 173 86 86 82 84 82 161 80
52 Job Sudharshan N U 48 24 52 50 60.9 61 30 0 0 57 28 42 21 32 30 14 14 151 75
53 K Shruthi Murali 156 77 82 80 152.25 152 75 77 75 118 58 76 38 61 58 46 45 151 75
54 Krishna Mohan 162 80 82 80 152.25 152 75 77 75 139 68 145 72 68 65 51 50 155 77
55 Lahari L 170 84 93 90 152.25 152 75 89 87 173 85 157 78 88 84 77 75 163 81
56 M D Tahasim 59 29 62 60 101.5 102 50 14 14 86 42 52 26 33 31 6 6 151 75
57 Meenu Gangadharan 158 78 82 80 152.25 152 75 77 75 153 75 151 75 67 64 57 56 151 75
58 Midhun P 154 76 77 75 152.25 152 75 77 75 126 62 68 34 65 62 40 39 151 75
59 Mohammed Ashmal V 67 33 77 75 152.25 152 75 77 75 88 43 20 10 33 31 17 17 151 75
60 Mohammed Irshad V 53 26 62 60 121.8 122 60 11 11 86 42 20 10 29 28 11 11 141 70
61 Mohan H S 182 90 98 95 158.34 158 78 92 90 173 85 175 87 97 92 77 75 191 95
62 Monisha M Kotian 180 89 98 95 160.37 160 79 96 94 180 88 183 91 97 92 77 75 197 98
63 Mrudula M 160 79 82 80 162.4 162 80 77 75 165 81 157 78 79 75 77 75 191 95
64 Muhammed Munavvir P P 59 29 62 60 81.2 81 40 20 20 75 37 44 22 33 31 17 17 151 75
65 Nandeesh J K 160 79 88 85 152.25 152 75 77 75 153 75 151 75 79 75 77 75 159 79
66 Nandhitha A 59 29 82 80 101.5 102 50 30 29 96 47 44 22 34 32 17 17 141 70
67 Naveen Raj V L 55 27 52 50 60.9 61 30 0 0 78 38 60 30 36 34 6 6 127 63
68 Naveen T U 154 76 77 75 174.58 175 86 77 75 165 81 151 75 82 78 77 75 157 78
69 Nishmitha J P 156 77 77 75 162.4 162 80 77 75 153 75 151 75 75 71 45 44 183 91
70 Pappu Kumar Jaiswal 71 35 21 20 2.03 2 1 0 0 75 37 0 0 46 44 22 22 68 34
71 Pavithra N 184 91 98 95 162.4 162 80 89 87 180 88 175 87 99 94 85 83 183 91
72 Prasanthi P P 172 85 98 95 172.55 173 85 89 87 182 89 157 78 98 93 96 94 189 94
73 Prasudev Yogi 75 37 62 60 121.8 122 60 60 59 88 43 70 35 50 48 22 22 185 92
74 Princita Wilson Rodrigues 156 77 77 75 152.25 152 75 77 75 157 77 151 75 79 75 77 75 161 80
75 Princy S Kumar 182 90 88 85 162.4 162 80 94 92 182 89 167 83 89 85 80 78 161 80
76 Pruthvi P Kulkarni 61 30 62 60 101.5 102 50 24 24 80 39 60 30 33 31 34 33 151 75
77 Raghu Krishna M M 160 79 82 80 162.4 162 80 77 75 153 75 151 75 80 76 77 75 151 75
78 Rashmitha 160 79 82 80 152.25 152 75 77 75 171 84 131 65 78 74 45 44 189 94
79 S G Yadunand 160 79 77 75 152.25 152 75 77 75 155 76 151 75 84 80 77 75 173 86
80 Sandra Sahadevan 34 17 52 50 20.3 20 10 0 0 18 9 44 22 26 25 0 0 121 60
81 Saniya Mehdi 154 76 88 85 160.37 160 79 77 75 157 77 167 83 79 75 77 75 191 95
82 Saniya Samreen 180 89 88 85 162.4 162 80 77 75 161 79 157 78 95 90 80 78 171 85
83 Sanjeevkumar S Doddamani 51 25 77 75 152.25 152 75 77 75 80 39 52 26 30 29 11 11 101 50
84 Shaana Parvin 164 81 77 75 152.25 152 75 77 75 167 82 157 78 89 85 77 75 193 96
85 Shaily Tiwari 156 77 88 85 152.25 152 75 77 75 182 89 157 78 86 82 77 75 181 90
86 Shivakumar P 28 14 62 60 20.3 20 10 0 0 71 35 52 26 2 2 0 0 113 56
87 Shivani S Jogi 149 74 62 60 148.19 148 73 69 68 133 65 60 30 81 77 57 56 161 80
88 Shreenidhi 174 86 98 95 182.7 183 90 79 77 161 79 175 87 98 93 96 94 185 92
89 Shristi S Shetty 160 79 93 90 152.25 152 75 77 75 159 78 151 75 79 75 77 75 159 79
90 Shubhada Mogaveera 162 80 82 80 152.25 152 75 77 75 177 87 131 65 86 82 57 56 187 93
91 Singaraddi Pandu Laxman 65 32 62 60 101.5 102 50 30 29 94 46 86 43 30 29 34 33 151 75
92 Sooraj C S 75 37 21 20 81.2 81 40 24 24 114 56 141 70 54 51 34 33 151 75
93 Sphatika Kalkura K 186 92 98 95 182.7 183 90 96 94 186 91 151 75 95 90 77 75 189 94
94 Sreehari V S 55 27 41 40 121.8 122 60 36 35 80 39 60 30 40 38 22 22 131 65
95 Sruthy M S 156 77 77 75 152.25 152 75 77 75 110 54 86 43 44 42 22 22 177 88
96 Surya Girish 91 45 77 75 121.8 122 60 24 24 106 52 52 26 46 44 45 44 151 75
97 Swasthik 149 74 77 75 127.89 128 63 83 81 137 67 96 48 76 72 57 56 175 87
98 Syeda Nikhath Fatima 156 77 77 75 129.92 130 64 24 24 145 71 86 43 67 64 45 44 167 83
99 Vishnupriya Kodoth 160 79 88 85 152.25 152 75 77 75 169 83 151 75 79 75 77 75 169 84
100 Wahengbam Brainy Singh 162 80 82 80 152.25 152 75 77 75 149 73 78 39 69 66 45 44 155 77